ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈသြႃႇထမ်ႇမထၸ (မိူင်းယၢင်းလႅင်)

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈသြႃႇထမ်ႇမထၸ (မိူင်းယၢင်းလႅင်)
   
       
[full_width]
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈသြႃႇထမ်ႇမထၸ (မိူင်းယၢင်းလႅင်) ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈသြႃႇထမ်ႇမထၸ (မိူင်းယၢင်းလႅင်) Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Friday, October 21, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.