မႃလိၼ် ၵမ်သိၼ်ၵႅၵ်း

fox

တမ်ႈတီႈ မိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇ ပၢၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ပြႁ်မတၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၶုၼ်ၼူထိူၼ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈယူႇ။ တူဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ယႂ်ႇတၢၼ်ႇ မူဢွၼ်ႇသေ လုမ်းလၢင်းၼူၸဝ်ႈၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။ ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၸင်ႇမီး မႃလိၼ်တူဝ်ၼိုင်ႈ ႁႃတၢင်းၵိၼ်သေ ၽႅဝ်မႃး တမ်ႈတီႈႁိမ်းတီႈယူႇ ၽုင်ၼူတင်းလၢႆ။ မႃလိၼ်တူဝ်ၼၼ်ႉ ၵိူဝ်းမၢင်ႇၶႂ်ႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉၼူလႄႈ မၼ်းဝၢႆႇၼႃႈ လွမ်တူၺ်းလႅတ်ႇ သမ်ႉဢႃႈသူပ်းဢႃႈပၢၵ်ႇမၼ်းဝႆႉသေ ၸုၵ်းတိၼ်ၶွၼ်လဵဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ။

ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ ၶုၼ်ၼူ လႆႈႁၼ်မႃလိၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးတူဝ်ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇဝႃႈ တေပဵၼ် မႃလိၼ်မီးသိၼ်ၼႆလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း ၼင်ႇၼႆ

‘‘မႃလိၼ်ဢိူၺ်းij ၸိုဝ်ႈမႂ်းဝႃႈႁိုဝ်?’’

‘‘ၶုၼ်ၼူij ၸိုဝ်ႈၵဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ᥪမ်မိၵ (ၽူႈမီးထမ်း)ၼႆယဝ်ႉ’’

‘‘ၵွပ်ႈသင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သမ်ႉၸုၵ်းတိၼ်ၶွၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းလႃႇ’’

‘‘ပေႃးဝႃႈ ၵဝ်ဢဝ် တိၼ်ၵဝ် တင်းသွင်ၶွၼ် တမ်းၼိူဝ်လိၼ်ၼႆ ၼင်လိၼ်မိူင်း တေဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈသေ တေယူတ်ႇပင်းၵႂႃႇသဵင်ႈ သတ်ႉတဝႃႇ တင်းလၢႆ တေလႆႈလူႉယႂ်ႇတၢႆၼမ်လႄႈ ၵဝ်ၸင်ႇ တမ်းတိၼ်ၶွၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ’’

‘‘ၵွပ်ႈသင် သမ်ႉၽုၺ်ႇသူပ်း ဢႃႈသူပ်းဝႆႉ’’

‘‘ၵဝ်ဢမ်ႇၵိၼ် တၢင်းၵိၼ်သင် ၵဝ်ၵူၺ်း ၵိၼ်လူမ်းၵူၺ်း’’

‘‘ၵွပ်ႈသင် သမ်ႉဝၢႆႇၼႃႈၸူးလႅတ်ႇယူႇလႃႇ’’

‘‘ၵဝ်ဝႆႈ ၶုၼ်လႅတ်ႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵဝ်ဝၢႆႇၼႃႈၸူးလႅတ်ႇဢိူဝ်ႈ’’

လႆႈငိၼ်းၵႂၢမ်းမႃလိၼ်ၼင်ႇၼၼ် ၶုၼ်ၼူၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ မၼ်းၸင်ႇဢွၼ်ဢဝ် တပႄးလုမ်းလၢင်းမၼ်း ၵႂႃႇဝႆႈသႃ မႃလိၼ် ၵၢင်ၼႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တၢမ်းၶမ်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းယဝ်ႉ။ မႃလိၼ်တူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းႁဵတ်းၵဵင်ႈ ၵမ်သိၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ပေႃးဝႃႈ ၼူတင်းလၢႆ မႃးဝႆႈမၼ်းသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉၼႆ မၼ်းလၵ်ႉတီႉၺွပ်းၵိၼ်ပႅတ်ႈၼူတူဝ် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၼူၶဝ် ဢမ်ႇသတီႉ ဢမ်ႇႁူႉသေတႃႉ ႁိုင်မႃး ၶဝ်ယုပ်းလႆႈ လွင်ႈဝႃႈ ၼူၶဝ် ယွမ်းၵႂႃႇ ဢေႇၵႂႃႇၼႆယူႇ။

ၶုၼ်ၼူ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇဝူၼ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၼူၶဝ် ယွမ်းၵႂႃႇ ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢင်ႇထိူမ် ၼိူဝ်မႃလိၼ်ဝႆႉလႄႈ ထိုင်မႃး ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၵႂႃႇဝႆႈမႃလိၼ်ၼၼ်ႉ ၶုၼ်ၼူၸင်ႇတင်ႈၸႂ် ၵိုတ်းဝႆႉ ၽၢႆႇလင်ပိူၼ်ႈ တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။ မႃလိၼ်တူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိူဝ်းမၢင်ႇ ထၢင်ႇတေလႆႈၵိၼ် ၼူလူင်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼႆလႄႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ မၼ်းယၢမ်ႈ ၺွပ်းၵိၼ်ပိူၼ်ႈ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈဢၢင်ႈတေ မႃးၶူပ်းၵိၼ် ၶုၼ်ၼူလူင်ယဝ်ႉ။

ၶုၼ်ၼူလူင် ႁူႉဝႆႉဝႃႈ မႃလိၼ် တေမႃးၶူပ်းၵိၼ်မၼ်းၼႆလႄႈ မၼ်းၸင်ႇၼႅတ်ႈ ဝၢႆႇတူဝ်မၼ်း တေႃႇသူႈ မႃလိၼ်သေ လၢတ်ႈဝႃႈ

‘‘ႁေႉ မႃလိၼ်ယွၵ်း တၢင်းတိုဝ်းၵမ်မႂ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃး၊ ပုၼ်ႈတႃႇတေ မိပ်ႇငႅၼ်းၺွပ်းၵိၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မႂ်းၼႆႉ ဢဝ် တၢင်းတိုဝ်းၵမ်လီ ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ’’ ဝႃႈၼင်ႇၼႆသေ ၽွင်းမိူဝ်ႈ မႃလိၼ် လိူၼ်းၶေႃး ဢၢင်ႈမႃးၶူပ်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ၼူ ၼႅတ်ႈၶူပ်းပၼ် လွတ်ႇၶေႃးမႃလိၼ် ပွင်ႇၵႂႃႇသေ မႃလိၼ်ၵေႃႈ တၢႆထင်တီႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃႈ ၼူတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽေးၶဵၼ် လႆႈယူႇသဝ်း ၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈသွၼ်

- လွင်ႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ မၼ်းမႃး ၸွမ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ငိူၼ်ႈၶိူဝ်းလႄႈ ၶိူဝ်းယွၵ်းၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ် တိုၼ်းယွၵ်း တိုၼ်းတိုၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႁဵတ်းၵဵင်ႈလီၵေႃႈ မၼ်းတေႃႈ တေမိူၼ် မႃလိၼ် ႁဵတ်းၵဵင်ႈၵမ်သိၼ်ၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢမ်ႇလီၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ထၢင်ႇယႂ်ႇသေ ဢမ်ႇလီ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉယုမ်ႇပိူၼ်ႈ။

- ၵၢၼ်လွင်ႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တၵ်းတေလႆႈ မီးသတီႉတြႃး ပႂ်ႉလွမ်တူၺ်းၼိူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းတိူဝ်းတွၼ်းႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းယူပ်ႈယွမ်းႁႃးၼႆယူႇတႃႇသေႇ။

- မႃလိၼ်ယွၵ်း ဢၼ်မႃး ယႃႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼူၼၼ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ (ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်) ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼင်ႇၼၼ် ဢၼ်တေပဵၼ်ၶဵၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ ႁတ်းႁတ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ ၶုၼ်ၼူၼၼ်ႉယူႇ။ ၼမ်ႉၸႂ် ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ ၶုၼ်ၼူၼၼ်ႉ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ‘‘မႃလိၼ်ယွၵ်းတူဝ်ၼႆႉ ပေႃးၵဝ် ဢမ်ႇဢဝ်မၼ်းတၢႆၼႆ မၼ်းတေ ၺွပ်းၵိၼ်ၼူႁဝ်းသေ တေသိုပ်ႇပဵၼ် ဢၵုသူဝ်ႇထႅင်ႈ တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၶိူဝ်းၼူႁဝ်းၵေႃႈ တေမူၺ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် မႃလိၼ် တေဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ် ဢၵူႉသူဝ်ႇထႅင်ႈ တင်းၼမ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၶိူဝ်းၼူႁဝ်း တေဢမ်ႇမူၺ်ႉၼၼ်ႉ ၵဝ်တေလႆႈဢဝ်မၼ်းတၢႆယဝ်ႉ’’ တႅပ်းတတ်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼင်ႇၼႆသေ ၶူပ်းတၢႆမႃလိၼ်ပႅတ်ႈယဝ်ႉ။

- ဢိင်ၼႂ်း ၿိၮႃရဝတၹႃတၵ၊ ၶုၻ်ၻၵသေ ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ။

ၸဝ်ႈသုၶမ်း (တၢင်ႉယၢၼ်း) www.shanviews.com
မႃလိၼ် ၵမ်သိၼ်ၵႅၵ်း မႃလိၼ် ၵမ်သိၼ်ၵႅၵ်း Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Monday, August 22, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.