ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်

 lunar_new_year_final
႑ႉ       ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၵေႃႉၶႂ်ႈလႆႈ ၶူဝ်းပူၺ်ႈတီႈပေႃႈမႄႈသေ ႁၵ်ႉပေႃႈမႄႈ။

႒ႉ       ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၵေႃႉၶႂ်ႈလႆႈ တီႈယူႇသြႃႇသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်သြႃႇ။

႓ႉ       ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၵေႃႉၶႂ်ႈလႆႈ တင်းတုမ်ႉတွပ်ႇၶွပ်ႈၶိုၼ်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈ။

႔ႉ       ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၵေႃႉၶႂ်ႈလႆႈၸိုဝ်ႈသဵင်သုၼ်ႇတူဝ် တီႈၵူၼ်းၼမ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း။

႕ႉ       ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၵေႃႉၶႂ်ႈလႆႈသူးလၢပ်ႈတီႈပိူၼ်ႈသေ ႁၵ်းလင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။

႖ႉ       ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၵေႃႉၶႂ်ႈလႆႈထၢင်ႇယႂ်ႇ တီႈၵူၼ်းၶဝ်သေ ယူႇသဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ။

႗ႉ       ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၵေႃႉၶႂ်ႈလႆႈ တၢင်းပိူင်ႇငမ်းၼိူဝ်ပိူၼ်ႈတင်းသဵင်ႈသေ ယွမ်းႁဵတ်းလွင်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ။

႘ႉ       ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၵေႃႉၶႂ်ႈလႆႈ တင်းသၢၵ်ႈသႃႇလူမ်တွင်ႉသေ ပိုင်ႈဢိင်ၼပ်ႉယမ်ၽႃႇသႃႇတြႃး။

႙ႉ       ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၵေႃႉၶႂ်ႈလႆႈ တင်းမၢၵ်ႈမီး တႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇသေ ၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ။

႑႐ႉ      ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၵေႃႉလိုမ်းတူဝ်လိုမ်းၽဝသေ လိပ်းလီပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇ။

ပီႈလၢဝ်လႅင်း (မိူင်းယွၼ်း)

ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလႃႈသဵဝ်ႈ။
www.shanviews.com
ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Monday, August 22, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.