ၸဝ်ႈႁႆႈ

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈမၼ်း ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လႆႈ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ်လႆႈ ၼိူဝ်ၽဝမၼ်းလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်း
ၼႃႈၵၢၼ်မၼ်းသမ်ႉ လႆႈႁဵတ်းႁႆႈ။ ႁဵတ်းႁႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ် ၶေႃသဵမ်သေ ဝဵၵ်ႉလိၼ်ယူႇ။ ဝဵၵ်ႉလွႆၵူၼ်ႇလွႆယူႇ။

လႆႈႁဵတ်းႁႆႈၼႆႉ လႅတ်ႇၵေႃႈမႆႈ ႁိူဝ်ႇၵေႃႈၼႆႈလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ၽဝႃႉမၼ်း။

မၼ်းၸင်ႇ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၶူင်းၵၢင်ၼႆႉ မၼ်းၶႂ်ႈပဵၼ် ဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ။ သုင်ၶိုၵ်ႉသေပိူၼ်ႈၼႆယူႇ။

ဝူၼ်ႉၵႂႃႇဝူၼ်ႉၶိုၼ်း မၼ်းမုင်ႈႁၼ် လႅတ်ႇ။ လႅတ်ႇၼႆႉ ၶႅင်ႁႅင်း ယႂ်ႇသုင်လႄႈ မၼ်းၸင်ႇယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လႅတ်ႈယဝ်ႉ။

ထိုင်တီႈ မၼ်းပဵၼ်လႅတ်ႇမႃး မၼ်းထွင်ႇပိူင်း ႁိူင်းလႅင်းသႂ် ၼႂ်းၵုၼ်ႇၸမ်ႇပူႇ လႅင်းလူင်ၵႂႃႇတင်းသဵင်ႈ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉတႄႉ မၼ်းႁၢၼ်ႉၸႂ်လူၺ်ႈ ၽဝႃႉလႅတ်ႇမၼ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ ငဝ်းလႅတ်ႇမၼ်း ဢၼ်ထွင်ႇသႂ်ႇမိူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႅင်းႁွတ်ႈထိုင်လႆႈ မိူင်းၵူၼ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မွၵ်ႇၵုမ်ႈလမ်လူင် မႃးမိုတ်းသုမ်ႇဝႆႉလႄႈ လႅတ်ႇႁူႉဝႃႈ မၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတဝ်ႉလႆႈ ငဝ်းမွၵ်ႇၵုမ်ႈလမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် မၼ်းၸင်ႇ ယွၼ်းသူးဝႃႈ ၶႂ်ႈပဵၼ် မွၵ်ႇၵုမ်ႈလမ် ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ငဝ်းလႅတ်ႇၼႆယူႇ။

ထိုင်တီႈ မၼ်းပဵၼ် မွၵ်ႇၵုမ်ႈ သုမ်ႇမိုတ်းၵုမ်ႈ ႁႄႉလႅတ်ႇလႆႈလႄႈ မၼ်းႁၢၼ်ႉၸႂ်လူၺ်ႈ ၽဝႃႉ မွၵ်ႇၵုမ်ႈလမ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ၶၢႆႉၼိုင်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ၶႂ်ႈသင်ႉၵိုတ်းၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၶႂ်ႈယူႇသဝ်း မၼ်ႈၸေႇဝႆႉၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လူမ်းထွင်းပဝ်ႇမၼ်းလႄႈ မၼ်းလႆႈၸွမ်းၵၢင်ၸႂ်လူမ်းသေ ပိဝ်လူင်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸင်ႇႁူႉဝႃႈ ဢၼ်ႁႅင်းလိူဝ်သေ မွၵ်ႇၵုမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လူမ်း။ လူမ်းၼႆႉ ၵျႃႉတႄႉၼႆလႄႈ မၼ်းၸင်ႇ ယွၼ်းသူး ၶႂ်ႈပဵၼ်လူမ်းယဝ်ႉ။

ထိုင်တီႈမၼ်းပဵၼ်လူမ်းမႃး ထွင်းထူဝ်း ပဝ်ႇပိဝ်ႇ ဢဝ်မွၵ်ႇၵုမ်ႈ တင်းလၢႆ ၶၢႆႉၼီလႆႈ။ ထွင်းထူဝ်းဢဝ် မႂ်မႆႉႁႅင်ႈ ပိဝ်ၵေႃႈလႆႈ။ ထွင်းထူဝ်းဢဝ် ႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ လူမ်ႉပင်းၵေႃႈလႆႈ။ ထွင်းထူဝ်းဢဝ် တူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉလူင် ၵူၼ်ႇပင်းၵေႃႈလႆႈလႄႈ ၼႂ်းၸႂ်မၼ်း လူမ်းၼႆႉ မၼ်းႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇတႄႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ လူမ်းၼႆႉ ထွင်းပဝ်ႇတၢၼ်ႇႁိုဝ် ႁိုင်တၢၼ်ႇႁိုဝ်သေတႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၶၢႆႉပၢႆႈ ဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင်သေဢိတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွႆ။ လူမ်းၶတ်းၸႂ် ပဝ်ႇထွင်းတၢၼ်ႇလႂ်ၵေႃႈ လွႆလူင်ၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶွၼ်း ဢမ်ႇၼိုင်။ ၵွပ်ႈၼၼ် လူမ်းၵေႃႈ လႆႈယွမ်းၵၢၼ်ႉပၼ်လွႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ မၼ်းၸင်ႇ ဝူၼ်ႉဝႃႈ လွႆၼႆႉ ၵျႃႉသေ လူမ်းၼႆလႄႈ မၼ်းၸင်ႇ ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွႆယူႇ။

ထိုင်တီႈ မၼ်းပဵၼ်လွႆမႃး လူမ်းထွင်းတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းတေႃႈ ဢမ်ႇတူင်ႉဢမ်ႇၼိုင်။ ၼိမ်မၼ်ႈ တိုင်ႈတိုင်ႈဝႆႉသေ ႁၢၼ်ႉၸႂ် ၽဝႃႉလွႆမၼ်းယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း လႆႈငိၼ်းသဵင် မေႃးမႃး ပိုၵ်ႉပိုၵ်ႉၼႆသေ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၶေႃသဵမ် ဝဵၵ်ႉသႂ်ႇလွႆ ၵူၼ်ႇလူင်း ၵၢၼ်ႉလူင်းၵႂႃႇယူႇ ၵမ်းဢိတ်းဢိတ်း။ လွႆလူင် ယႂ်ႇတၢၼ်ႇႁိုဝ်ယႂ်ႇ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ယိပ်းၶေႃသဵမ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၽိဝ်လူမ်း ႁွင်ႉၵႂၢမ်းသေ ဝဵၵ်ႉသႂ်ႇဝဵၵ်ႉသႂ်ႇ ဢဝ်ႁဵတ်းသူၼ်မၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇဝူၼ်ႉပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ

‘‘ဢေႃႈij ၽဝႃႉၵူၼ်းၼႆႉ ၵျႃႇသေပိူၼ်ႈလူင်’’ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

٭ ၶေႃႈမၢႆ တႃႇဢဝ်တွၼ်ႈသွၼ်٭

ယႃႇပေ ထၢင်ႇယႂ်ႇပိူၼ်ႈ၊ ယႃႇထၢင်ႇလဵၵ်ႉ ငိူၼ်ႈၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

ၽဝႃႉဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈဝႆႉၼႆႉ ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်လီၵႂႃႇ။

ၸဝ်ႈသုၶမ်း(တၢင်ႉယၢၼ်း)
ၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈႁႆႈ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Friday, August 26, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.