ၶၢဝ်ႇပၢင်သွၼ် ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ

ၼင်ႇႁိုဝ် သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းဝတ်ႉ ၼွၵ်ႈဝတ်ႉ၊ တၵ်ႉၵႃႇတီႈၸမ် / ၵႆ ပေႃးတေႁူႉမေႃ လွင်ႈတၢင်းမေႃ ၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵမ်ႉယၼ် ၸွႆႈထႅမ်တၢင်းမေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ပူင်သွၼ်ပၼ် တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ။

တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/04/2016 မႃးၼႆႉ တၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈသုတ်း၊ တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းသွၼ်ႁဵၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်း 3 ၶၢဝ်း ။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00-10:00 မူင်း ။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00-15:00 မူင်း ။ ၶၢဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20:00-22:00 မူင်း ။ ၶူးၽူႈပူင်သွၼ်ပၼ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ (မိူင်းပၼ်ႇ) တင်း ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ (ၼွင်ၶဵဝ်) ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၼႂ်းဝတ်ႉ ၶဝ်ႈႁဵၼ်းမွၵ်ႈ 30 တူၼ် – ၼႆယဝ်ႉ ။

ၽူႈပူင်သွၼ်ၶွမ်ႊ ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈပူင်သွၼ်ၼႆႉ ၸိူဝ်းပႆႇမေႃသင်တႄႉ သွၼ်ပၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်လွင်ႈၶွမ်ႊ။ ပိူင်လူင်မၼ်း သွၼ်ပၼ်လၢႆးႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ / ယိပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ။ လၢႆးႁဵတ်းလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းမႃးႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မီးပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇသွၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝႅပ်ႊသၢႆႊ ၊ လွင်ႈဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမီးၽူႈသူၼ်ၸႂ် ၾၢႆႇတတ်းတေႃႇဝီႊၻီႊဢူဝ်ႊၼႆၵေႃႈ တေတူၺ်းတူၺ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းသေ သွၼ်ပၼ် ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းမႃးႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မီးပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်ၽိမ်းလိၵ်ႈ (ပေႃႉလိၵ်ႈ) ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၶႂ်ႈသိုပ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တေသွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ။
ၶႂ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇတႅင်ႇႁၢင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈႁိုဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေတူၺ်းသၢႆငၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေ သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ – ဝႃႈၼႆ ။

ၽူႈပူင်သွၼ် ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၼႂ်းဝတ်ႉမီးႁိမ်း 30 တူၼ် ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းဝတ်ႉၵူၺ်း ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈ တေႁပ်ႉယူႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းၼွၵ်ႈမီးဝႆႉပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇတၼ်း မႃးၶိုၼ်ႈ ။ ပေႃးထိုင်လိူၼ်မေႊ 7 ဝၼ်းၼႆႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၵေႃႈ တေယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ။ ႁႂ်ႈၶဝ်မီးသုၼ်ႇလႆႈ မႃးၶဝ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ဝႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းပၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ။

ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈသင်ၶၼႂ်းဝတ်ႉၵူၺ်း ၊ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈၵႆတီႈၸမ် ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁိုဝ်ႉ ၊ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈတႆးႁိုဝ်ႉ ။ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈတႆးၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်ႇၶိူဝ်းၸိူဝ်းၵေႃႈ မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈယူႇ ။ တၵ်ႉၵႃႇ / လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈၵႆမႃးတႄႉ တေလႆႈမႃးယူႇမႃးၵိၼ်တီႈၼႂ်းဝတ်ႉ / ၵျွင်း ။ ပေႃးဝႃႈတၵ်ႉၵႃႇၶဝ် မႃးၼမ်ၼႆတႄႉ လွင်ႈဝေယႃဝၸ်ႉၸၾၢႆႇႁုင်တူမ်ႈလဵင်ႉလူၵၼ် ၊ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ – ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသုထမ်ႇမ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေမီးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 05/06/2016 (ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ) ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁပ်ႉဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇလူင် ၼႂ်းဝတ်ႉၶဝ်ႈႁဵၼ်းသွၼ် ။ ပေႃးဝၢႆးဝၼ်းတီႈ 07/05/2016 ၵႂႃႇယဝ်ႉ တေႁပ်ႉပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ ။

ပိူဝ်ႈတႃႇပွင်ပဵၼ်မႃးလႆႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႊ ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ ပုၼ်ႈတူင်ႇဝူင်းတႆး ႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလႄႈ တၵႃႇ ဝတ်ႉတွၼ်းၸၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ၊ လႆႈၵမ်ႉထႅမ် လူႇတၢၼ်းပၼ်ၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ် တႃႇ 30 လုၵ်ႈ – ၼႆယဝ်ႉ ။

ယိူင်းဢၢၼ်း ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႊၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းသင်ၶတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်မီး ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ႁႂ်ႈႁူႉမေႃလွင်ႈၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈပၢႆးမေႃၼႆႉ ၵမ်ႉၸွႆႈပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးပေႃးတေၽႄႈတိူၼ်း ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢႆးပၺ်ၺႃလွင်ႈၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊတႆး ပေႃးတေၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပိူၼ်ႈလႆႈ – ၼႆယဝ်ႉ ။

ဢဝ်မႃးတီႈၶၢဝ်ႇပၢင်လူင်>>
ၶၢဝ်ႇပၢင်သွၼ် ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ ၶၢဝ်ႇပၢင်သွၼ် ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Tuesday, April 19, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.