ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈလဵင်ႉ ယႃႇပေၼေ

 http://tfss.ca/files/large/de992554cd75bac

*** ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈလဵင်ႉ ယႃႇပေၼေ ***
တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ယူႇ ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၵေႃႈယူႇတီႈၼိုင်ႈဢမ်ႇပေႃးၸမ်ပေႃးၵႆၶဝ်သေလၵ်ႉထွမ်ႇဝႆႉယူႇ ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ပီႈဢၢႆႈတူၺ်းလူး တီႈႁိူၼ်းႁဝ်းပၼ်မၢၵ်ႇၵႅမ်ႈၶွင်ႇမႃးလုၵ်ႈၼိုင်ႈဢိူဝ်ႈ ။ လႅပ်ႈဝၢၼ်တႄႉယဝ်ႉ " ။ ဢိူဝ်ႈ ၸႂ်ႈဢိူဝ်ႈၼေႃ လႅပ်ႈဝၢၼ်တႄႉယဝ်ႉ ။ လဵင်ႉပီႈဢၢႆႈၽွင်ႈလႄႈၼႃႈ ``ၼွင်ႉၼွင်ႉ´´ ။ ပီႈဢၢႆႈၵေႃႈၶႂ်ႈၵိၼ်ဢိူဝ်ႈ ။ ဢၢဝ်ႉ ! တေလႆႈလဵင်ႉပီႈဢၢႆႈၼႆႁႃႉ ? ပေႃးလဵင်ႉပီႈဢၢႆႈၵႂႃႇ ၼွင်ႉတေလႆႈၵိၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉလေႃႇ ၊ ၼွင်ႉတေဢမ်ႇလဵင်ႉယဝ်ႉ ၼႆယူႇ ။
ၽွင်းၼၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼၼ်ႉၸင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ` ၼွင်ႉ ´ ၊ ၼွင်ႉၼႆႉၶီႈထီႇတႄႉယဝ်ႉ ။ ပေႃးၼွင်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈလဵင်ႉသမ်ႉမႃးၼေပီႈဢၢႆႈႁဵတ်းသင် ? ယၢမ်းၼႆႉ ပီႈဢၢႆႈႁၼ်ယဝ်ႉသေ ၶႂ်ႈၵိၼ်တေႉတေႉယဝ်ႉ ။ လဵင်ႉပီႈဢၢႆႈၽွင်ႈလႄႈၼႃ ``ၼွင်ႉၼွင်ႉ´´ ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ''ဢမ်ႇလဵင်ႉလေႃႇ ၊ တေလဵင်ႉႁဵတ်းသင် ၊ မၢၵ်ႇၵႅမ်ႈၶွင်ႇဢၼ်ၼႆႉ မီႈလုၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ။ ပေႃးလဵင်ႉပီႈဢၢႆႈၵေႃႈ ၼွင်ႉတေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၼမ်ယဝ်ႉ" ။ တၢင်းယၢမ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼႆႉ သမ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ။ ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈၼႆၸိုင် တိုၼ်းဝႃႈ ဢဝ်ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈယဝ်ႉ ။
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇလဵင်ႉလႄႈ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈႁိမ်ၵိၼ်မၢၵ်ႇၵႅမ်ႈၶွင်ႇ ၼွင်ႉၼွင်ႉသေ ဢႅၼ်ႇ(လႅၼ်ႈ)ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။ ၼွင်ႉၼွင်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸၢႆးၸၢႆး ႁိိမ်ၵိၼ်မၢၵ်ႇၵႅမ်ႈၶွင်ႇမၼ်းၵႂႃႇလႄႈ မၼ်းၵေႃႈႁႆႈသေ ၵႂႃႇလၢတ်ႈၼေလွင်ႈတၢင်းမၼ်းတီႈမေႃသွၼ်ယူႇယဝ်ႉ ။ မေႃသွၼ်တႄႉယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလၵ်ႉထွမ်ႇဝႆႉလႄႈ မၼ်းပေႃးႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်း တၢင်းမူတ်းယဝ်ႉ ။ မေႃသွၼ်ၵေႃႈႁွင်ႉဢဝ် ၸၢႆးၸၢႆးမႃးသေ ပၼ်တၢမ်ႇ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၼင်ႈလုၵ်ႉ တႃႇ ႕႐ ၵမ်းယူႇယဝ်ႉ ။
ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁွင်ႉဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးတၢင်းမူတ်းသေ ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်တီႈၸိူဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ဝႃႈ ၊ '' လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ၸၢႆးၸၢႆးလႄႈၼွင်ႉၼွင်ႉ ၶဝ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်လႆႈငိၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ။ ၼွင်ႉၼွင်ႉၼႆႉ ၼေမၢၵ်ႇၵႅမ်ႈၶွင်ႇ ႁႂ်ႈၸၢႆးၸၢႆးႁၼ်သေ လၢတ်ႈၼေၼမ်ႉဝၢၼ်မၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၸၢႆးၸၢႆးပေႃးတေၶႂ်ႈၵိၼ်မႃး ။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးၸၢႆးၶႂ်ႈၵိၼ်မႃးတႄႉ သမ်ႉဢမ်ႇလဵင်ႉ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၸၢႆးၸၢႆးၵေႃႈၶႂ်ႈၵိၼ်ႁႅင်းၼႃႇသေလႄႈ ဢမ်ႇႁၢမ်ႈသီးၸႂ်မၼ်းလႆႈသေ ၸင်ႇလႆႈႁိမ်ၵိၼ် မၢၵ်ႇၵႅမ်ၶွင်ႇ ၼွင်ႉၼွင်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ။ တီႈတႄႉမၼ်း ၼွင်ႉၼွင်ႉၵေႃႈမီးတၢင်းၽိတ်းယူႇမိူၼ်ၵၼ် ။ ၵွပ်ႈတၢင်းၽိတ်းမၼ်းၵႂႃႇၼေၸၢႆးၸၢႆးလႄႈ မၢၵ်ႇၵႅမ်ႈၶွင်ႇမၼ်းၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇႁိမ်ၵိၼ်ယဝ်ႉ" ။
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉလူဝ်ႇတွင်းဝႆႉ ''ၵၢပ်ႇပၢၼ်တေႃႇလဵဝ်ၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၼႆႉ ၶဝ်ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်း ပိတ်းပိတ်းပွတ်းပွတ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၸၢႆးတေႁၼ် ၼႃႈဢူၵ်းၶၢဝ်ၶၢဝ်ၶဝ် ၊ ၶႃလဝ်းလဝ်းၶဝ် ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၸၢႆး ပေႃးတေမီးၸႂ်ၼိူဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။ မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇၵႅမ်ႈၶွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ ။ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈလဵင်ႉသေ သမ်ႉၵႂႃႇၼေပိူၼ်ႈတႄႉ ပိူၼ်ႈတေမႃး ႁိမ်ၵိၼ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ ။ ဢၼ်ႁဝ်းၼေပိူၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းမိူၼ်တၢင်း ပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶဵၼ် {ဢၢၼ်းတရၢႆး}မႃးၸမ်တူဝ်ႁဝ်းယဝ်ႉ ။
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇၼေ ၼႃႈဢူၵ်းၶၢဝ်ၶၢဝ်ႁဝ်း ၊ ၶႃလဝ်းလဝ်းႁဝ်းလႄႈ ၽူႈၸၢႆးၸိူဝ်းမီးၸႂ်မိူၵ်ႈလိူင်း ၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇထိင်းၸႂ်လႆႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈတေဝူၼ်ႉမိူၼ်ၸၢႆးၸၢႆးသေ ၶႂ်ႈပဵၼ်သင်ပဵၼ်ၼႆလႄႈ တေႁိမ်ၵိၼ် ၊ တေႁဵတ်းႁၢႆႉႁဝ်းယဝ်ႉ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ မေႃသွၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းႁဝ်းၶဝ် ပေႃးၵေႃႉယႂ်ႇမႃး ၼုင်ႈၶူဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႅပ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေၵမ်းၼႃႈ ။
ဝၢႆးၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈဢွၼ်ႇၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ''ဢေႃႈၶႃႈ မေႃသွၼ် တေတွင်းမၢႆဝႆႉ ၊ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် တေၼုင်ႈၶူဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႅပ်ႈၶႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ" ။
ၵဵပ်းႁွမ်/ ၶိုၼ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇၼေ
[ဢိင်မႃးၼႂ်းပပ်ႉ --- တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၼႂ်း Facebook ]
ၸွမ်လၢဝ်ၼွင်ႉ
{႑႓.႐႘.႒႑႑႐.ဝၼ်းသဝ်}
ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈလဵင်ႉ ယႃႇပေၼေ ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈလဵင်ႉ ယႃႇပေၼေ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Sunday, August 14, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.