" ၵေႃႇၾီႇ ၼိူဝ်ၽႃ "

ၵဝ်ၶႃႈၼင်ႈၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉၵဝ်တီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉ(ႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇ) ၵေႃႇၾီႇဢၼ်မီးၵူၼ်းႁုၸၵ်းၼမ်(ၸိုဝ်ႈလိုဝ်း)ဢၼ်ၼိုင်ႈတီႈၼႂ်းဝဵင်း ဝိၼ်ႇၼၢႆႊ(Venice) ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢီႇထလီႇ(Italy)။ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ႁိူဝ်ႈလႅင်းတဵမ်ထူၼ်ႈတင်းၼမ်ႉတင်းၾႆး။ႁဝ်းတိုၵ်ႉဢွၼ်ၸူမ်းၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇႁဝ်းယူႇ။ ၸင်ႇမီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၶဝ်ႈၽႅဝ်မႃးသေ မႃးၼင်ႈႁိမ်းၽိူၼ်ၽၢႆႇၶၢင်ႈႁဝ်း။မၼ်းၸင်ႇႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းပၢႆးၽိူၼ်ၼၼ်ႉမႃးၸူးတီႈမၼ်းသေသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ "ဢဝ်မႃးပၼ်ၵေႃႇၾီႇသွင်ၵွၵ်း တႃႇၵွၵ်းၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်တႃႇႁွႆႈဝႆႉတီႈၽႃ "ၼႆယဝ်ႉ။ႁဝ်းလႆႈငိၼ်းၸွမ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်မၼ်းလၢတ်ႈၼၼ်ႉသေပဵၼ်ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်ၵႂႃႇတေႉတေႉ။ပႂ်ႉလွမ်တူၺ်းမၼ်းၵေႃႇၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇတႃႇၵွၵ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းသေၶိုၼ်းၶႄႇပၼ်ၵႃႈၵေႃႇၾီႇတႃႇသွင်ၵွၵ်းၶိုၼ်းဢွၵ်ႇလၢၼ်ႉမိူဝ်းၵႂႃႇ။
ဝၢႆးမၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆးၽိူၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၸင်ႇမႃးၸူးတီႈၽိူၼ်ၼၼ်ႉသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပွတ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉဢဝ်ပႃႉဝႆႉတီႈၽႃ တီႈၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉဝႃႈ" ၵေႃႇၾီႇၼိုင်ႈၵွၵ်း "ၼႆယဝ်ႉ။ၽွင်းႁဝ်းတိုၵ်ႉမီးယူႇတီႈၼၼ်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။မီးၵူၼ်းထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးသေ ၶႃသင်ႇထႅင်ႈၵေႃႇၾီႇတႃႇသၢမ်ၵွၵ်း။
တႃႇသွင်ၵွၵ်းတႄႉႁႂ်ႈဢဝ်ဝႆႉတီႈၽိူၼ်သေ တႃႇၵွၵ်းၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈတႃႇဢဝ်ဝႆႉတီႈၽႃ။
ၶႃသွင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၸူမ်းၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇၶႃယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၶႄႇပၼ်ၵႃႈၵေႃႇၾီႇတႃႇသၢမ်ၵွၵ်းသေ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမိူဝ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆးၽိူၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၶိုၼ်းႁဵတ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မၼ်းမႃးတႅမ်ႈလိၵ်ႈပွတ်းၼိုင်ႈဝႃႇ " ၵေႃႇၾီႇၼိုင်ႈၵွၵ်း"ၼႆသေဢဝ်ၸပ်းဝႆႉတီႈၽႃၼၼ်ႉထႅင်ႈ။
လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမႃးပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်သုၵ်ႉသၵ်ႉပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းယဝ်ႉသႄႈ။
ႁဝ်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၸူမ်းၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇႁဝ်းယဝ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၶႄႇပၼ်ၵႃႈမၼ်းသေဢွၵ်ႇမိူဝ်းၵႂႃႇ ။
ပူၼ်ႉၵႂႃႇလႆႈထႅင်ႈမွၵ်ႈသီႇႁႃႈဝၼ်း ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵႂႃႇၸူးတီႈလၢၼ်ႉၵေႃႇၾီႇၼၼ်ႉထႅင်ႈ။
မိူဝ်ႈၽွင်းႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉဢွၼ်ၸူမ်းၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇႁဝ်းယူႇၼၼ်ႉၸင်ႇမီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼုင်ႈတင်းသိူဝ်ႈၶူဝ်းယွၵ်းယွၵ်းသေၶဝ်ႈၼႂ်းလၢၼ်ႉမႃး။ၼင်ႈငဝ်ယူႇႁင်းမၼ်းၵေႃႉလဵဝ်။မၼ်းလွမ်တူၺ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတီႈၼိူဝ်ၽႃၼၼ်ႉသေလၢတ်ႈဝႃႈ" ၵေႃႇၾီႇၵွၵ်းၼိုင်ႈ တီႈၼိူဝ်ၽႃ " ၼႆယဝ်ႉ။ၵမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆးၽိူၼ်ၵေႃႈၸင်ႇမႃးဢဝ်ၵေႃႇၾီႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလဵင်ႉမၼ်းလူၺ်ႈတင်းၼပ်ႉꧦယမ်ꧦဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်ၼင်ႇမိူၼ်ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ။
ပေႃးဝႃႈမၼ်းလႆႈၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇဢိမ်ႇတဵမ်လီယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းဢွၵ်ႇလၢၼ်ႉၵႂႃႇဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇသွၼ်ႇၵႃႈသွၼ်ႇႁူဝ်ပၼ်ၵႃႈၵေႃႇၾီႇသင်ယဝ်ႉ။ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းတင်းသဵင်ပဵၼ်ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်လီဢၢမ်းလူင်ၵႂႃႇတေႉꧦယူႇ။
ၵူၼ်းပၢႆးၽိူၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးၵွၵ်းဢဝ်လိၵ်ႈတီႈၼိူဝ်ၽႃၼၼ်ႉသေ ထိုမ်ႈပႅတ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းၵူၺ်းယိူဝ်ႇၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ မၼ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႈလွင်ႈလီဢၢမ်းပုၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။မၼ်းယဵၼ်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလူင်ဢၼ်ၸိူဝ်းႁဝ်းလႆႈပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ်မႃး။လွင်ႈတၢင်းၼပ်ႉယမ်ၵူၼ်းယွၼ်း/ၵူၼ်းၽၢၼ်းၵိၼ်းၶဝ်တီႈၼႂ်းဢူၵ်းၸႂ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇသၢင်ႈသဝ်းတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉမႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉတႃႁဝ်းၶႃႈပေႃးလႆႈယိုင်ႈဢိူင်းတဵမ်ႁူၺ်ႇမႃး။
ဝူၼ်ႉတူၺ်းလီꧦၵၼ်ၶႃႈလူး ---
သင်ဝႃႈၵူၼ်းယွၼ်း/ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵိၼ်းၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈၵိၼ်သေဢၼ်ဢၼ်လႄႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးတီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉၵႃႇၾီႇၼႆႉၼႆၸိုင် ၶဝ်ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉတႃၼွႆႉသင်ယဝ်ႉ။ယဝ်ႉၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလႄႇႁွင်ႉႁွၼ်ႈထၢမ်ယွၼ်းၵိၼ်တီႈပိူၼ်ႈသေ လွမ်ၶႂ်ႈႁုဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉလႂ် ၽႂ်တေမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇလီသေ လဵင်ႉပၼ်တၢင်းၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇမၼ်းဢေး ၼႆသင်ယဝ်ႉ။မၼ်းၵူၺ်းလူဝ်ႇလွမ်မုင်ႈယၵ်ႉတူၺ်းတီႈၼိူဝ်ၽႃၼၼ်ႉသေသင်ႇဢဝ်မႃးပၼ်ၵေႃႇၾီႇတႃႇမၼ်းၵွၵ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၵိၼ်ႁႂ်ႈမူၼ်ႈꧦသိူဝ်းꧦသေယဝ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈဢွၵ်ႇလၢၼ်ႉမိူဝ်းၵႂႃႇႁင်းမၼ်းၵူၺ်း။"လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်ႁၢင်ႈလီသေမီးၵႃႈၶၼ်တေႉꧦ။
မၼ်းပဵၼ်ၽႃဢၼ်ႁၢင်ႈလီတေႉတေႉ ဢၼ်သူၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်းႁၼ်လႆႈၵူႈတီႈၼၼ်ႉသႄႈ "

တိုၼ်း>> coffee on the wall.

" ၵေႃႇၾီႇ ၼိူဝ်ၽႃ " " ၵေႃႇၾီႇ ၼိူဝ်ၽႃ " Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Thursday, June 22, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.