'' လမ် ႁ ၶၢဝ် "

ပဵၼ်မိူဝ်ႈၽွင်းၵဝ်ၶႃႈတိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵၼ်းဢဝ်ၽၢႆႇပၢႆးထဵင်ၵၼ် တင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ဢၼ်မီးၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ၶႃႈ ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈထဵင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢီႈသင်တေႉꧦၼႆ
တႄႉ ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇတွင်းသေဢိတ်းယဝ်ႉဝႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈတွၼ်ႈသွၼ်(ပွင်ႈႁဵၼ်း)ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈလႆႈႁဵၼ်းဢဝ်
ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၵဝ်ၶႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်လိုမ်းလႆႈသေပွၵ်ႈၶႃႈသႄႈ။
ၵဝ်ၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၵဝ်ၶႃႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈေသ ၽၢႆႇဢၢႆႈၵေႃႉဢၼ်မႃးထဵင်ၵၼ်တင်းၶႃႈၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်ၽၢႆႇၽိတ်းတင်းပိုၵ်း တိုၼ်းထၢင်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။  ဢၢႆႈၸၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၽၢႆႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသေ ၽၢႆႇၶႃႈသမ်ႉပဵၼ်ဢၼ်ၽိတ်းတင်းပိုၵ်းၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ။
ၶူးပူင်သွၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မၼ်းဢၢၼ်းတေပူင်သွၼ်ပၼ်ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇမေႃဢဝ်ၸႂ်ႉၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်းႁွင်ႉဢဝ်ႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလုၵ်ႉၸုၵ်းသေ ႁႂ်ႈ
ဢၢႆႈၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူႇၽၢႆႇၶၢင်ႈၶူင်ႇၽိူၼ်မၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈၶႃႈသမ်ႉမႃးၸုၵ်းယူႇတင်းၽၢႆႇၼႆႉ။
တီႈၼိူဝ်ၵၢင်ၶူင်ႇၽိူၼ်မၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉမီးဢၼ်ယႂ်ႇꧦလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈတၢင်ႇတမ်းဝႆႉ။
ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈၸၢင်ႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလႆႈလီꧦဝႃႈမၼ်းပဵၼ်"သီလမ်"။
ၵမ်းၼၼ်ႉၶူးပူင်သွၼ်ႁဝ်းၸင်ႇတွင်ႈထၢမ်ဢၢႆႈၸၢႆးၽၢႆႇတင်းပုၼ်ႉဝႃႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၽိူၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်သီသင် ၼႆ
လႄႈ ဢၢႆႈၸၢႆးတင်းပုၼ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ ပဵၼ် ''သီၶၢဝ်"ၼႆဝႃႈ။ၵဝ်ၶႃႈတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈယုမ်ႇသေဢိတ်းဝႃႈဢၼ်ၼၼ်ႉတေပဵၼ်သီၶၢဝ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽၢႆႇၶႃႈႁၼ်ၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်ဝႆႉသီလမ်ယူႇလီꧦၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။
ႁဵတ်းၼႆသေ ၽၢႆႇတင်းၸုမ်းဢၢႆႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ လႄႈၽၢႆႇတင်းၸုမ်းၵဝ်ၶႃႈ လႆႈတေႇပၢင်ထဵင်မေႃးၵၼ်ၵႂႃႇတင်းႁိုင်ယဝ်ႉ။
ၵမ်းၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၸင်ႇၶိုၼ်းႁွင်ႉလၢတ်ႈဢၢႆႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၼၼ်ႉႁႂ်ႈမႃးၸုၵ်းယူႇတင်းၽၢႆႇၶႃႈသေ ႁႂ်ႈၵဝ်ၶႃႈၵႂႃႇၸုၵ်းယူႇတင်းၽၢႆႇမၼ်းၸုၵ်းဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ႁဝ်းၶႃႈလႆႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈတီႈယူႇၵၼ်။
ၵမ်းၼႆႉ ၶူးသွၼ်ၸင်ႇတွင်ႈထၢမ်ၶႃႈဝႃႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၶူင်ႇၽိူၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်သီသင် ၼႆလႄႈ ၵဝ်ၶႃႈၸင်ႇၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်သီၶၢဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ၸႂ်ႈတေႉꧦယဝ်ႉဢၼ်တၢင်ႇတမ်းဝႆႉတီႈၼိူဝ်ၽိူၼ် ၼႂ်းၶိုင်ႈၵၢင်ႁဝ်းၶႃႈၼ
ၼ်ႉ မၼ်းမီးသီသွင်ၽၢႆႇဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉ။ပေႃးယူႇတင်းၽၢႆႇဢၢႆႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၼၼ်ႉသေတူၺ်းၼႆ
ပဵၼ်သီၶၢဝ် ။ သင်မႃးယူႇတင်းၽၢႆႇၵဝ်ၶႃႈသေလွမ်တူၺ်းၼႆတႄႉမၼ်းတိုၼ်းတေပဵၼ်သီလမ်ၼၼ်ႉၶႃႈသႄႈ။
" မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇမေႃလွမ်တူၺ်းပၼ်ႁႃ ၽၢႆႇပိူၼ်ႈၽၢႆႇႁဝ်းၽွင်ႈ။ ပေႃးႁဝ်းမေႃယၵ်ႉတူၺ်း
ၸိူင်ႉၼၼ်ၵွၼ်ႇ ႁဝ်းၸင်ႇတေမေႃႁုတီႈပွင်ႇပၼ်ႁႃဢၼ်တေႉꧦမၼ်း "

တိုၼ်း >> Black or White.

'' လမ် ႁ ၶၢဝ် " '' လမ် ႁ ၶၢဝ် " Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Thursday, June 22, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.