ပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၸၢင်း ၼႃႇၵိင်ႇတႃႇၸၺ်ႇၺႃႇလင်ႇၵႃႇရ

ႁူမ်ၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ထိုင် ၸဝ်ႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈ
မိူဝ်ႈပီတႆး ႒႑႑႑ ၼီႈ၊ လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ(႔)ၶမ်ႈ(1.1.2017) တမ်ႈတီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၸၢင်းၼႃႇၵိင်ႇတႃႇၸၺ်ႇၺႃႇလင်ႇၵႃႇရ (ၵုၼ်ႁဵင်) ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈသႃႇမၼေႇၵျေႃႇၼႂ်းပီ 2016 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၼႆႉ လႆႈတေႇပွတ်းၼႂ် ၶၢဝ်းယၢမ်း(႘)မွင်း တေႃႇထိုင် (႑႒)မွင်း။
 ၸဝ်ႈသြႃႇပၼ်ႇတိတ(ၵျွင်းၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ တိုဝ်ႉၸၢႆးၶႃး) မႃးမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် ၽၢႆႇတႆး/မၢၼ်ႈ၊  ၸဝ်ႈသြႃႇၶေႇမိၼ်ႇတ(ၵျွင်းဝဵင်းလူင်-သီသႅင်) လူၼႄပိုၼ်းၵႅပ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ(ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ)၊ ၸဝ်ႈၶူးဝိၸိင်ႇတႃႇသႃႇမီႇၽိပႃႇလ(မိူင်းၵိုင်) လူၼႄပိုၼ်း ၵႅပ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ(ၽၢႆႇတႆး)၊ ၸုမ်းထမ်ႇမၸၵျႃႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇ-လွႆၵေႃႇ ႁေႃးၼႄပၼ်ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ(လင်ႇၵႃႇ)(ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ)၊ ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ဝၢၼ်ႈလိၼ်ၽုင်ဢွၼ်ႇ ႁေႃးၼႄပိုၼ်းၵႅပ်ႈ(လင်ႇၵႃႇ)(ၽၢႆႇတႆး)၊
ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵၢပ်ႈသွမ်းလႄႈ လဵင်ႉလူပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ရႁၢၼ်းတၵႃႇမၼ်းၸဝ်ႈ
ဢူးၵျေႃႇၶႅင်ႇ+တေႃႇၼွႆႇၼွႆႇဝိၼ်း (လၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း တဵင်းသုၶ)ပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ။
ဢွင်ႈတီႈၼႂ်းႁူင်းထမ်းလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။
 
 
 
        
   
   
   
   
   
   
   
    

ပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၸၢင်း ၼႃႇၵိင်ႇတႃႇၸၺ်ႇၺႃႇလင်ႇၵႃႇရ ပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၸၢင်း ၼႃႇၵိင်ႇတႃႇၸၺ်ႇၺႃႇလင်ႇၵႃႇရ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Wednesday, January 04, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.