မေႃႈၶဝ်ႈၶႅမ်ႈလႄႈပီႈၼွင်ႉသွင်ၵေႃႉ

    

ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၵၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇ မေႃးၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၼေႃႇၵၼ် ၵဝ်ၸႂ်လမ်ၼိူဝ်မႂ်း မႂ်းၸႂ်လမ်ၼိူဝ်ၵဝ်၊ ၵဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၼိူဝ်မႂ်း မႂ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈလၢတ်ႈ ၵၼ်ႁဵတ်းၼၼ် ထိုင်တီႈပေႃႈမႄႈႁူႉပႅတ်ႈ။
  "ၶမ်းလူႇႉႉႉၵမ်ႉႁုင်ၶဝ်ႈၼႃႈ သုၵ်ႈလီꧦ သႂ်ႇၼမ်ႉမၼ်း မႅၼ်ႈꧦ သူၼ်းၾႆးမၼ်းၶိုတ်းꧦၸမ်ꧦ ယႃႇႁႂ်ႈပိူဝ်ႉ ၼႃႈလုၵ်ႈ "ဢေႃႈၶႃႈႉႉႉမႄႈ။
    ၽိူဝ်ႇမႃးၵိၼ်ၶဝ်ႈၵေႃႈ ၶႃသွင်ၵေႃႉဢမ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈၵၼ် တေမီးလွင်ႈသင်ဢမ်ႇႁူႉ လိူဝ်သေ ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း။ ပေႃႈၶဝ်ၸင်ႇတၵ်ႉၸူးလုၵ်ႈယိင်းမၼ်းဝႃႈ ႉႉႉ လုၵ်ႈယိင်း ႁုင်ၶဝ်ႈ လီယူႇႁမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဢေႃႈႉႉလီယူႇၶႃႈပေႃႈ ပဵၼ်သင်ၶႃႈ။ လုၵ်ႈယိင်းတွပ်ႇၶိုၼ်းဢၢဝ်ႉႉႉႉပဵၼ်သင်မၼ်းၶႅမ်ႈလႃႇ လုၵ်ႈယိင်း။ ၵေႃႈႁူႉၵႃႈတေၶႅမ်ႈယူႇဢေႃႈပေႃႈ၊ ၵွပ်ႈတၢင်းၵူၼ်ႈမၼ်း လႆႈၶၢမ်ႇၽႆးႁုပ်ႇ ၸပ်းမေႃႈတၢင်း တႂ်ႈလႄႈ မၼ်းၵေႃႈတိုၼ်းတေၶႅမ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ လႆႈၶၢမ်ႇၾႆးတွင်ႈမၼ်း ႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ပေႃႈၵေႃႈႉႉႉႉပေႃးၼၼ် မၼ်းၶႅမ်ႈ ပဵၼ်သင်ႁဝ်းၵိၼ်ယူႇလႃႇသမ်ႉႉႉႉပေႃးယင်းဝႃႈ မၼ်းၶႅမ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၵိၼ်တေႉ ဢၼ်လီ ၵိၼ်မၼ်း ဢမ်ႇမီးသင်ၶႃႈယဝ်ႉပေႃႈ။ ဢိတ်းꧦဢွတ်းꧦ တႄႉ ႁူႉမၼ်းပဵၼ်ယူႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇၼမ်ၵေႃႈၵႄႇႉႉႉလီယဝ်ႉ လုၵ်ႈႉမေႃႈၶဝ်ႈဢမ်ႇၶႅမ်ႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးႁ?ဢမ်ႇမီးၶႃႈပေႃႈ လုၵ်ႈႁတ်းလၢတ်ႈဢေႃႈ။
ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ
1)မၼ်းလႆႈၶၢမ်ႇၽႆးႁႅင်း၊
2)မၼ်းယူႇတႂ်ႈပိူၼ်ႈမူတ်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမေႃႈ၊
3)မေႃႈၵေႃႈမႆႈ ၵႃႈတေလႆႈၶႅမ်ႈယူႇယဝ်ႉ၊
ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမၼ်းၵတ်းယဝ်ႉတႄႉ သမ်ႉဝႃႈၶႅမ်ႈယူႇၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸပ်းမေႃႈၶႃႈ တေလီၵိၼ်မိူၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇၶႅမ်ႈၵူၺ်းၶႃႈပေႃႈႉႉႉၸႂ်ႈယဝ်ႉလုၵ်ႈယိင်းႉႉႉ ႁၼ်ထိုင်ၸွမ်းယူႇ။ ၶဝ်ႈၶႅမ်ႈၵူႈမေႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းယင်းဢွၼ်ၵၼ် ၵိၼ်မၼ်းယူႇ၊ ယင်းဢမ်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ႈၶႅမ်ႈလႄႈဢမ်ႇၵိၼ်။ သမ်ႉဝႃႈၶႅမ်ႈယူႇၵေႃႈ ပၢႆလိူၵ်ႈပႅတ်ႈသေ ၵိၼ်ယူႇႉႉ။
        ပေႃးၼၼ် ပဵၼ်သင်ၶိူဝ်ပီႈၼွင်ႉဢမ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်လႃႇ။ တူၺ်းဢဝ်ၶဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်းလႄႈ တေဝႃႈဢမ်ႇ မႅၼ်ႈၵၼ်ႁေ တေဢမ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် တေပႅင်းၸင်း ၵၼ်ယွၼ်ႉ ဢီႈသင်။ တၢင်းၽိတ်း လွင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ။ ဢမ်ႇႁႃတီႈၼႂ်းတူဝ်ၼွင်ႉမႂ်းဢၼ်လီမၼ်း၊ ဢၼ်လီလီ မၼ်းတေမီးယူႇ၊ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈတၢင်ၽိတ်း ၶဝ်ႈၶႅမ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းသေ တေဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းမေႃႈတၢင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေႁဵတ်း။ သုမ်းယႂ်ႇသုမ်းလူင်ဢိူဝ်ႈ။
     ႁဝ်းဝႆႉပႅတ်ႈလွင်ႈၽိတ်း လွင်ႈဢမ်ႇလီမၼ်းသေ ႁႃဢဝ်ဢၼ်လီမၼ်းလႄႈ မိူၼ်မၢၵ်ႇဢုတ်ႇၶပ်ႉႁိူၼ်း ယဝ်ႉၵွႃႇ(499)လုၵ်ႈယဝ်ႉ တႃႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈဢမ်ႇပႆႇယဝ်ႉ ပႆႇႁၢင်ႈလီၼၼ်ႉ ယႃႇပေၵုမ်ႇသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၸႂ်။ (499)လုၵ်ႈ လူး ႁဝ်းတေဢမ်ႇႁၼ်ၽွၼ်းလီ တၢင်းႁၢင်ႈလီမၼ်း ယဝ်ႉ။
      ၶိူဝ်ၵေႃႈမိူၼ်ၼၼ် ယွၼ်ႉၵႂၢမ်းဢမ်ႇၶဝ်ၵၼ်သေ ယႃႇပေႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆႉႉႉ လၢတ်ႈၼႄၵၼ် မွၵ်ႇၼႄၵၼ် သပ်းလႅင်းၼႄၵၼ် ႁႂ်ႈပွင်ႇꧦႁႂ်ႈလႅင်းꧦၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈမႆႈပဵၼ်ၵွႃႇၶဝ်ႈၵတ်း ဢမ်ႇမႆႈသူပ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၵဝ်ယုမ်ႇဝႃႈ ၶိူဝ်တေပွင်ႇၸႂ်ယူႇၵႂၢမ်းဢၼ်ၵဝ်လၢတ်ႈၼႆႉ။
   ယၢမ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းဢဝ်မိုဝ်းတၢင်ႇၼႃႈဢူၵ်းႁေ ပီႈၼၢင်းၼွင်ႉယွမ်းၼွမ်းၽိတ်းၼႃႈ၊ လွင်ႈ ဢၼ်မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ ယႃႇၸႂ်လမ်ၼိူဝ်ၼွင်ႉ ၼွင်ႉၵေႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆတေႃႇပီႈၼၢင်းမၼ်း။
   ၼႂ်းမူႇၶဝ်ႈၶမ်ႈၼၼ်ႉတေႉ ၽၵ်းဢမ်ႇဝၢၼ်ၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် လီၵၼ်ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉတႄႉ ႁႃတီႈၸူမ်းပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈယဝ်ႉ။
     ယွၼ်းဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉဢွၼ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ၽၢၵ်ႇထိုင်ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ် ဢမ်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇၵၼ်၊ ၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း၊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁေ ႁႂ်ႈမေႃႁႃလွင်ႈလီၵၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် ၸိူင်ႉၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းဝႃႈ (ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇယၢႆႈၵၼ် ႁႅင်းယွမ်း)ၼႆၼၼ်ႉသေႉႉႉႉ
ၸဝ်ႈသေႃးၸိင်ႇၼ
ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူင်းၵႆ
20.8.2016

မေႃႈၶဝ်ႈၶႅမ်ႈလႄႈပီႈၼွင်ႉသွင်ၵေႃႉ မေႃႈၶဝ်ႈၶႅမ်ႈလႄႈပီႈၼွင်ႉသွင်ၵေႃႉ Reviewed by Unknown on Saturday, August 20, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.