ၵႂၢမ်းတၵၼ် ၸၼ်ဢွၵ်းလႅတ်း (တွၼ်ႈသွင်)

 1. ၼမ်ႉယူႇတႂ်ႈ ၽႆးယူႇၼိူဝ် [111]
 2. ၼိုင်ႈၵႄႇ ၼိုင်ႈမၼ်းလူမ် ပၢႆသိူဝ်လိူဝ်ႁူဝ်ပူမ် သမ်ႉမီးမၵ်း လူင်းသူႇ ၼမ်ႉဢူၼ်ဢၵ်း ၼွၵ်းၼမ်ႉယႂ်းယၢင် [112]
 3. ၼူမ်းမၼ်း မီးတီႈတွင်ႉ သဵင်မၼ်း ႁွင်ႉဝူးဝူး [113]
 4. ၼိူဝ်ၾၵေႃႈ ဢမ်ႇမိၼ် ၼိူဝ်လိၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆ [114]
 5. ၼိူဝ်ႉသူမ်ႈ ႁေႃႇၼွၵ်ႈတွင် ပႃးၶီးလၢႆးမွင်ၼွၵ်ႈမူၵ်ႇ [115]
 6. ၼိူဝ်ႉတေႃႇၼိူဝ်ႉ ဢူမ်ၵၼ် ၼမ်ႉမၼ်း လၼ်ၶဝ်ႈတွင်ႉ [116]
 7. ၼိူဝ်ႉၼင်ႇၵၼ် ၶမ်ၵၼ် ၼမ်ႉမၼ်း လၼ်ၶဝ်ႈတွင်ႉ [117]
 8. ပႃၶီးလၢႆး ၶိုၼ်ႈၶႆႇ ၵွပ်ႈတႆႇမႆႉ ပေႃးၵွမ်း [118]
 9. ပႃတႅပ်းၸၢပ်ႇၵိၼ်မူၼ်ႈ ၼမ်ႉတႅၵ်ႇႁူၼ်ႈတင်းၵႄး [119]
 10. ပႃမုင်းၶၢမ်ႈၶူင်းၵႂႃႇ ပႃဝႃႇ ၶၢမ်ႈၶူင်းမႃး ပႃးပိုၼ်မႃး ပႅတ်ႇလႅမ်ႈ [120]
 11. ပႃမုင်းလူင် ၵဵတ်းထီႇ ဢမ်ႇၸီႇၵေႃႈ မၼ်းႁွမ် [121]
 12. ပႃမုင်းလူင် ၵဵတ်းထီႇ ဢမ်ႇသႂ်ႇမီႇၵီးၵေႃႈ ဝၢၼ် [122]
 13. ပႃႇယဵၼ်ႇ မူၼ်ႉတႄးၼႃး ပႃးၸိူၵ်ႈၽႅတ်းဝႅၼ် [123]
 14. ပႃလုၵ်း သိပ်းသွင်ငဵင်ႈ ၵိၼ်ဢမ်ႇၵဵင်ႈ လႄႇႁွႆႈၸွမ်းသဝ် [124]
 15. ပီႈၼွင်ႉ ၸဵတ်းပႅတ်ႇၵူၼ်း ၼင်ႈပၼ်ႇမူၼ်း လွမ်ႉသဝ် [125]
 16. ပီႈမၼ်းၵေႃႉႁွင်ႉ ၼွင်ႉမၼ်းၵေႃႉလႅၼ်ႈ မႃးတႆႇတႅၼ်ႈၼွင်ၶမ်း [126]
 17. ပေႃးၵိၼ်လၵ်းမၼ်း သမ်ႉဝႆႉလုၵ်းမၼ်း [127]
 18. ပေႃးၵိၼ်လုၵ်းမၼ်း သမ်ႉဝႆႉလၵ်းမၼ်း [128]
 19. ပေႃးၵိၼ် ဢမ်ႇပေႃးဢၢပ်ႇ ပေႃးဢၢပ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးၵိၼ် [129]
 20. ပေႃးတႅပ်း သမ်ႉသုင် ပေႃးသိုပ်ႇ သမ်ႉတႅမ်ႇ [130]
 21. ပေႃးတူဝ်မၼ်းမႃး ဢမ်ႇႁၼ် ပေႃးတူဝ်မၼ်း ဢမ်ႇမႃး သမ်ႉႁၼ် [131]
 22. ပေႃးၼင်ႈသမ်ႉသုင် ပေႃးၸုၵ်း သမ်ႉတႅမ်ႇ [132]
 23. ပေႃးမီးတႃ ဢမ်ႇႁၼ် ပေႃးဢမ်ႇမီးတႃ သမ်ႉႁၼ် [133]
 24. ပေႃးမတ်ႉဝႆႉ သမ်ႉၵႂႃႇ ပေႃးပွႆႇ သမ်ႉယူႇ [134]
 25. ပေႃးယွမ် ၶဝ်မၼ်းမီး ပေႃးပီးၶဝ်မၼ်းႁၢႆ [135]
 26. ပေႃးလႆႈၵိၼ်သမ်ႉယွမ် ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် သမ်ႉပီး [136]
 27. ပေႃးဢဝ်ပႅတ်ႈ သမ်ႉၼၵ်း ပေႃးဢဝ်သႂ်ႇ သမ်ႉမဝ် [137]
 28. ပေႃးဢဝ်လႆႈ သမ်ႉဢမ်ႇပႃးၵႂႃႇ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်လႆႈ သမ်ႉပႃးၵႂႃႇ[138]
 29. ပေႃႉ ဢမ်ႇတၢႆ ၶၢႆ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇ ၸွမ်းၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ ယႅပ်းယႅပ်း [139]
 30. ပွၵ်းပွၵ်းပီးပီး ၵႆးမၼ်းမီး တီႈပုမ် [140]
 31. ပၢင်တၢႆး ဝႅၼ်ၶၢမ်ႈႁွင်ႈ ဢဝ်တွင်ႇၼွင်ႈမၼ်း ၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်း [141]
 32. ပႅတ်ႇတေႃႇပႅတ်ႇ လေႃးၵၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ သိပ်းႁူၵ်း [142]
 33. ပဵၼ်မွၵ်ႇပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇပၵ်း ပဵၼ်ၽၵ်း ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၵိၼ် [143]
 34. ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင်ၵေႃႈ ၵဵပ်းလႆႈ မီးသႆႈဢွၼ်ႇ သဵၼ်ႈလဵဝ် [144]
 35. ပွမ်ပႅမ် ၶီႈၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸွတ်ႇၸေး ၵူႈလင်ႁိူၼ်း [145]
 36. ၽသီႇသၼ် သွင်ၶူမ်း [146]
 37. ၽႆးမႆႈပႃႇ တင်းပီ ၵိုတ်းမႆႉသၢင်းၶီႇ သၢမ်လႅမ်ႈ [147]
 38. ၽၢႆႇပုၼ်ႉၵေႃႈ လၢၼ်းၽႃ ၽၢႆႇၼႆႉၵေႃႈ လၢၼ်းၽႃ ၼၢင်းသႃ ၶီႇႁိူဝ်းၶၢမ်ႈ [148]
 39. ၽႂ်တူၺ်းၵေႃႈ တေလႆႈငႅၼ်ႈၶဵဝ်တေႃႇ ပေႃးပေႃႇသွင်တၢင်း [149]
 40. ၽၵ်းၶၼ်ႈႁႆ ဢမ်ႇလၼ်ႈႁႆ [150]
 41. ၽၵ်းၶဵဝ် ဢမ်ႇမီးတူၼ်ႈ လႆႈၶိတ်းၵူၼ်ႈသေဢဝ် [151]
 42. ၽၵ်းၶိူဝ်းၶဵဝ် ၶိုၼ်ႈၶႃႇ တိုတ်ႉသဵၼ်ႈၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတင်းယုမ်း [152]
 43. ၽၵ်းသွင်ၵူပ်ႉ ပၢႆလႅဝ်း ၽၵ်းၶႅဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼိူဝ်ႉပႃ [153]
 44. ၽၵ်းသိပ်းဢဵတ်း [154]
 45. ၽၵ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽၵ်းပိူၼ်ႈၵိၼ် [155]
 46. ၽၼ်းဢမ်ႇတၢႆ ၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇ ၸွမ်းၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ ယႅပ်းယႅပ်း [156]
 47. ၽႅပ်ႉဢႅပ်းပႅပ်း တၢၼ်ႇႁီၵႂၢႆး ၵူၼ်းၸၢႆႈၽွမ်ႉၵမ်လဝ်ႈ ၶဝ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈၵမ်းတူၺ်း [157]
 48. ၽိူဝ်ႉႁၢင်ယၢဝ်း ၶဵင်ႁၢင်ႇ လႅၼ်ႈၵၢင်ပၢင်ႇၵႂၼ်းၽႆးၺူဝ်း [158]
 49. မသၢမ်ၶႃ ၵုလႃးၶီႇ ၵူးလီတင်ႈ ၵူးလင်ႈၽႅဝ် ၽႃႈယွင်းႁၢင်ႇ ၼဵပ်းဢႅဝ် သၢၼ်တႃလႅဝ် သႂ်ႇၵူၼ်ႈ [159]
 50. မသၢမ်ၶႃ ၵူဝ်းလႃးၶီႇ ပေႃႈဢီႇၸုင် ပေႃႈထွၼ်းႁေႃႈ [160]
 51. မႁႃႈပၢၵ်ႇ လူင်းမိူင်း ၶႃးဢမ်ႇၵိူင်းသေသဵၼ်ႈ [161]
 52. မီးၶေႃး ဢမ်ႇမီးႁူဝ် မီးႁူဝ် ဢမ်ႇမီးၶေႃး [162]
 53. မီးၶဵဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးသူပ်း ၶူပ်းၵိၼ်မႆႉ ပေႃးယွႆႈ [163]
 54. မီးႁူ ဢမ်ႇမီးၼႃႈ ၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ ၵူႈႁႃႈဝၼ်း [164]
 55. မီးႁူ ဢမ်ႇမီးႁူဝ် မီးႁူဝ် ဢမ်ႇမီးႁူ [165]
 56. မီးႁူဝ် ဢမ်ႇမီးႁၢင် ၶဵင်ႈယၢဝ်းၼၢင် ယဵတ်ႇသိုဝ်ႈ [166]
 57. မေႃႈတင်ႈၼိူဝ် ၽႆးသုမ်တႂ်ႈ [167]
 58. မေႃႈတင်ႈတႂ်ႈ ၽႆးသႂ်ႇၼိူဝ် [168]
 59. မေႃႈတွင်းဢႅပ်း မေႃႈတွင်းဢႅမ်ႇ ပႆယွမ်ႇယႅမ်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း [169]
 60. မၢၵ်ႇသွင်ႁႃး [170]
 61. မၢၵ်ႇတႃ တၢၼ်ႇၼူမ်းသႅင်ႇ ႁွင်ႉသဵင်သႅၼ်ႇ ဢဝ်ၵူၼ်း [171]
 62. မၢၵ်ႇၼိူဝ်မႂ် တႂ်ႈယွတ်ႈ [172]
 63. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶေႃႉၶႄႉ ၼမ်ႉၸေႃႉၸႄႉ မီးပႃငႄႉလူင်တူဝ်ၼိုင်ႈ [173]
 64. မၢၵ်ႇဢမ်ႇသူမ်ႈ တႃလိၵ်း [174]
 65. မွၵ်ႇသိူင်ႇတူၼ်ႈသိမ်းမႂ် ယၢမ်းၼႂ် ၶိင်ၵတ်း မီးၵူႈတီႈ [175]
 66. မွၵ်ႇယူႇ သမ်ႉဢမ်ႇမၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇယူႇ သမ်ႉဢမ်ႇမွၵ်ႇ [176]
 67. မွၵ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ မွၵ်ႇပိူၼ်ႈပၵ်း [177]
 68. မႆၽႃႈမႆ သုမ်ႇငွပ်း ၵွပ်ႈၸပ်းလမ်းမႆႉ သမ်ႉဝႆႉႁူဝ်ယွႆး [178]
 69. မႅင်းသႅင်ႇသႅပ်ႉ မႃးပႅပ်ႉတေႃ [179]
 70. မႆႉၺွင်ႇၶူင်ႈၶၢင်း ၼူၵ်ႉယၢင်း ၸပ်းၵူႈၵိင်ႇ [180]
 71. မႆႉပွင်ႈတၼ် ၼမ်ႉတဵမ် [181]
 72. မွႆယွမ်ယွၵ်း မွႆယွမ်ယေႃႇ တေႃႇၵၼ် ၵူႈၶိုၼ်းဝၼ်း [182]
 73. မဵတ်ႉငႃးၽွၵ်း ဢမ်ႇလွတ်ႈ မၢၵ်ႇပၵ်ႉတွတ်ႈ သမ်ႉလူမ် [183]
 74. မူၼ်းတုမ်ႉလုမ်ႉ မႃးတုမ်ႉသႂ်ႇ ႁူဝ်ၼဝ်ႇ [184]
 75. မိူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵႂႃႇတၢင်းၽၢႆ မိူဝ်ႈမႃး မႃးတၢင်းၽၢႆ တႆႇၶိူဝ်းဝၢႆ လိုပ်ႈၸွၼ်ႈ [185]
 76. မိူဝ်ႈၵႂႃႇ ၶူဝ်ၶိၵ်းၶိၵ်း မိူဝ်ႈမႃး ၼမ်ႉတႃယွတ်ႇၸိၵ်းၸိၵ်း [186]
 77. မိူဝ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵႂၢမ်းလူင်ၵႂႃႇ ဢိၼ်းဢွၼ်း ဢိၼ်းဢွၼ်း ၶိုၼ်းမႃး ၼမ်ႉတႃသွၼ်းလေႃႇႁၢင်ႈ [187]
 78. မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်း ယႂ်ႇမႃး တိုဝ်းၵုပ်းတွမ်ႈ [188]
 79. မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ႁူမ်ႇတင်းတူဝ် ယႂ်ႇမႃႈ ႁူမ်ႇတင်းႁူဝ် ပွႆႇၵူၼ်ႈ [189]
 80. ယႃႈသႅၼ်ႁူဝ် ၼမ်ႉသႅၼ်ၵႄး [190]
 81. ယူႇၼႂ်းၼႃး မိူၼ်ၶဵတ်ႇ သမ်ႉမိူဝ်းတဵတ်ႇ ၶေႃးၵျွင်း [191]
 82. ယၵ်းတီႈၼႆႈ ၵႂႃႇႁႆႈ တီႈပုၼ်ႉ [192]
 83. လီၵၢင်ႁၢဝ် သၢဝ်ၼွၼ်းၶူး [193]
 84. လၵ်းမၼ်း မီးလၵ်းလဵဝ် မတ်ႉဝူဝ်းၶဵဝ် ႁႃႈပၢၵ်ႇ [194]
 85. လွၵ်းၼႃးဢွၼ်ႇ သႅၼ်တူင်ႈ ယူႇသၢမ်သီႇဝူင်ႈ ၶိုၼ်းႁၢမ်း [195]
 86. လမ်ၼင်ၵၼ် ၵိၼ်ၵၼ် [196]
 87. လႅမ်ႈသဝ်ႁိူၼ်း ၼၢင်းၽီ ၵူၼ်းၸ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းလီ ၶိုၼ်ႈယၢၵ်ႈ [197]
 88. ဝူဝ်းၵမ်ႇလင်ၶူတ်း တူတ်းမၼ်း ယႂ်ႇသေတူဝ် [198]
 89. ဝူဝ်းလႅင် ႁႃႈပၵ်ႇ မႃးလႅင်ႇလၢၵ်ႇ လၵ်းလဵဝ် [199]
 90. ဝူဝ်းလူင်သိပ်းပႅတ်ႇၼွၵ်ႇ ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇ သိပ်းပႅတ်ႇတူဝ် [200]
 91. ႁူၵေႃႈမီး ၼႃႈၵေႃႈမီး မူၼ်ႉၶဝ်ႈၽႃႈ ယုပ်းယုပ်း [201]
 92. ႁွင်ႉၼႂ်းၼႃး မိူၼ်ၶဵတ်ႇ ပၢႆႈမိူဝ်းတဵတ်ႇၶေႃးၵျွင်း [202]
 93. ႁိူၼ်းသွင်သဝ် ၶႃးသွင်တႅပ်း ႁဵပ်းယႅပ်းဢွၵ်ႇၼိူဝ်ၸွမ် [203]
 94. ႁူဝ်တူၵ်းထၢင် ႁၢင်ၵင်ႈၸွင်ႈ [204]
 95. ႁူဝ်တဵင်ႁၢင် ႁၢင်တဵင်ႁူဝ် [205]
 96. ႁူဝ်ပူမ် တၢၼ်ႇၶွၼ်ႉတွၵ်ႇ ယွၵ်ႈၶဝ်ႈ ယွၵ်ႈဢွၵ်ႇ ဢဝ်သိၼ်ႈၼၢင်းယမ်း [206]
 97. ႁူဝ်မၼ်း မီးမိူင်းၶႄႇ ၵၢင်မၼ်း လႄႇမိူင်းႁဝ်း ႁၢင်မၼ်း သဝ်းမိူင်မၢၼ်ႈ [207]
 98. ႁူဝ်မၼ်း တၼ်ႇမတ်း ပတ်းၵိၼ်ယိူဝ်ႈပေႃးသဵင်ႈ [208]
 99. ႁူဝ်မၼ်း မူၵ်းလိၼ် တိၼ်မၼ်း ၵင်ႈၸွင်ႈ [209]
 100. ဢူႈၵေႃႈလမ် မႄႈၵေႃႈလမ် ၶမ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇလုၵ်ႈၽိူၵ်ႇ [210]
 101. ဢူႈဢမ်ႇလႃႇ မႄႈဢမ်ႇလႃႇ သိူဝ်ႈပၢႆႉမႃႇ လူင်းႁႆႈၵၢင်ၸၢၼ်း [211]
 102. ဢုၵ်းလုၵ်း တင်ႈတၢၼ်ႇၼေႃႇ ၸဝ်ႈၾၶမ်းၵေႃႇယင်းၵိၼ် [212]
 103. ဢုၵ်းလုၵ်း တၢၼ်ႇတိၼ်ၸၢင်ႉ ပေႃးငၢင်ႉ ပဵၼ်သွင်ၽၢၵ်ႇ [213]
 104. ဢုၵ်းလုၵ်းတၢၼ်ႇ တိၼ်မီ ဝၼ်းလီ ၸင်ႇလူင်းလၢင်ႈ [214]
 105. ဢႅင်ႈၵိဝ်ႇ ၼင်ႇဢႅင်ႈတႅၼ် လူင်းမႃးလဵၼ်ႈပွႆး သႅၼ်သီႇမိုၼ်ႇ [215]
 106. ဢႅပ်ႇပုၶမ်း တူၵ်းၼႂ်းၼွင် ၵူၼ်းသွင် ၵူၼ်းသၢမ် ဢမ်ႇဢဝ်လႆႈ [216]
 107. ဢႅပ်ႇပုငိုၼ်း တူၵ်းၼႂ်းၼွင် ၵူၼ်းသွင် ၵူၼ်းသၢမ် ဢမ်ႇဢဝ်လႆႈ [217]
 108. ဢႅပ်ႇပုဢွၼ်ႇ ၼွင်ၶမ်း သိပ်းၼၢင်း သၢဝ်းၼၢင်း ဢမ်ႇၽုၺ်ႇလႆႈ [218]
 109. ဢမ်ႇသဵမ်ႈၵေႃႈလႅမ် ဢမ်ႇသႅမ်းၵေႃႈထီႇ ဢမ်ႇၸီႇၵေႃႈႁွမ် [219]
 110. ဢမ်ႇထႅၵ်ႇၵေႃႈ မူၼ်း၊ ဢမ်ႇသူၼ်းၵေႃႈ ၵွမ်ႉ၊ ဢမ်ႇယွမ်ႉၵေႃႈ ၶဵဝ်၊ ဢမ်ႇသူၼ်ပဵဝ်ၵေႃႈ ၶီႇလႆႈ [220]
မၢႆတွင်း- ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းတဵၵ်းတူၺ်းၼႂ်းၶွပ်ႇၼႆႉ [........]

ဢဝ်မႃးတီႈ- ဝီႇၶီႇပီးတီးယိူဝ်းတႆး

ၵႂၢမ်းတၵၼ် ၸၼ်ဢွၵ်းလႅတ်း (တွၼ်ႈသွင်) ၵႂၢမ်းတၵၼ် ၸၼ်ဢွၵ်းလႅတ်း (တွၼ်ႈသွင်) Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Saturday, April 22, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.