တြႃးမင်ႇၵလႃႇ(႓႘)

တြႃးမင်ႇၵလႃႇ(႓႘) ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆ ဢၼ်ၸဝ်ႈသုၶမ်း(တၢင်ႉယၢၼ်း)ႁေႃးဝႆႉ။

တြႃးမင်ႇၵလႃႇ(႓႘) တြႃးမင်ႇၵလႃႇ(႓႘) Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Friday, August 26, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.