သင်ႇသွၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ


ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆၵေႃႈ မူတ်းငၢႆႈတေႉယဝ်ႉ။
ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႊဝႆးတေႉယဝ်ႉ။
ၸႂ်ႁဝ်းၼႆၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႊဝႆးတေႉယဝ်ႉ။

‪#‎Be‬ strong !!!
ၶႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းလႂ်ပဵၼ် တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈမႂ်း
ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တေမီးဝႆႉတႃႇသေႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ။
ၶႂ်ႈပဵၼ်တီႈလႂ်ပဵၼ် တီႈၾၢႆႇၼႃႈမႂ်း
ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တေမီးဝႆႉတႃႇသေႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ။
ၶႂ်ႈၼလွေင်ႈတၢင်းသင်ၼေ တီႈႁိမ်းမႂ်း
ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တေမီးဝႆႉတႃႇသေဢမ်ႇၸႂ်ႈ။

‪#‎Stay‬ like Independent person !!!
ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တေမီးၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇပၼ်
ပုၼ်ႈတႃႇမႂ်း ႁႂ်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇသေႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ။
ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ်မႂ်း
ၶၢဝ်းယၢမ်းႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈတႃႇသေႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ။
ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တေပၵ်းၸႂ်(သႂ်ႇၸႂ်)ဝႆႉၼၵ်း
တေႃႇၼိူဝ်မႂ်းယူႇတႃႇသေႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ။

#Be Active !!!
ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် ၵူႊယၢမ်းၼႆႉ
မီးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း။
ဢၼ်ပၵ်းၸႂ် သႂ်ႇၸႂ် တေႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူႊယၢမ်းၼႆႉ
မီးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း။
ဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်တေႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူႊယၢမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ
မီးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵွၺ်း။
ပေတွၼ်းမွင်းပႂ်ႉၽႂ်ယူႇ။
ပႅင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်း ႁဵတ်းလႄႈ။
တႄႇတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁေ ယူႇယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၽိတ်း။
သမ်ႉဢမ်ႇသင်ၵေႃႈ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း
ၶႂၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုၼ်းလူမ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ။

‪#‎Believe‬ yourself !!!
ယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ။
ယွၼ်ႉၸိူဝ်းလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႊႁေ ပေၸႂ်တူၵ်းယူႇ။
ၼိူဝ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ လိူဝ်သေမႂ်းတေႃႇမႂ်းယဝ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈ
တေဢမ်ႇမီးတၢင်းယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်မႂ်းလႆႈသင်။
ပေႃးတင်းမႂ်း ယုမ်ႇယမ်တူဝ်မႂ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၸိူဝ်း
ၶဝ်ၵေႃႈ တေယုမ်ႇယမ်မႂ်းမႃးဢိူဝ်ႈ။
ပေၶဝ်ႈၸႂ်သင် ပႅင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်း သိုပ်ႇႁဵတ်းလႃႈ။

‪#‎Forget‬ !!!
လိုမ်းလႄႈ။ လိုမ်းလွင်ႈဢၼ်ဝၼ်းၵဝ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ
(တွၼ်ႈသွၼ်တႄႉ လီဢဝ်ယူႇ)။
ဢိင်ၼိူဝ်ၶူဝ်းၶွင်တီႈပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉသေ
လႆႈမူၼ်ႊသိူဝ်းၼၼ်ႉ လိုမ်းပႅတ်ႈလႄႈ။
ၵႂၢမ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီၼၼ်ႉ လိုမ်းပႅတ်ႈလႄႈ။
ၵႂၢမ်းဢၼ်ၵႂႃႇဢၼ်မႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လိုမ်းပႅတ်ႈလႄႈ။
ၸိူဝ်းဢၼ်လုလၢႆႊ၊ မိပ်ႇငႅၼ်း၊ ပေႃႉထုပ်ႉၸူဝ်ႊပၢၼ်မႂ်ူး
ၼၼ်ႉ လိုမ်းပႅတ်ႈတင်းသဵင်ႈလႄႈ။
တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ႁူဝ်ၸႂ်မႂ်းၼႆႉ
ႁႂ်ႈပဵၼ်တႃႇမႂ်းၵွၺ်းသေၵမ်း။

‪#‎Stop‬ !!!
ၵိုတ်းလႄႈ
ယိုတ်းၵိုတ်း လွင်ႈမဝ်းမိင်းၵေျႃႇလူၺ်ႈၸွမ်းၾၼ်
(ဢမ်ႇၶိုင်ႁႃႁၼ်ၼမ်ႉတူဝ်)ၼၼ်ႉလႄႈ။
ယိုတ်းၵိုတ်းလွင်ႈၸႂ်ႁဝ်ႉမႆႈ ဢတ်ႉတ၊ မႃႇၼ လႄႈ။
ယိုတ်းၵိုတ်းလွင်ႈဢဝ်ပိူၼ်ႈမႃးၼိူင်းတႅၵ်ႈ
တူဝ်မႂ်းၼၼ်ႉလႄႈ။
ယိုတ်းၵိုတ်းလွင်ႈၸႂ်ပိဝ်ဝူၼ်ႈ
ဢမ်မီးတီႈမၵ်းမၢႆသင်ၼၼ်ႉလႄႈ။
ယိုတ်းၵိုတ်းလွင်ႈဝူၼ်ႉလူၼ်ႉၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ။

‪#‎Have‬ Resistance !!!
ႁႂ်ႈမီး လွင်ႈၸင်ႊၶၢမ်ႇလႆႈ
ၾိင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႊ ''ၶူင်းၵၢင်''တႃႉ။
ႁႂ်ႈမီး လွင်ႈၸင်ႊၶၢမ်ႇလႆႈ
ၾိင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႊ "ၵူၼ်း"တႃႉ။
ႁႂ်ႈမီး လွင်ႈၸင်ႊၶၢမ်ႇလႆႈ
ၾိင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႊ"ၸူဝ်ႊပၢၼ်"တႃႉ။
တိုၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼႆ ဢမ်ႇမီးလႆႈတီႈလႂ်။
ယွၼ်ႉၼႆ ႁႂ်ႈမီးႁႅင်းၸင်ႇၶၢမ်ႇလႄႈ။

‪#‎Accep‬ !!!
တူဝ်မႂ်း မႂ်းယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ။
ၸူဝ်ႊပၢၼ်မႂ်း မႂ်းယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ။
ဝၼ်းလင်မႂ်း မႂ်းယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ။
ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်မီးၸင်ႇၼႆႉၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ။
ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်းမႂ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႅင်ႈမီးပႅင်ႈႁၼ်
ယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ။

‪#‎Reject‬ !!!
တုမ်ႉတွပ်ႇ(ထဵင်)ၶိုၼ်းလႄႈ။
တီႈဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉ တွပ်ႇထဵင်ၶိုၼ်းလႄႈ။
တီႈဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တွပ်ႇထဵင်ၶိုၼ်းလႄႈ။
တီႈဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၸႂ်ၼၼ်ႉ တွပ်ႇထဵင်ၶိုၼ်းလႄႈ။

‪#‎Prepare‬ !!!
တႃႇတေတေႃႇသူႈပၼ်ႁႃၼၼ်ႉ လႃႈႁႅၼ်းဝႆႉလႄႈ။
ၼႂ်းၸူဝ်ႊပၢၼ် ဢမ်ႇဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ် တႃႇဝၢင်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉ လႃႊႁႅၼ်းဝႆႉလႄႈ။
သင်သၢႆငၢႆပၼ်မႃးၸိုင် တႃႇႁႂ်ူမေႃၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ
လႃႈႁႅၼ်းဝႆႉလႄႈ။
တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၸူး သႅၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လီၼၼ်ႉၵေႃႈ
လႃႈႁႅၼ်းဝႆႉႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းလႄႈ။

‪#‎Don‬'t feel so muck !!!
ပေႃးၶၢဝ်းဝၼ်းၼိုင်ႈမႃးၸိုင် ပဵၼ်ဢၼ်တေ
လႅၵ်ႈလၢႆႊလၢႆလၢႆယူႇယဝ်ႉသႄႈ။
တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႁႅင်ႉၶၢမ်ႇႁိူဝ်ႉမွႆႈၼႃႇၽႅဝ်။
ဢၼ်ႁူႉလွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵွၺ်း။
ဢၼ်ဢီးလူၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ မီးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵွၺ်း။
ႁၵ်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ (ၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢတ်ႉတ)။
သူၼ်ၸႂ်လွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ။
ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးႁႅင်းၸႂ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်တႃႉ။
ၼင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ
"Only one .., but loin''ၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ။

(ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသူင်သိူဝ်းလူၺ်ႈ
ၸႂ်ႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေၵမ်းဢေႃႈ)

#‪#‎မၢႆတမ်း‬
Credit: Hurricane.
Credit photo: art club for all.
From: ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုစွမ်းရည်
Source: Yar Pyea Aung.
မႄးတႅမ်ႈပဵၼ်လိၵ်ႈတႆး - သႅင်ၵဝ်ႈၼမ်ႉ
11 Aug 2016 7:55 lso.

ယွတ်ႈၽူၺ်းၼုမ်ႇ
သင်ႇသွၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သင်ႇသွၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Friday, August 12, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.