ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ထမ်းတြႃး မင်ႇၵလႃႇ ႓႘ (သဵင် Mp3)

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇသင်ၵေႃႈႁိုင်တေႉဝႃႈၶႃႈလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆႈၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ  ၸင်ႇလႆႈမႃးတၢင်ႇပၼ် ထမ်းတြႃး သၢမ်သိပ်းပႅတ်ႈပႃး မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်လႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ပဵၼ်ဢၼ်လီထွမ်ႇတေႉတေႉၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၶႃႈၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းတင်းႁိုင်သေတၢင်ႇၶႃႈယဝ်ႉ  ယိူင်းဢၢၼ်းတေႉ ဢၢၼ်းတၢင်ႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈလႄႈ ဢမ်ႇယဝ်ႉလႆႈသေ ဢၼ်ပဵၼ်လူင်းပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉလႅင်းဢမ်ႇလီၼႆၵေႃႈပႃးယဝ်ႉဢေႃႈ ၊ ၶႃႈႁဝ်းၸွင်ႇဝႆႉၼမ်ၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈလူႇတၼ်း တြႃးပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် လႆႈငိၼ်းလႆႈထွမ်ႇၼႆၶႃႈလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇတေႃႇပေႃးယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ၊ ထမ်းတြႃးၼႆႉ ပၼ်တၢင်းၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်သေ ဢမ်ႇၵႃး ၺႃးမိူဝ်ႈၸႂ်တၼ် ဢမ်ႇႁူႉႁၼ်သင်ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းတေႉ ဢဝ်ထမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃၸႂ်ယူႇတႃႇသေႇၶႃႈဢေႃႈ ၊ ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ႁဝ်း ယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်သေၵမ်းၶႃႈ ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ငိၼ်းထွမ်ႇၵၼ်လႆႈၵူႈတီႈ ၵူႈၵေႃႉလႆႈယဝ်ႉဢေႃႈ၊ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၽွၼ်းလီၵုသူဝ်ႇ  ၽူႈထွမ်ႇလႄႈ ၵေႃႉတၢင်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼမ်သေၵမ်းၼႆ သႃထု-  သႃထု- သႃထု- ယူႇတီႈၶႃႈဢေႃႈ။

  
 1. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 2. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 3. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 4. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 5. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 6. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 7. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 8. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 9. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 10. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 11. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 12. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 13. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 14. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 15. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 16. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 17. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 18. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 19. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 20. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 21. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 22. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 23. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 24. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 25. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 26. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 27. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 28. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 29. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 30. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 31. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 32. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 33. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 34. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 35. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 36. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 37. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
 38. တြႃးမင်ႇၵလႃႇ (ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ)
ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ထမ်းတြႃး မင်ႇၵလႃႇ ႓႘ (သဵင် Mp3) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ထမ်းတြႃး မင်ႇၵလႃႇ ႓႘ (သဵင် Mp3) Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Sunday, May 21, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.