လိၼ်ႉ လႄႈ ၶဵဝ်ႈ

လိၼ်ႉလႄႈၶဵဝ်ႈၼႆႉ ၸမ်ၵၼ်ဝႆႉတႃႇသေႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သၽႃႇဝၶႃ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၶဵဝ်ႈၼႆႉ ၵႅၼ်ႇၶႅင်။ လိၼ်ႉၼႆႉ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ။
ၶဵဝ်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႁၢဝ်ႈသေ ၶႂ်ႈၶူပ်း ၶႂ်ႈၵၢပ်ႈ ၶႂ်ႈၸၢပ်ႇ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပေႃး လႅဝ်ၽွင်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈမၼ်း။
လိၼ်ႉတႄႉ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇသေ ပၢၵ်ႈဢဝ်လွႆးလွႆး၊ ပွတ်ႈဢဝ်လွႆးလွႆး။ လႅမ်ႉဢဝ် လွႆးလွႆး ဢူၼ်ႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇ မေႃငိူင်ႉမေႃဝႄႈ မေႃပၢၵ်ႈ မေႃၶူၼ်း။
မၢင်ပွၵ်ႈ ၶဵဝ်ႈၶူပ်းၺႃးလိၼ်ႉ လိၼ်ႉပေႃး လိူတ်ႈလႅင်ၵႂႃႇ မၢၼ်ႉၵႂႃႇ။
ၵူၺ်းၵႃႈ လိၼ်ႉၼႆႉတႄႉ ဢဝ်လၢႆးၶျေႃႈသေ ပွတ်ႈထူဝ်းပၼ် ၶဵဝ်ႈယူႇ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။
ႁဵတ်းၼၼ်သေ ႁိုင်မႃး ႁိုင်မႃးij
ၵမ်းလိုၼ်းမႃး တီႈၼႂ်းသူပ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ
ၶဵဝ်ႈဢၼ်ဢဝ် ၶူးလၢႆးၵျၢမ်းထၢမ်းသေ ၶူပ်းၵၢပ်ႈပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁူင်ႈတူၵ်းၵႂႃႇ မၢင်ႈၵႂႃႇတင်းသဵင်ႈယူႇ။
လိၼ်ႉဢၼ် ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ သိုပ်ႇမီးဝႆႉယူႇ ၼႂ်းသူပ်းၼႂ်းပၢၵ်ႇ တေႃႇၵူၼ်းႁဝ်း ပေႃးၶွႆႈတၢႆယဝ်ႉ။
ၵွပ်ႈၼႆ တွၼ်ႈသွၼ် လိၼ်ႉလႄႈ ၶဵဝ် မီးၼင်ႇၼႆ ij

လၢႆးၵျၢမ်းထၢမ်းထိပ်ႇၽၢင်ႈ ႁဝ်းၸၢင်ႈမၢင်ႈဢွၼ်တၢင်း
လၢႆးၶေျႃးဝွၼ်းဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ပိူၼ်ႈသွၼ်ႇႁူင်ႈႁဝ်းၵိုတ်း။
ၸဝ်ႈသုၶမ်း (တၢင်ႉယၢၼ်း)

လိၼ်ႉ လႄႈ ၶဵဝ်ႈ လိၼ်ႉ လႄႈ ၶဵဝ်ႈ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Friday, August 26, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.