ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ

သင်ၶတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ) ငဝ်ႈဝဵင်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ။

ဝၼ်းတီႈ 05/06/2016 ယၢမ်း 13:00 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ (မိူင်းပၼ်ႇ) လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ (ၼွင်ၶဵဝ်) ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း (Computer) ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင် ယိုၼ်ႈၼွပ်ႈၶႅပ်းဝႂ် ယွင်ႈယေႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ) ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ ၵွပ်ႈပဵၼ်ပွၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈမၼ်းၵူၺ်းလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈပူင်သွၼ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈသၢႆငၢႆၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ ၸင်ႇဝႃႈလႆႈသွၼ်ဢဝ် ပိုၼ်ႉငဝ်ႈမၼ်းၵူၺ်း ။ မိူဝ်ႈၼႃႈမႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢႆးႁူႉမေႃၾၢႆႇ ဢၢႆႊထီႊ(IT) တႆးႁဝ်း ပေႃးတေၽႄႈတိူၼ်းလႆႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းၵွင်ႉသၢၼ်ၸူး ၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးမေႃ ဢၢႆႊထီႊၶဝ်ၸဝ်ႈယူႇ ” ဝႃႈၼႆ ။

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊၼႆႉ လႆႈတႄႇသွၼ် ဝၼ်းတီႈ 25/04/2016-05/06/2016 ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ ။ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၼႆႉ လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်းသမ်ႉ 1. လွင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၊ 2. လၢႆးပေႃႉလိၵ်ႈ တႆး ၊ မၢၼ်ႈလႄႈ ဢင်းၵိတ်း ၊ 3. Microsoft Office Word 2010 ၊ 4. Microsoft Office Excel 2010 ၊ 5. Microsoft Office Power Point 2010 ၊ 6. Adobe PageMaker 7.0 ၊ 7. လွၵ်းလၢႆးၵူးၶူၺ်ႇ (ၶႅပ်း) Copy လႄႈ လၢႆးလၢႆႈ Format ၵူႈပိူင်ပိူင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 04/06/2016 လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတွပ်ႇ မီး 42 ၵေႃႉ ယၢမ်း 09:00-12:00 မူင်း တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ) ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢဝ်မႃးတီႈ ၶၢဝ်ႇပၢင်လူင်
















ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Sunday, June 05, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.