ပၢင်တွပ်ႇ/ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ (ဢႃၵုမ်) ၼႂ်းၵျွင်း

ပီသႃႇသၼႃႇ 2560-ၼီႈ၊ ပီတႆး 2111-ၼီႈ လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ(9-12)ၶမ်ႈၼႆႉ
ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇမိူင်းယၢင်းလႅင်၊
လႆႈမီးပၢင်တွပ်ႇ/ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇပရိယတ်တိသႃသၼၵႃရီ၊
လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ(9)ၶမ်ႈ၊ (6.1.2017)တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ(10)ၶမ်ႈ၊ (7.1.2017)ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ဢႃၵုမ်(ၽၢႆႇပႃႇလိ) ၼႂ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ
ပဵၼ်ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ(ပထမငႄႇ)၊ ၸၼ်ႉၵၢင်(ပထမလတ်)၊ ၸၼ်ႉလူင်(ပထမၵျီး)ၼႆ မီးသၢမ်ၸၼ်ႉသေ၊
ထိုင်မႃးလိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ(11)ၶမ်ႈ၊ (8.1.2017)တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ(12)ၶမ်ႈသမ်ႉ (9.1.2017)ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉသမ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ၊ ၼႂ်းပၢင်ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈၼႆႉ
ပဵၼ်ၸၼ်ႉမူႇလဢွၼ်ႇ၊ ၸၼ်ႉမူႇလလူင်၊ ၸၼ်ႉဢၶျေႇပျု(ၸၼ်ႉထၢၼ်) မီးၼႆသၢမ်ၸၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။
 
 ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ဢႃၵုမ်(ၽၢႆႇပႃႇလိ)
     
        
 ၶပ်ႉထႅဝ်ဝႆႉထႃႈ တႃႇလူင်ႈၼႃႈ မိူဝ်ႈတေမႃးၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ
   
   
   
    
ၽူႈသေႃႇပၢဝ်ႇ ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈ တႃႇမႃးၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ
 
   
မိူဝ်ႈႁုပ်ႈသိပ်းပၢင်ႇ (9.1.2017)ၵၢင်ၶမ်ႈ၊ (8:15)


ၸဝ်ႈဢႃးတိတ်ႉ(ၼွင်ၶဵဝ်)
(10.1.2017)
ပၢင်တွပ်ႇ/ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ (ဢႃၵုမ်) ၼႂ်းၵျွင်း ပၢင်တွပ်ႇ/ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ (ဢႃၵုမ်) ၼႂ်းၵျွင်း Reviewed by Unknown on Tuesday, January 10, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.