ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၢမ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၸွမ်း ဝူင်ႈလႂ်ဝူင်ႈၼၼ်ႉ (ၼႂ်းပီ 2017)

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၢမ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵူႈဝူင်ႈဝူင်ႈ သြႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးသွၼ်ၶဝ်ၼႂ်းဝတ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၸဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၶဝ်ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တိုဝ်းတွၼ်းမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပီ 2017 ၼႆႉၵေႃႈလႆႈတေႇ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်း ပီတႆး ႒႑႑႑ ၼီႈ လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈပႅတ်ႇၶမ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းသိၼ်ၼႆ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ၵူႈဝူင်ႈယဝ်ႉ။
ၼႂ်းပီ 2017 ၼႆႉ သင်ႇၶႃႇဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈမီး
  1. ၸၼ်ႉလူင်                         - 15 ပႃး
  2. ၸၼ်ႉၵၢင်                         - 23 ပႃး
  3. ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ                      - 33 ပႃး
  4. ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉထၢၼ်               - 59 ပႃး
  5. ၸၼ်ႉမူလလူင်                  - 83 ပႃး
  6. ၸၼ်ႉမူလဢွၼ်ႇ              - 179 ပႃး
    ႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်တင်းမူတ်းမီး - 392 ပႃး
ၶေႃႈမုၼ်း- ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ(ၼွင်ၶဵဝ်)

  
ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၢမ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၸွမ်း ဝူင်ႈလႂ်ဝူင်ႈၼၼ်ႉ (ၼႂ်းပီ 2017) ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၢမ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၸွမ်း ဝူင်ႈလႂ်ဝူင်ႈၼၼ်ႉ (ၼႂ်းပီ 2017) Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Sunday, July 16, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.