ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၶေမိၼ်ႇတႃႇၽိပႃလ (လၢႆးၶႃႈ)

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၶေမိၼ်ႇတႃႇၽိပႃလ (လၢႆးၶႃႈ)
 
        
     
  
<<သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈတီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း>>
[full_width]
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၶေမိၼ်ႇတႃႇၽိပႃလ (လၢႆးၶႃႈ) ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၶေမိၼ်ႇတႃႇၽိပႃလ (လၢႆးၶႃႈ) Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Friday, October 21, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.