လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶမိူင်းထႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်း ပီမႂ်ႇ

ပီသႃႇသၼႃႇ 2560 ဝႃႇ၊ ပီတႆး ႒႑႑႑ ၼီႈ၊ လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ(႑)ၶမ်ႈ။ (1.12.2016)
ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇၺႃႇၸႃႇရ(ၽႃသွင်း)လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၸေႃးတိပႃလ(မိူင်းပၼ်ႇ) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူႈတီႈတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မီးၸႂ် ၸေႇတၼႃႇသတ်ႉထႃႇသေယဝ်ႉ လႆႈလူႇတၢၼ်းမႃး သၢင်ႇၵၢၼ်း တႃႇသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။
ပီမႂ်ႇတႆး ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇၺႃႇၸႃႇရ(ၽႃသွင်း) တၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ တင်းသဵင်ႈသေ ၵူႈလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်း၊ မူင်တိၼ်၊ ဝတ်ႉထု ပၼ်တမ်ႈတီႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၵၢပ်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းယဝ်ႉ တူဝ်ႈယဝ်ႉ။ လႆႈၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတင်းသဵင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈဢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းယၢမ်ႈယူႇၼႂ်း ၵျွင်းၼႆႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇသေ ဢမ်ႇလိုမ်းလႆႈၵုင်ႇၵုၼ်းမုၼ်ငဝ်း သြႃႇၸဝ်ႈလူင်လႄႈ ဢွင်ႈတီႈယၢမ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ၊ ၸင်ႇတေၶတ်းၸႂ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူႈတီႈတီႈသေ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈပဵၼ် သင်ႇၶတႃႇၼ ယိူင်းဢၢၼ်းလူႇတၢၼ်းထိုင်သင်ႇၶႃႇ ႁႂ်ႈပေႃႈပဵၼ်ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်ၼႂ်းသႃႇသၼႃႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ပီၼႆႉၵေႃႈ ထူၼ်ႈထိုင်မႃးပွၵ်ႈၵမ်း(႓)ယဝ်ႉ။ 
ႁႂ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈပႃး ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၵူႈၶုၼ်ၵူႈၼၢင်း မီးတၢင်းတူဝ်ၸႂ်သွင်ပိူင် ၵတ်းၸိုၼ်ႈသိူဝ်းသႃႇ မီးမင်ႇၵလႃႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈမူၼ်ႈလူၺ်ႈၵၢၼ်တႃႇၼ သီႇလ ၽႃႇဝၼႃႇ သေယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈမၢၵ်ႈမီးၵႅဝ်ႈသႅင်ၶမ်းငိုၼ်း ႁႂ်ႈဢႃႇယုယၢဝ်းယိုၼ်း ႁႂ်ႈႁၢင်ႈလီၵိုၵ်းပိုၼ်း ႁႂ်ႈၸဵဝ်းႁူပ်ႉလႆႈ ထမ်းတိုၼ်းသေၵမ်းလူၺ်ႈတႃႉ။
      
       
   
လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶမိူင်းထႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်း ပီမႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶမိူင်းထႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်း ပီမႂ်ႇ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Friday, December 02, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.