ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ-ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵုၼပီယ (မိူင်းပၼ်ႇ)

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ-ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵုၼပီယ (မိူင်းပၼ်ႇ)
(ဢၵ်ႉၵမႁႃႇပၼ်ႇတိတ)
   
     
  
<<သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈတီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း>>
[full_width]
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ-ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵုၼပီယ (မိူင်းပၼ်ႇ) ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ-ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵုၼပီယ (မိူင်းပၼ်ႇ) Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Sunday, October 23, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.