ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ႒႑႑႑ ၼီႈ၊ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ။

ပီသႃႇသၼႃႇ 2560 ဝႃႇ၊ ပီတႆး 2110 ၼီႈ၊ လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ(႑႕)ၶမ်ႈ။ ဝၼ်းထိ(29.11.2016)
တီႈၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ႒႑႑႑ ၼီႈ၊ ပွၵ်ႈၵမ်း(႑႘) ။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွင်ႈတီႈမၼ်း ႁူင်းသဝ်း သီႇလဝိထေႃးထၼီႇ(ထၢပ်ႈတႂ်ႈ)သေ ၸဝ်ႈၶူးသွၼ်ၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၵျွင်းတင်းသဵင်ႈ ၽွမ်ႉၵၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၵႂႃႇ။
ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉတႄႉ  တေႇၶၢဝ်းယၢမ်း(႘)မွင်း- ၸဝ်ႈၸၢင်းဝိၸိတ်ႉတ(သီသႅင်) ႁဵတ်းၽူႈၵႅဝ်ႈပၢင်
႑။ ၽိတ်ႈပၢင်းၸဝ်ႈၶူးလူင်ၶဝ် လႄႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးၶိုႈၼ်ႁွတ်ႈ ဢဝ်တီႈယူႇ။
႒။ လွတ်ႈႁေႃးၼမေႃးတသ(႓)ၵမ်းသေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ပွႆးၵႂႃႇ။
႓။ ၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ်ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၼႃႇရတႃႇၽိပႃလ(သႅၼ်ဝီ) လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးဢေႃးဝႃႇတ(လႃႈသဵဝ်ႈ) မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၶေႃႈႁၼ်ထိုင် ၼိူဝ်ပၢင်ပွႆး။
႔။ ၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈၸၢင်းၼႃႇၵိင်ႇတႃႇလင်ႇၵႃႇရ(ၵုၼ်ႁဵင်) လူၼႄလွင်ႈ ပိူင်ပဵၼ်ပီမႂ်ႇတႆး လႄႈ တႆးလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး။
႕။ ၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း(႒)ၸဝ်ႈတႃႇမႃးသပ်းလႅင်း ၶႄႉၶဵင်ႇလိၵ်ႈပိုတ်ႇ ဢၼ်မီးႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ " ႁႅင်းၸႂ်မီးတီႈလႂ် "
႖။ ၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း(႖)ၸဝ်ႈ တႃႇမႃးၶႄႉၶဵင်ႇ ႁိမ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၵၼ် ဢၼ်ႁူဝ်ၶေႃးဝႃႈ " တၢင်းႁူႉ လႄႈ တၢင်းမေႃ "
႗။ ၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း (႑႕) ၸဝ်ႈ ဢၼ်တေမႃးထၢမ်တွပ်ႇၵၼ် လွင်ႈၼႂ်းၵျွင်း၊ လွင်ႈမိူင်းတႆး၊ လွင်ႈသႃႇသၼႃႇ၊ ၵႂၢမ်းတႃႉၵၼ်၊ လွင်ႈဝႃႇသၼႃႇ/ယိူင်းဢၢၼ်း/တၢင်းႁၼ်ထိုင်။
႘။ ႁပ်ႉၸဵင် ပီမႂ်ႇတႆး ႒႑႑႑ ၼီႈ ။
ထိုင်မႃး လိူၼ်ၸဵင်ပီမႂ်ႇ(႑) ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ်ႁူဝ်မိူင်းသႂ်  တၢင်ႇသွမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ။ ပွတ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လဵၼ်ႈၸဵင်သေ ယၢမ်းၶမ်ႈ(႖) မွင်း ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵၼ်ႇတေႃးတမ်ႈတီႈတူၼ်ႈၶူးလူင်သြႃႇၸဝ်ႈၶေမိၼ်တႃႇၽိပႃလ ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉထိုင်မႃးယၢမ်း (႘) မွင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်တွၼ်ႈသူး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶဝ်သေ ႁူပ်ႈသိမ်းပၢင်ပွႆးၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

   
   
   
   


ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ႒႑႑႑ ၼီႈ၊ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ။ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ႒႑႑႑ ၼီႈ၊ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ။ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Thursday, December 01, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.