ၶေႃႈထၢမ်ၽီငရၢႆး လႄႈ ၶေႃႈတွပ်ႇၵေႃႉႁၢၼ်ၸၢႆး

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၵွၼ်ႇ တီႈမိူင်းရႃႇၸၵႁၼၼ်ႉ မီးၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈမီးၸႂ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၽၵေႃႈယႂ်ႇၼႃႇလႄႈ တိုၵ်းသိမ်းဢဝ်မိူင်း ဢၼ်မီးႁိမ်းမၼ်းၸဝ်ႈတင်းၼမ်။ မၼ်းၸဝ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လႆႈ တိုၵ်ႉၶႂ်ႈတိုၵ်းသိမ်းဢဝ်မိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။
ၽွင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ၸၢႆးသူႇရၵုမႃႇရပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇ မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇ၊ ꩡွမ်းၼင်ႇမၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၶုၼ် မီးတၢင်းႁတ်းႁၢၼ် မေႃပွင်ၵၢၼ်မိူင်း၊ မေႃႁၢင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းတႄႉတႄႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈပွႆႇၽူႈၸွပ်ႇၵႂႃႇၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း၊ မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ ၽူႈၸွပ်ႇၸိူဝ်းၵႂႃႇၸွပ်ႇ ၶၢဝ်ႇတီႈမိူင်းရႃႇၸၵႁၼၼ်ႉ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ထႅင်ႈသွင်ဝၼ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁ တေမႃးတိုၵ်းသိမ်း ဢဝ်မိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇ ၼႆယဝ်ႉ။
ၶုၼ်ၸၢႆးသူႇရၵုမႃႇရၸင်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း တပ်ႉၸၢင်ႉ တပ်ႉမႃႉ တပ်ႉရထႃး တပ်ႉပႆလိၼ် သီႇတပ်ႉၵွင်သေ ပႂ်ႉႁပ်ႉတိုၵ်း သိုၵ်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁ တီႈလႅၼ်လိၼ်။ ပေႃးသွင်ဝၼ်းတဵမ်ယဝ်ႉၸိုင် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈသိုၵ်းမႃး ၼမ်ဝႃႈၼမ် သမ်ႉပေႃးတၢၼ်ႇၽုင်မူတ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၽၢႆႇ မိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇမွၵ်ႈႁႃႈၵေႃႉ လွမ်ဢဝ်ပိုၼ်ၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ သၢႆသိုၵ်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁသေ လႅၼ်ႈပၢႆႈ၊ လုၵ်ႈသိုၵ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁၵေႃႈ ၼႅတ်ႈလိုပ်ႈလမ်းၵမ်းလဵဝ်၊ ထိုင်တီႈၵိဝ်ႇၵူတ်ႉလွႆတီႈၼိုင်ႈ သိုၵ်းမိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇ မွၵ်ႈပႅတ်ႇသိပ်းၵေႃႉ ပႂ်ႉႁပ်ႉတိုၵ်း သၢႆသိုၵ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁ။ သိုၵ်းႁၢၼ်မိူင်းရႃႇၸၵႁဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ်ပိုၼ်ၵၢင်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇတိၵ်းတိၵ်း ပိုၼ်ၵၢင်ႇၶဝ်သမ်ႉပေႃးသဵင်ႈ သိုၵ်းမိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇၸိူဝ်းပႂ်ႉႁပ်ႉတိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃး တူၵ်းသုမ်းမူတ်း။ သိုၵ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁုၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးသိုၵ်းမိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇၸိူဝ်းဢၼ်တူၵ်းသုမ်း၊ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၸမ် သိုၵ်းၸိူဝ်းဢၼ်လူမ်ႉၼွၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၽိူင်းၵူၺ်း။ သိုၵ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁၵႂင်မိုင် ဢၢမ်းဢေႃးၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၵူႈပႃႈၵူႈၽၢႆႇမီးပိုၼ်ၵၢင်ႇတူၵ်းမႃးၼိူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁသမ်ႉပေႃးတၢၼ်ႇမဵတ်ႉၽူၼ် ယူႇၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်တူၵ်းလူင်းမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ သိုၵ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁလူမ်ႉတႆၢ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် သမ်ႉပေႃးလႆႈ လႅၼ်ႈထွႆလင်ၶိုၼ်း၊ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ၸၢႆးသူႇရၵုမႃႇရ ၶီႇမႃႉဢႃႇꩡႃႇၼီႇသေ လမ်းၽၼ်းသိုၵ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁ လႅတ်းဝႆး ၽႂ်းၽၢႆ သမ်ႉပေႃးတၢၼ်ႇၾႃႉမႅပ်ႈ၊ ၶုၼ်ၸၢႆးဢဝ်မိုဝ်းၽၢႆႇၶႂႃၽၢႆႇလဵဝ် ယိပ်းလႅဝ်းမၢၵ်ႈလဵဝ် ၽၼ်းၽူႈၶဵၼ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပေႃးဢဝ်မၢၵ်ႇတႃတူၺ်းၸိုင် မိူၼ်မီးမိုဝ်းသီႇၶွၼ်ယိပ်းလႅဝ်းသီႇမၢၵ်ႈသေ ၽၼ်း ၽၢႆႇသၢႆႉၽၢႆၶႂႃ ၽၢႆႇၼႃႈၽၢႆႇလင် ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ မႃႉဢႃႇၸႃႇၼီႇၶုၼ်ၸၢႆးၵေႃႈ လႅၼ်ႈဝႆးၽႂ်းၽၢႆ မေႃငိူင်ႉမေႃဝႄႈ၊ မေႃၶူပ်းမေႃပိတ်ႉပေႇၸႂ်၊ ၽွင်းယၢမ်းၶုၼ်ၸၢႆးသူႇရၵုမႃႇရလတ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၽုင်သိုၵ်း မိူဝ်ႈၸမ် တေထိုင်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁၼၼ်ႉ မီးႁွၵ်ႇၸဵတ်းလႅမ်ႈပုင်ႈမႃးၸူးၶုၼ်ၸၢႆး၊ ၶုၼ်ၸၢႆးၵေႃႈၼႅတ်ႈဢဝ် လႅဝ်းမၼ်းၽတ်ႉပႅတ်ႈႁွၵ်ႇၸဵတ်းလႅမ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႆႈသေတႃႉ သမ်ႉမီးမၢၵ်ႇႁိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ယႂ်ႇပဵင်းမၢၵ်ႇ ဢုၼ်(မၢၵ်ႇပဝ်ႉ) သဵၼ်ႁူင်မႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇဢူၵ်းမၼ်းၸဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ သမ်ႉပေႃးယၢတ်ႇတူၵ်းမႃႉၵႂႃႇ ဢူၵ်း ၵေႃႈၸဵပ်း ႁူဝ်ၵေႃႈမဝ်းမိင်းၵႂႃႇ တႃၵေႃႈသမ်ႉပေႃးလပ်းသိင်ႇၵႂႃႇၵႅပ်ႉၼိုင်ႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁႅင်းလူင် သွင်ၵေႃႉ မႃးၺွပ်းဢဝ်ၶုၼ်ၸၢႆးသူႇရၵုမႃႇရ၊ ၵူၼ်းႁႅင်းလူင်သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁ ၶဝ်ပဵၼ်ၽီငရၢႆး၊ ၽီငရၢႆးသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၺွပ်းဢဝ်ၶုၼ်ၸၢႆးသူႇရၵုမႃႇရ ၵႂႃႇၸူးၶုၼ်ငရၢႆးယမယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ငရၢႆးယမၸင်ႇၸႅတ်ႈထၢမ် ၶုၼ်ၸၢႆးသူႇရၵုမႃႇရ-
ʻʻသူႇရၵုမႃႇရ… ၸွင်ႇမႂ်းယၢမ်ႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းʼʼ
ʻʻယၢမ်ႈႁႅမ်တၢႆဢေႃႈʼʼ
ʻʻပေႃးႁႅမ်တူဝ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈတၢႆၸိုင် တေတူၵ်းငရၢႆးၼႆ မႂ်းဢမ်ႇယၢမ်ႈငိၼ်း ဢၼ်ရႁၢၼ်း၊ ပုင်ႇၼႃးၶဝ် ႁေႃးဝႆႉၼၼ်ႉႁႃႉʼʼ
ʻʻယၢမ်ႈငိၼ်းဢေႃႈʼʼ
ʻʻ ပဵၼ်သင်လႄႈ မႂ်းသမ်ႉႁႅမ်တူဝ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈတၢႆ၊ မႂ်းဢမ်ႇၵူဝ်တူၵ်းငရၢႆးႁႃႉʼʼ
ʻʻဢမ်ႇၵူဝ်ၶႃႈʼʼ
ၶုၼ်ၽီငရၢႆးယမၵေႃႈ ပေႃးလႆႈငိၼ်းၶေႃႈတွပ်ႇၶုၼ်ၸၢႆးယဝ်ႉ ဢၢမ်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် မၼ်းၸင်ႇသိုပ်ႇထၢမ်ၶုၼ်ၸၢႆးထႅင်ႈ-
ʻʻၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၵူဝ်တူၵ်းငရၢႆးတႄႉတႄႉ၊ ပဵၼ်သင်လႄႈ မႂ်းဢမ်ႇၵူဝ်တူၵ်းငရၢႆး၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ မႂ်းႁႅမ်တူဝ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈတၢႆʼʼ
ၶုၼ်ၸၢႆးသူႇရၵုမႃႇရ ပႃးတင်းၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ်သေ တွပ်ႇ ဝႃႈ-
ʻʻတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးတိုၵ်းယႃႉၵဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၵူဝ်တူၵ်းငရၢႆး။ ပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၵ်ႈလိူင်းသေ တူၵ်းငရၢႆးၸိုင် လႆႈၸဵပ်းသႅပ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်ၼႆ မႅၼ်ႈယူႇၶႃႈ၊ မၼ်းၵိုင်ႇယူႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၵ်ႈလိူင်းသင်သေ သမ်ႉလႆႈၶၢမ်ႇၽူႈမိူၵ်ႈၶဝ် မႃးတဵၵ်းတဵင်ၸိုင် မႅၼ်ႈယူႇၶႃႈႁႃႉ၊ မၼ်းၵိုင်ႇယူႇၶႃႈ၊ ဢၼ်ၶၢမ်ႇတင်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူၵ်ႈလိူင်းတၢင်ႇမိူင်း မႃးဢုပ်ႉ ပိူင်ႇဢမ်ႇတြႃး၊ မႃးၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈယၢပ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်လိူဝ်သေ တူၵ်းငရၢႆး ၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈʼʼ ၼႆယဝ်ႉ။
ၶုၼ်ၸၢႆးသူရၵုမႃႇရၸင်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ-
ʻʻသင်ၸိူင်ႉဝႃႈ ၶုၼ်ၽီဢသူႇရၵႄႇၶဝ် မႃးတိုၵ်းမိူင်းငရၢႆးၼႆ ၶုၼ်ယမတေႁဵတ်းႁိုဝ်၊ တေယွမ်း သုမ်းႁႃႉ၊ တေတိုၵ်းၶိုၼ်းႁႃႉʼʼ
ၶုၼ်ငရၢႆးယမၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇၶိုၼ်းၶေႃႈထၢမ်ၶုၼ်ၸၢႆးသင် လိူဝ်သေ ယွင်ႈဢၢမ်းတၢင်းႁတ်းႁၢၼ် လႄႈ လွင်ႈၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်းႁၵ်ႉမိူင်းၶုၼ်ၸၢႆး။ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ငရၢႆးယမၸင်ႇထၢမ်ၶိုၼ်းၶုၼ်ၸၢႆး-
ʻʻၶုၼ်ၸၢႆး ၵဝ်ယွင်ႈယေႃးတၢင်းႁတ်းႁၢၼ်မႂ်းလႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းမႂ်းတႄႉတႄႉ၊ ၵဝ်ဢမ်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇယွၼ်ႉတၢင်းၽိတ်းဢၼ်မႂ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၵဝ်တေသူင်ႇမႂ်းၶိုၼ်ႈမိူင်းၽီ ၼႂ်းၵႃႈမိူင်းၽီႁူၵ်းၶူင်းၼၼ်ႉ မႂ်းၵျိူၵ်ႈၶူင်းလႂ် လၢတ်ႈလႄႈʼʼ
ၶုၼ်ၸၢႆးၸင်ႇတွပ်ႇဝႃႈ-
ʻʻမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈမိူင်းၽီၶူင်းလႂ်၊ ၶႃႈၶႂ်ႈမိူဝ်းၵႅတ်ႇၶႄဝၢၼ်ႈမိူင်းတင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵဝ်ၶႃႈၵူၺ်း၊ သူင်ႇၶႃႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၵူၺ်းၶႃႈလႃႈʼʼ ၼႆယဝ်ႉ။
ʻʻမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၵူၼ်းလႄႈʼʼ ၶုၼ်ငရၢႆးယမလၢတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။
ၵမ်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ၸၢႆးသူရၵုမႃႇရထၢင်ႇဝႃႈၼွၼ်း ၾၼ်သေတိုၼ်ႇမႃးၶိုၼ်း ၽွင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈမီးၼိူဝ်ၵွင်ၽိုၼ်း၊ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁယိပ်းလုၼ်ႈၽႆးသေ ပေႃးတေဢၢင်ႈၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ၸၢႆးသူႇရၵုမႃႇရၵေႃႈလုၵ်ႉမႃးၸၵ်ႉဢဝ်လႅဝ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁသေ ၽၼ်းသႂ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ဢၼ်ပႂ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁ ပေႃးယဝ်ႉ ဢဝ်လႅဝ်းငႃၶေႃးၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁသေ လၢတ်ႈဝႃႈ-
ʻʻပေႃးမႂ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈတၢႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းမႂ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၽႆးၵေႃႈ ၸႂ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ်မႂ်းၸဝ်ႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈမူတ်းမူတ်းသေ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းမႂ်းၸဝ်ႈလႄႈ သင်ဢမ်ႇၼၼ်ၸိုင် ၵဝ်ၶႃႈတေဢဝ်လႅဝ်းၼႆႉ ပၢတ်ႇၶေႃးမႂ်းၸဝ်ႈ၊ ၽၼ်းတၢႆထႅင်ႈလုၵ်ႈၼွင်ႉမႂ်းၸဝ်ႈတၢင်းမူတ်းဢိူဝ်ႈʼʼ ၼႆယဝ်ႉ။
ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁၵေႃႈ ၵူဝ်တၢႆၼႃႇလႄႈ ၸႂ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ်မၼ်းဝၢင်းၶိူင်ႈမူတ်း ပေႃးယဝ်ႉ ယွၼ်းၼွမ်းၽိတ်းတေႃႇၶုၼ်ၸၢႆး၊ ၶုၼ်ၸၢႆးၵေႃး ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၶုၼ်ေႁႃၶမ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁပွႆႇလွတ်ႈလႅဝ်းၶိုၼ်းမိူင်း ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတိုၵ်းသိမ်းဢဝ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းသေ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းရႃႇၸၵႁ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းလႆႈတၢင်းၵတ်းယဵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တၢင်းႁတ်းႁၢၼ်ၶုၼ်ၸၢႆးသူႇရၵုမႃႇရ ၵႂႃႇယဝ်ႉ။
ၽွင်းမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ယႃႇပေၵူဝ်တူၵ်းငရၢႆး၊ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းသေ ပၼ်ပိူၼ်ႈမႃးႁဵတ်းၶုၼ်ၸိုင် တေဢမ်ႇလႆႈယူႇလွတ်ႈလႅဝ်း၊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ပေႃးပဵၼ်ၼႆ မိူၼ်ၵၼ်တင်းတူၵ်းငရၢႆးလိပ်း ဢမ်ႇၼၼ် ငရၢႆးမိူင်းၵူၼ်းၵူၺ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၼမ်ၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁူႉၵၼ်ယူႇ၊ ယွၼ်ႉလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇမၼ်းႁူၵ်းသိပ်းပီလိူဝ်ယဝ်ႉလူး။
ၼမ်ႉယမ်ယွင်ႈယေႃးၸၢႆးႁၢၼ်၊ ၼၢင်းႁၢၼ်ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ
#ႁႅင်းၸႂ်ၶႅင်
15.11.2016


ၶေႃႈထၢမ်ၽီငရၢႆး လႄႈ ၶေႃႈတွပ်ႇၵေႃႉႁၢၼ်ၸၢႆး ၶေႃႈထၢမ်ၽီငရၢႆး လႄႈ ၶေႃႈတွပ်ႇၵေႃႉႁၢၼ်ၸၢႆး Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Tuesday, December 06, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.