ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၽိုၵ်းသၢင်ႈပၼ်ဝႆႉၵွၼ်ႇ

ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် သွၼ်လိၵ်ႈမႃးၵေႃႈ ၸဝ်ႈၶူးၶဝ်ၵူၺ်း ၵုမ်ႇလႆႈယိပ်းမႅၵ်ႉ။ ထိုင်ၵမ်းႁဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ ပၼ်သုၼ်ႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လႆႈယိပ်းမႅၵ်ႉပႃးၽွင်ႈၼႆဝႃႇၼႆႉ။
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ ၽိုၵ်းပၼ်လၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇတူဝ် ယႃႇႁႂ်ႈမီးၸႂ်ၵူဝ် (ယွၼ်ႉသင်ၼႆ တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယၢမ်ႈထူပ်းမႃး ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းပႃးႁိုဝ် ၸႂ်ၵူဝ်ၼႆႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈ ၵိူတ်ႇၸပ်းမႃးၸွမ်းၸဵမ်လဵၵ်ႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်)
႑။ လၢတ်ႈတူင်ႉတၵ်ႉ
႒။ လၢတ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸိုဝ်ႈ
႓။ လၢတ်ႈၸႃႇတိတီႈယူႇ
႔။ လၢတ်ႈၼႃႈၵၢၼ်(ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႄႈ ၸၼ်ႉ)
႕။ လၢတ်ႈလွင်ႈယိၼ်းၸူမ်း။
ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းပေႃးမႃးတူၺ်းမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢပ်ႇသေၵႃႈႁိုဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸုၵ်းလၢတ်ႈတူၺ်းၼႆ ၼင်ႇႁၢင်ႈသဵင်ၶႂ်ႈသၼ်ႇသၼ်ႇဝႆႉ။
   


ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၽိုၵ်းသၢင်ႈပၼ်ဝႆႉၵွၼ်ႇ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၽိုၵ်းသၢင်ႈပၼ်ဝႆႉၵွၼ်ႇ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Tuesday, August 23, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.