ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၢမ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၢမ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လႆႈတွပ်ႇၵူႈဝူင်ႈ(ၵူႈသိၼ်) ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းမူတ်း--မီး
ၸၼ်ႉလူင် 13ပႃး
ၸၼ်ႉၵၢင် 16ပႃး
ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ 36ပႃး
ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 37ပႃး
ၸၼ်ႉမူႇလလူင် 117ပႃး
ၸၼ်ႉမူႇလဢွၼ်ႇ 151ပႃး
သင်ႇၶႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်မီး 370ပႃး။
သင်ႇၶႃႇၼႂ်းဝတ်ႉ ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း ၼႂ်းပီ-2016-2017 ၼႆႉမီး- 392  ပႃး။
(27.7.2016)   

 
 

 

          


ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၢမ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၢမ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Thursday, August 25, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.