ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇတၢင်းႁူႉၵၼ်

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသၢႆလႅင်းၼမ်ႇ
ဝပ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ(14)ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ပၼ်ႁႅင်းႁၼ်ထိုင်ၸွမ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးသွၼ် ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင်ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇတၢင်းႁူႉၵၼ်သေ ၽူႈတၢၼ်ႈၶႆႈတႄႉ လိူၵ်ႈဢဝ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈၸၢင်းလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၼႂ်းၵျွင်းသေ တၢၼ်ႈၶႆႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်

 1. ၸဝ်ႈၶူးၺႃၼိသ်သရ
 2. ၸဝ်ႈၶူးဢေႃးဝႃႇတ
 3. ၸဝ်ႈၶူးၸေႃးတိၵ
 4. ၸဝ်ႈၶူးဝိၸိၼ်ႇတႃႇသႃႇမိ 
 5. ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ
 6. ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇတဝမ်ႇသ
 7. ၸဝ်ႈၶူးသုဝၼ်ႇၼ
 8. ၸဝ်ႈၶူးၼႃႇၵိင်ႇတႃႇလင်ႇၵႃႇရ
မၢႆၶပ်ႉပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ
တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင်ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်
လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ(14)ၶမ်ႈ၊ (7-7-2017)၊ ဝၼ်းသုၵ်း
============
 1. ႁဝ်းၶႃႈတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်လွတ်ႈႁေႃးၼမေႃးတသ်သသၢမ်ၵမ်းသေပိုတ်ႇပၢင်။
 2. ၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ႈၶူးလူင် ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼိသ်သရႁဝ်း ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃတ။
 3. ၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸဝ်ႈၶူးဢေႃးဝႃႇတႁဝ်း ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်ႈဢေႃးဝႃႇတ။
 4. ၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸဝ်ႈၶူးၸေႃးတိၵႁဝ်း ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ။
 5. ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ၽူႈတၢၼ်ႈၶႆႈ ၸဝ်ႈ------- မႃးတၢၼ်ႈၶႆႈၼႄ ပၼ်လွင်ႈႁူႉတၢင်းႁၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃးၼၼ်ႉသေၵမ်းၶႃႈ။
သိုပ်ႇၼႆႉ သိုပ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ၽူႈတၢၼ်ႈၶႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းၶပ်းမၢႆမၼ်းမီးၼၼ်ႉသေ တၢၼ်ႈၶႆႈၵႂႃႇ။

ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈမႃး တၢၼ်ႈၶႆႈ#############

ထိုင်မႃးထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်တွၼ်ႈသူးၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ

မၢႆၶပ်ႉ ပၢင်တွၼ်ႈသူးၼမ်ႉၸႂ်
ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပိၼ်ႇဝၢႆႇတၢင်းႁူႉၵၼ်
လုၵ်ႈႁဵၼ်ႈ သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ
ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်
(8ႉ7ႉ2017)
========
 1. ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်လွတ်ႈႁေႃး ၼမေႃးတသ်သ သၢမ်ၵမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ။
 2. ၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼိတ်ႉသရ ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ။
 3. ၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸဝ်ႈၶူးၸေႃးတိၵ ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ။
 4. ၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၽူႈတၢၼ်ႈၶႆႈ မႃးႁပ်ႉဢဝ်သူးၼမ်ႉၸႂ်။
  (မၢႆတွင်း-ၽူႈဢၼ်လႆႈသူးထိ(1ႉ2ႉ3)ၼၼ်ႉ တေထၢမ်တူၺ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇမႃးတၢၼ်ႈၶႆႈ။)
 5. ၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸဝ်ႈၶူးဢေႃးဝႃႇတ ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ(လူပ်းလင်)။
 6. တၢင်တူဝ်ၽူႈတၢၼ်ႈၶႆႈၵေႃႉၼိုင်ႈသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၶေႃႈၶွပ်ႈၸႂ်။
 7. ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ သပ်းလႅင်းၼႄပၼ်ငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်းဢွၵ်ႇ။
 8. ႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်လွတ်ႈႁေႃး ပုတ်ႉထသႃႇသၼမ် ၸိရမ်တိတ်ႉထထု သၢမ်ၵမ်းသေသိမ်းပၢင်။
ၶေႃႈမုၼ်း- ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ (ၼွင်ၶဵဝ်)

  
  
        

  ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ
  


ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇတၢင်းႁူႉၵၼ် ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇတၢင်းႁူႉၵၼ် Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Sunday, July 16, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.