ၼူသွင်တူဝ်

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ မီးၼူသွင်တူဝ်။ ယူႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်ႈသေ ၶူတ်းႁူးလိၼ်ယူႇသဝ်း ဢမ်ႇပေႃးၵႆၵၼ်။ 
ထိုင်မႃးဝၼ်းၼိုင်ႈ ၶႃသွင်တူဝ် ၶုတ်းႁူးလိၼ် ၸမ်ၵၼ်သေ ႁူးလိၼ်ၶႃ ပွင်ႇပိုင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ။

လိၼ်ၽၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းႁူးၵၼ်မႃးလႄႈ ၽိူဝ်ႇၶုတ်ႉပႅတ်ႈ လိၼ်ၸိူဝ်းတူၵ်းမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ႁူးၶႃတင်းသွင် ပွင်ႇပိုင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ။

ၵမ်းၼၼ်ႉ ၼူသွင်တူဝ်ၼႆႉ ႁိမ်ၼႃႈတီႈၵၼ်သေ ၽိတ်းၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ႁူးၵဝ် ႁူးမႂ်းၼႆသေ ၶူပ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုင်ႈလိၼ်ယူႇ။

ၶႃၶူပ်းၵၼ်ၼႂ်းပိုင်ႈလိၼ်သေ ၸဵပ်းမၢတ်ႇ တင်းသွင်တူဝ်။ တူဝ်ၶႃၵေႃႈ ၼုၵ်းလိူတ်ႈ ၼုၵ်းလိၼ် ပေႃးဢမ်ႇလီတူၺ်းသင်။

ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႈသႃႉ ဢမ်ႇဢွၼ်လီ မႃႇၼႃႉ ဢမ်ႇဢွၼ်လီၼႆ ၶႃဢမ်ႇႁူႉ။

ၶႃၵူၺ်းဢဝ် ၸႂ်လေႃးၽႃႉသေ ႁိမ်တီႈယူႇၵၼ်သေ ၶူပ်းၵၼ် ၽိတ်းၵၼ်ယူႇ ဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်း။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၼႂ်းႁူးလိၼ်ၼႆႉ လပ်းသိင်ႇဝႆႉလႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်ၽႂ်လီ။ တီႈမၼ်းၵေႃႈ သမ်ႉၵႅပ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၽိတ်းၵၼ်။

ၵွပ်ႈၼႆ ၼူသွင်တူဝ် ၸင်ႇဝႃႈ

ပေႃးႁၢႆႉတၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႃးဢွၵ်ႇမင်ၵၼ် တီႈၼွၵ်ႈ တီႈၵၢင်ပၢင်ႇၼႆသေ ဢွၵ်ႇမႃး ၶူပ်းၵၼ် ၽိတ်းၵၼ် တီႈၵၢင်ပၢင်ႇယဝ်ႉ။

ၽႅဝ်မႃးတီႈၵၢင်ပၢင်ႇ တီႈတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ၵႂၢင်ႈၵူင်လီတႄႉ ၶႂ်ႈလမ်းၵၼ်ၵႆၵႆၵေႃႈလႆႈ။ ၶႂ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈၵႆၵႆၵေႃႈၸၢင်ႈလႄႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႂ်တေႃးသႃႉၶႃ ယႂ်ႇယဝ်ႉ ယႂ်ႇထႅင်ႈယူႇ။

ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ပိုဝ်းၶူၼ်မႃၼႃႉသေ ထႅင်ႈႁႅင်း လွင်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢမ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ၼႂ်းၸႂ်ၶႃတင်းသွင်တူဝ်ၵေႃႈ တႅပ်းတတ်းၸႂ်ဝႃႈ

‘‘ပေႃးၵဝ် ၶူပ်းမၼ်းတၢႆၸိုင် ႁူးလိၼ်တင်းသဵင်ႈ ဢၼ်မၼ်း ၶုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵဝ်တေလႆႈသဵင်ႈသဵင်ႈ’’ၼႆသေ သႂ်ႇမႃႇသႂ်ႇႁႅင်း ၶူပ်းၵၼ် မင်ၵၼ်ယူႇ။

သတ်းဢွၼ်ႇတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် မႃးလွမ်တူၺ်းၶႃ သွင်တူဝ် ၶူပ်းၵၼ် မင်ၵၼ် ၽိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။

မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈ တူဝ်ၼၼ်ႉ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈ တူဝ်ၼႆႉၵျႃႉလိူဝ်။ တူဝ်ၼၼ်ႉမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ တူဝ်ၼၼ်ႉၽိတ်း။

မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ တူပ်းမိုဝ်းပၼ်။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ၽိတ်းၵၼ် လီတူၺ်းၵျႃႉ။

မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈ သူၼင်ႇၵၼ် ဢမ်ႇလီၽိတ်းၵၼ်။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ၼူသွင်တူဝ်ၼႆႉ ပေႉမႃးငိူဝ်ႈ။

မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ၼူသွင်တူဝ်ၼႆႉ ႁၢႆႉတႄႉတႄႉ။ ႁတ်းႁၢၼ်တႄႉတႄႉ။

မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇႁဝ်း ပႂ်ႉႁဵတ်း ၵူၼ်းတူၺ်းပွႆးၵွႃႈၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉသတိသေ လွမ်တူၺ်းဝႆႉယူႇ။

ၼူသွင်တူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ၶဝ်ႈၸႂ်သေ မႃးလွမ်တူၺ်းၶႃလႄႈ ၶႅၼ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈယွမ်း မႃႇၼႃႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယွမ်းတေႃးသႃႉသေ ၶႅၼ်းၶူပ်းၵၼ် လိူဝ်ႁႅင်း လမ်းၵၼ်လိူဝ်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁိူဝ်ႉမွႆႈတင်းသွင်တူဝ်ယဝ်ႉ။

ၵမ်းလိုၼ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၶႃႁိူဝ်ႉမွႆႈယူႇၼၼ်ႉ ႁုင်ႉလူင်တူဝ်ၼိုင်ႈ လုၵ်ႉၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် သႅဝ်ႈလူင်းမႃး ဢဝ်တိၼ်မၼ်း ဝၵ်ႉၵိပ်ႈဢဝ်ၶႃ တင်းသွင်တူဝ်သေ မိၼ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်။

ဢဝ်မိူဝ်း ၶူပ်းသိၵ်ႇၵိၼ်ၼိူဝ်ႉၶႃ တင်းသွင်တူဝ် တီႈၼိူဝ် တူၼ်ႈမႆႉႁုင်းလူင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢပုမ်ႇ ဢွၼ်ႇတႄႉ မီးၼင်ႇၼႆၵူၺ်း။

(မိူဝ်ႈပီ ႒႐႐႕ ၼၼ်ႉ ဢပုမ်ႇဢွၼ်ႇၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢိင်ပိုင်ႈ ဢပုမ်ႇဢီႇသုပ်ႉသေ ႁေႃးၼပႄၼ် တီႈၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇယဝ်ႉ)

ၸဝ်ႈသုၶမ်း တၢင်ႉယၢၼ်း

ၼူသွင်တူဝ် ၼူသွင်တူဝ် Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Friday, August 26, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.