လၢႆးတၢင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်း Jew(ၵျိဝ်း)ၶဝ် ပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

‪‎ၵူၼ်းၶိူဝ်းJew‬(ဢမ်ႇၼၼ်)ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢိတ်ႈသရေး။
ၵူၼ်းၶိူဝ်း Jew ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶိူဝ်းၵူၼ်း မီးမႃးတင်း
ၸူဝ်ႊၼႂ်းလူၵ်ႈ ၶိူဝ်းၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းပိုၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈၶၢမ်ႇတဵၵ်းတဵင် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး လႆႈ
သုမ်းပႃးဝၢၼ်ႈပႃးမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵွၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်း
ၶိူဝ်း Jew ၶဝ်ၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်
ၶိူဝ်းၵူၼ်း ဢွၵ်းဢေႃလီသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆ လႂ်
ၵွၼ်ႇသႄႈ။

ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ တင်းၼႂ်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်း Jew ၶဝ်မီး (14 ႉ 2)လၢၼ်ႉ။ ၼႂ်းႁူဝ်ၵူၼ်း
တင်းလူၵ်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်း Jew ၶဝ်ႈပႃး 0ႉ 2 ၵူၺ်း
သေတႃႉ ၼႂ်း 20 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ%ၼႆႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်း Jewၶဝ်
(ၼႂ်း)ၽူႈလႆႈသူး ၼူဝ်ႇပိူဝ်ႇ(Noble Prize)ႁႃႈပုၼ်ႈ
မီးၼိုင်ႈပုၼ်ႈ ၊ ၽူႈမီးဢေႃးၸႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်း
မလီႇၵၢၼ်ႇ မီး 50% ၊ ၼႂ်းၶူးသွၼ်လူင်(ပႃႇမွၵ်ႉၶႃႉ)
ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၼႂ်းမိူင်းမလီႇၵၢၼ်ႇ 30% ၊ၼႂ်းၵၢၼ်လိၵ်ႈ
လၢႆး၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ ၸိူင်း၊ မိူင်းမလီႇၵၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ 60% ၊ ၼႂ်းသဵၼ်ႈၽူႈမၢၵ်ႈလူင် ပေႃႈလဵင်ႉၵၢၼ်ၶွင်ၼႂ်း
လူၵ်ႈ 50% ၊ ၸွမ်းၼင်ႇသၢႆမၢႆ မႅၵ်ႉၵၸိၼ်း Forbe
ၼၼ်ႉသေ ၽူႈမၢၵ်ႈလူင်သေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလူၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ
ၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းၶိူဝ်း Jew 8 ၵေႃႉဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈ
ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းႁူင်လူင်လၢင် ဢၢႆးသတၢႆး(Albert Einstein) ၊
ၶႃးလ်မၢၵ်ႉသ် ( Karl Marx )လႄႈ တႃဢူဝ်ဝိၼ် ၶဝ်
ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်း Jew ယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလွင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉဝႃႈ "ၵူၼ်းၶိူဝ်း Jew ၶဝ် လႆႈ
လီလႆႈပဵၼ် လႆႈဢွင်ႇမၢၼ် ၸိူဝ်ႉၼႆၼႆႉ လွၵ်းလၢႆး
ၵူၼ်းၶိူဝ်း Jew ၶဝ် ပူၵ်းပွင်ပၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈၼႆႉ
ပဵၼ်ငဝ်ႈပိုၼ်ႉပိူင်လူင်မၼ်းယဝ်ႉ" ၼႆယူႇ။ၶဝ်ဝႆႉၵႃႈၶၼ်
သင်လႄႈ သွၼ်ပၼ်ပူၵ်းပွင်ပၼ် လုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈၶဝ် ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်? ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ႉႉႉႉႉႉ

1ႉ ‪#‎ႁႂ်ႈဢိင်ပိုင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ‬ ၸုၵ်းၸင်ႈႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

ၵူၼ်းၶိူဝ်း Jew ၶဝ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလီၼႆႉ
ပဵၼ်ငဝ်ႈပိုၼ်ႉ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလွင်ႈလီတင်းသဵင်ႈ
ယဝ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။
ဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
ၶဝ် ဢၼ်ၸုၵ်းၸင်ႈလႆႈႁင်းၵူၺ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ မေႃဢိင်
ပိုင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ပူၵ်းပွင်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ယဝ်ႉ။
ႁၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပူၼ်ႉတီႈ ၊ ဢွၼ်ႈဢႅၼ်ႈတွမ်းႁွမ်း
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ Jew ၶဝ်သၢၼ်ၶတ်းယဝ်ႉ။
မီးၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇၼိုင်ႈဢၼ် ၶဝ်ဝႃႈၼႆ "လုၵ်ႈ
ဢွၼ်ႇ ပၢၼ်ႁႃႈၶူပ်ႇ ပဵၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ယဝ်ႉ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယူႉ မီးသိပ်းၶူပ်ႇ ပဵၼ်ၶႃႈ
ယဝ်ႉ၊ ထိုင်ပၢၼ်ဢႃႇယူႉ သိပ်းႁႃႈၶူပ်ႇ ပဵင်းၵၼ်
တင်းပေႃႈမၼ်း" ၼႆယဝ်ႉ။
ွပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ပၢၼ်ႁႃႈၶူပ်ႇ လူဝ်ႇႁၵ်ႉႁွမ်ပၼ် လူဝ်ႇ
လုမ်းလႃးပၼ်၊ ပၢၼ်သိပ်းၶူပ်ႇ လူဝ်ႇၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်
ႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပႅင်ႈမၼ်းပေႉ ပေႃႈမႄႈတေတူၺ်းတူၺ်း
သေ ၸႂ်ႉမၼ်းယဝ်ႉ၊ ထိုင်ပၢၼ် သိပ်းႁႃႈၶူပ်ႇ ၸိုင် ႁႂ်ႈမၼ်းတႅပ်းတတ်းလႆႈႁၢင်းၶေႃ ၼႆယဝ်ႉ။

2ႉ ‪#‎ထုင်းၾိင်ႈ‬ ႁၵ်ႉပပ်ႉလိၵ်ႈပပ်ႉလၢႆး

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း Jew ၶဝ်ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလုၵ်ႈ
ဢွၼ်ႇ မေႃႁူႉႉမေႃႁၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၼမ်ႉၽိုင်ႈၼိုင်ႈ
ယွတ်ႇ ၸမ်ႈၼိူဝ်ပပ်ႉၵျၢမ်း ( ပပ်ႉလိၵ်ႈတြႃး ) သေ
ပၼ်ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼူမ်ယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ ပပ်ႉလိၵ်ႈၼႆႉ
မၼ်းဝၢၼ်ဢိူဝ်ႈ မၼ်းလီထုၵ်ႇၸႂ်မႅၼ်ႈၸႂ်တေႉတေႉ
ဢိူဝ်ႈၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ႁိူၼ်းၵူၼ်းၶိူဝ်း Jew ၶဝ် ၵူႈႁိူၼ်းႁိူၼ်းၼႆႉ မီးၶဵင်ႇ
ပပ်ႉလိၵ်ႈသေ ၶဵင်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈဝႆႉတၢင်း ႁူဝ်ၼွၼ်းယဝ်ႉ။
မိူၼ်ဝႃႈ ပပ်ႉလိၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁၵ်ႉမၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး
တေလႆႈၼပ်ႉယမ်မၼ်းထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ၶဝ်
ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းႁၵ်ႉပပ်ႉလိၵ်ႈပပ်ႉလၢႆးၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်း
ၼင်ႇၽိုၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉဝႃႈတႄႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ Jew ဢႃႇ
ယူႉပၢၼ် 14 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈလိူၼ် ၶဝ်လူယဝ်ႉပပ်ႉၼိုင်ႈပပ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

3ႉ ‪#‎ပူၵ်းပွင်ပၼ်‬ ႁႂ်ႈမေႃဝႆႉ ဢွၵ်းဢေႃ ပိင်ႇၺႃႇပဵၼ်ယႂ်ႇ

ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းၶိူဝ်း Jew ၶဝ်ၼႆႉ ပေႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
မေႃႁူႉမႃးဢိတ်းဢိတ်းယဝ်ႉၼႆ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၵႆႉၵႆႉ
ထၢမ်ၸိူင်ႉၼႆ ႉ ႉ ႉ
"သင်ဝႃႈႁိူၼ်းၸၢႆး ၾႆးမႆႈၵႂႃႇ ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ
ပိူၼ်ႈႁိမ်ဢဝ်ၵႂႃႇ သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇၵိုတ်းသင်သေဢိတ်း ပေႃးၼႆ ၸၢႆးတေဢဝ်သင်သေပၢႆႈ" ၼႆယဝ်ႉ။
ပေႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတွပ်ႇဝႃႈ ဢဝ်ၶမ်းဢဝ်ငိုၼ်း
ဢေႃႈၼႆ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈတေလၢတ်ႈဝႃႈ "ဝူၼ်ႉထႅင်ႈ
လူး ၶူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသီ ဢမ်ႇမီးဢၢႆ"ၼႆယူႇ။
ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးတေပွင်ႇၸႂ်သေ တွပ်ႇ
လႆႈဝႃႈ "ၸၢႆးတေဢဝ်ပိင်ႇၺႃႇဢေႃႈ" ၼႆၼၼ်ႉ ၵေႃႉ
ပဵၼ်မႄႈ ပၢၵ်ႈတၢင်းၼတႄၢင်းပၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။
ၶႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ်တင်းၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇႁဝ်း ဢၼ်ဝႃႈ
"ပိင်ႇၺႃႇမေႃႈဢုမ်ၶမ်း တမ်းလႂ်ၽႂ်ဢမ်ႇလၵ်ႉလႆႈ"
ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပၢၵ်ႈၼတႄၢင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူႉဢဝ်ႁင်း
ၵူၺ်း။ ပေႃႈမႄႈဢမ်ႇၼၼ ်ၶူးသွၼ်ၶဝ် လၢတ်ႈသိုဝ်ႈ
သိုဝ်ႈၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ။

4ႉ ‪#‎ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်‬ မႃႉတၢင်ႇပပ်ႉ ၼမ်လၢႆ

ၵွပ်ႈလူလိၵ်ႈၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇမီးၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ ဢၼ်
ၼႆႉမႃးႁိုဝ်။ ထၢင်ႇပဵၼ်ၼၼ်ယူႇ။ သင်ႇသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈ
ဢွၼ်ႇၶဝ် ႁႂ်ႈပေႃးလူလိၵ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉယဝ်ႉ။ ပူၵ်း
ပွင်ပၼ်ႁႂ်ႈမေႃဝူၼ်ႉ။ ပၢႆးႁၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်း Jew ၶဝ်ဝႃႈ
လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈလူၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယိူင်ႈ
ဢဝ် ဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း။ လွင်ႈမေႃဝူၼ်ႉ မေႃထတ်း
သၢင် မီးပၢႆးႁူႉႁၼ်ႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ လွင်ႈမေႃၶူင်သၢင်ႈ ဢၼ်မႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။
ၵူၼ်းၵေႃႉမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၼမ်ယဝ်ႉ သမ်ႉ
ဢမ်ႇမေႃႁဵတ်းသင်ၼၼ်ႉ ဢဝ်တႅၵ်ႈၵၼ်တင်း
"မႃႉတၢင်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈ" ဝႉႆယဝ်ႉ ။

5ႉ ‪#‎ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ‬ ထၢင်ႇထိူမ်လႄႈၶေႃႈတွပ်ႇ
လေႃးၵၼ်သေပဵၼ်မႃး

ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ် လွၼ်ႉမွၼ်းၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းႁူင် ၶေႃႈ
ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပေႃႈမႄႈ သြႃႇၶူးသွၼ် ၵႂၢမ်း
ၽူႈလႂ်လၢတ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈထၢင်ထိူမ်
ၶဝ်ႈတူၺ်းဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ။
ဢဝ်ထၢင်ႇထိူမ်
(ၸႂ်ႈႁိုဝ်? ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်?၊ ပဵၼ်ႁိုဝ်? ဢမ်ႇပဵၼ်ႁိုဝ်?
မီးႁိုဝ်? ဢမ်ႇမီးႁိုဝ်? ႁိုဝ်? ႁိုဝ်? ႁိုဝ်? ႉ ႉ ႉ ႉ ႉ ႉႉ ႉ ႉ)
တူၺ်း တူၺ်းယဝ်ႉ ၶေႃႈတွပ်ႇဢၼ်မႅၼ်ႈ ၸင်ႇ
ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ မၼ်းပိူင်ႈၵၼ် တင်ပၢႆးဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ
ႁဝ်း ဢၼ်ဝႃႈပေႃးထွမ်ႇသူပ်းဢဝ်ၵႂၢမ်းလီလီ ၸင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းလၵ်းလႅမ်ၼၼ်ႉယူႇ။

(ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသူင်သိူဝ်းလူၺ်ႈ
ၸႂ်ႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေၵမ်းဢေႃႈ)

#‪#‎မၢႆတမ်း‬
from - *မြန်မာအွန်လိုင်း စာအုပ်စင်
''Jew လူမျိူးများ ကလေးပြစုပျိူးထောင်နည်း"
ၶိူဝ်းၾႃႉဝၢဝ်းထမ်း (မႄးၽိုၼ်ႉတႅမ်ႈပဵၼ်လိၵ်ႈတႆး)
13 - 8 - 2016 ဝၼ်းသဝ်။
Credit photo: News baby.
Yord Phwe num - ၵဵပ်းတမ်းပၢႆးၼေ။

လၢႆးတၢင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်း Jew(ၵျိဝ်း)ၶဝ် ပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လၢႆးတၢင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်း Jew(ၵျိဝ်း)ၶဝ် ပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Sunday, August 21, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.