လီလႄႈၸႃႉ

"လီလႄႈၸႃႉ"
လွင်ႈလီလႄႈ လွင်ႈၸႃႉၼႆႉ
ပိူၼ်ႈဢမ်ႇဝႃႈဝႆႉတီႈၵေႃႉလဵဝ်၊
လီၵေႃႈဢမ်ႇမီးၵႆ ၸႃႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးၵႆ၊
လီလီၸႃႉၸႃႉၵေႃႈမီးတီႈတူဝ်ၸႂ်ႁဝ်း
မေႃလိူၵ်ႈဢဝ်ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇၵူၺ်း။

ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း(ပၢင်သၢင်း) 5-8-2016လီလႄႈၸႃႉ လီလႄႈၸႃႉ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Tuesday, August 23, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.