ပၢႆးသၢႆႈပိင်ႇၺႃႇ

မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃႈမွၵ်ႈသိပ်းပီပၢႆဢိတ်းဢိတ်းၼၼ့် တီႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ လင်ႁိူၼ်းႁၢင်ႇႁီႈႁၢင်ႇႁၢႆး
ပိုင်ႈဢိင်ဢိၼ်ႁႅင်းဝူဝ်းလႄႈတင်းၵႂၢႆးၸွႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် မီးမဵဝ်းၼိုင်ႈသမ့်ၽၢၼ်မဵဝ်းၼိုင်ႈ။
    ဢၼ်မီးတႄ့ မီးတီႈႁဵတ်းတီးသၢင်ႈ မီးၶွၼ်ႇၼမ့်လိၼ်လီ မီးသုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈလီလီ မီးၶၢဝ်း
ယၢမ်းတၢင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈ မီးတၢင်းတူဝ်သတ်းလူင်ဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇသေဢၼ်မေႃႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်
ပၢႆမီးပႃးထႅင်ႈလွင်ႈဢၼ်မေႃၶွႆပိူၼ်ႈၼၼ့်လၢႆလၢႆၼၼ့်ထႅင်ႈၵွၼ်ႇယဝ့်။
    ၵူၺ်းၼႃႇသမ့်ၽၢၼ်ပၺႃႇတၢင်းႁူ့တၢင်းမေႃ ဢမ်,မေႃလိၵ်ႈဢမ်ႇႁူ့လၢႆး ၽၢၼ်ပၢႆးဝူၼ်.တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈလႄႈ....
ၸဝၼ်းၼိုင်ႈၼၼ့် လုင်းပၺႃႇၵေႃ့ၼိုင်ႈၼၼ့်တိုၵ့်ၼွၼ်းၶိတ်းၶႃၵၢႆႇၵွၼ်းၼွၼ်းဝၼ်းသူႇလႅၼ်းယႃႈမၼ်းယူႇ သမ့်
လႆႈငိၼ်းသဵင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်မေႃးမႃႈတီႈတႂ်ႈလၢင်ႈၼၼ့်ဝႃႈ
"ဢိူဝ်ႈ......ႁိူဝ်းမိၼ်ဢိူဝ်ႈ.....ႁၼ်လီၵျႃ့"
ၵေႃ့ၼိုင်ႈသမ့်ဝႃႈ
"မီးလႂ်....မီးလႂ်...."ၼႆလႄႈ
"ၼႄႈ....တူၺ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႈပၢႆမႆ့ပူၵ်ႇၼၼ့်ၼႄႈ"
"ဢူဝ်း....တႄ့ၼေႃ....ႁၼ်လီၵျႃ့ၼႆလႄႈ မၼ်းၵေႃႈၽုၼ်ႇၽီႈၽုၼ်ႇၽၢၼ်လုၵ့်လႅၼ်လူင်းႁိူၼ်းမႃတူၺ်းၸွမ်းလုၵ်ႈ
ဢွၼ်ႇၼၼ့်ယဝ့် မၼ်းၵေႃႈတူၺ်းၸွမ်းႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ့်တိၵ်းတိၵ်းတေႃႇပေႃႈလပ့်သၢႆတႃမၼ်းယဝ့်သေၸင်ႇမႃႈၼင်ႈ
တီႈသိၵ်ႈၶူဝ်လွႆႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ့်ယဝ့်၊ ဢၢမ်းၺၢၼ်ႇပိူၼ်ႈဢၼ်မေႃႁဵတ်းႁႂ်ႈလဵၵ်းလူင်ၵမ်ႇၽေႇၵမ်ႇၽၢၼ်ပေႃးမိၼ်ၶိုၼ်ႈ
ၵၢင်ႁၢဝ်ၵႂႃႈလႆႈၼၼ့်ယူႇ.....။
"လုင်း.....လုင်း......လုင်း........ႁိူၺ့်....လုင်းပၺႃႇ..."
လုင်းပၺႃႇတင်းတူၵ်းၸႂ်သေ
"ဢိူဝ်ႈ......ဢိူဝ်ႈ....သင်လႃႇဢၢႆႈၼႆ့ၵေႃႈ...ပေႃႈတၢၼ်ႇဝႃႈႁူၵဝ်ၼူၵ်ႇယဝ့်ယိုင်ၵႃႈမီးၼင်ႇၵႃႈႁွင့် လၢတ်ႈလွႆးလွႆးၵေႃႈ
ၵဝ်ငိၼ်းယူႇသႄႈ....."
"ဢႃ.....ၶႃႈႁွင့်လုင်းႁဝ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈၵႆႈ ပေႃႈဢမ်ႇႁူ့တလၢႆၵမ်းယဝ့် လုင်းႁဝ်းၵုမ်ႇဝူၼ့်လွင်ႈသင်ယူႇၵူၺ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူ့
ဝႃႈဢမ်ႇဝႃႈတႄ့ ဝူၼ့်ၸွမ်းၼၢႆးမႄးမၢႆႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈတင်းႁွင့်ပူၼ့်ယူဝ့်..."
"ဢႃ.....ဢၢႆႈၼႆ့ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင့်ၼၼ် ၵဝ်ဝူၼ့်တူၺ်းၺၢၼ်ႇၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ၼႆ့ပႄ့ၶႅၼ်ၵႃႈပဵၼ်ၼႆၵႂႃႈ....."
"ၸိူင့်ႁိုဝ်ၶႃႈလႃႇ..."
"ၸွင်ႇမၼ်းဢမ်ႇလီဢၢမ်းႁိုဝ်လႃႇ....မႂ်းဝႃႈ..လဵၵ်းလူင်ၵမ်ႇၽေႇၵမ်ႇၽၢၼ်ႇၸိူင့်ၼင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ့် မၼ်းတေၼၵ်းသေ
မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ပၢႆသမ့်ၵူၼ်းၶီႇၼိူဝ်မၼ်းဢၢၼ်ႁူဝ်သိပ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်း...မႂ်းၵေႃႈ...မိၼ်ၶိုၼ်ႈၾႃ့ၵႂႃႇၸိူင့်ၼၼ်..."
သမ့်မီးထႅင်ႈ ၼၼ့်တႄ့ဢမ်ႇၵႆႁဝ်းသေၵႃႈႁိုဝ်လႆ မိူၼ်ၼင်ႇလႅင်ဝႃႇလုတ့်ဝႃႈၼၼ့်ႁႄႈ....မီးသွင်မၢၵ်ႇဢွၼ်ႇၵူၺ်းယင်း
ဢမ်ႇၸၢင်ႈလူမ့်ဝႃႇဢၼ်ထွၵ်ႈလိၼ်မၼ်း ၸၢင်ႈၵႂႃႇမီးသင်တႄ့တႄ့ၼၼ့် ႁဝ်းဝႃႈမိူၼ်ၼင်ႇၵႃးတႄ့မၼ်းမီးပဵၼ်သီႇၽၢႆႇ
လႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလူမ့် မိူၼ်ၼင်ႇလုတ့်ဝႃႇလႅင်ဝႃႇၼႆ့ဢိူဝ်ႈဝႆးၵေႃႈဝႆး ပေႃးမေႃၶီႇၼႆသမ့်ဝႃႈဢမ်ႇလူမ့်ဝႃႇၼႆ့ ပိူၼ်ႈမေႃႁဵတ်း
ၼၼ့်ဝႆ့သေၵွၼ်ႇလႃႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း မေႃၶီႇၼႆ့ၵူၺ်းၵဝ် ပေႃးဢၢမ်းၼႃႇယဝ့်ဝႃႈ....လေႃ့ၽိူင်းၵဝ်ပၢႆပႃးတင်းဝူဝ်းထႅင်ႈသေ
ၵွၼ်ႇယင်းတိုၵ့်ပိၼ်ႈယူႇ ၼႆ့သမ့်ဢမ်ႇပိၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၵႂႃလူင်ၵႂႃလီလီသေယဝ့်ဝႃႇ ဢႃ့.....ၵႅၼ်ႇပႄ့လီဢၢမ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူ့"
"ဢိူဝ်ႈ....ၼၼ့်ပိူၼ်ႈႁွင့်ဝႃႈပၢႆးသၢႆႈပၺႃႇၼႆၶႃႈဝႃႇၼၼ့်"
"ဢိူဝ့်....ၼေႃ...ပၢႆးသၢႆႈပိူၼ်ႈပႄ့ၶႅၼ်ႇဝႃႈၶႅၼ်ႇ တႃႉလီဢၢမ်းလႃႈၼေႃ..ၵဝ်ၵေႃႈမီးတႄ့မီးယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇဢိူဝ်ႈပၢႆးသၢႆႈ...
ၵူၺ်းၼႃႈမၼ်းဢမ်ႇပေႃးၵျႃ့ပဵင်းၶဝ်ၵူၺ်းၵႂႃႈ..."
"ႁႃ....လုင်းႁဝ်းသမ့် မေႃပၢႆးသၢႆႈၸိူင့်ႁိုဝ်လႃႇ?"
"ၸၢင်ႈၵႂႃႈၸႂ်ႈၸိူင့်ႁိုဝ်လူင်လၢင် ပၢႆးတီႈၼိုင်ႈသမ့်ၵႂႃႇသၢႆႈပၼ်တီႈၼိုင်ႈၼၼ့်ၵူၺ်းၼႃႇ..ဢဝ်တီႈၼႆႈၵႂႃႇတႅၼ်းပၼ်တီႈ
ၼိုင်ႈႁဵတ်းၼႆတိၵ်းတိၵ်းဢိူဝ်ႈ ပၢႆးသၢႆႈၵဝ်ၼႆ့တႄ့"
"ဢိူဝ်ႈ...ၼေႃႈ....ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးပၺႃႇၸိူင့်ၼင်ႇႁဝ်းၼႆ့ ႁူ့ၵႃႈတေလႆႈႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်းယဝ့် သင်ႁဝ်းမေႃႁဵတ်းမေႃ
သၢင်ႈလိူဝ်သေၶဝ်ၼၼ့်လေႃႇၼေႃႈ ၵျႃ့လိူဝ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ၼၼ့်ၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ....ၼမ့်လိၼ်ႁိၼ်ၽႃ မေႃႇငိုၼ်းမေႃႇၶမ်း
ၶမ်းမေႃႇသႅင် မိူင်းႁဝ်းၼႆ့ၵျႃ့သေၵႃႈႁိုဝ်ၼေႃႈ ပိူဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးၺၢၼ်ၼႃႇ ပိူၼ်ႈသမ့်ပေႃးမႃႈဢုပ့်ဢဝ်ပႅတ်ႈသေ တႃႇႁဝ်း
ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတႄ့ၵူၺ်းလႆႈငိၼ်းၸိုဝ်ႈမၼ်းဢဝ်ၵူၺ်းၼၼ့်ယိုင်ၼႃႇ"
"ဢိူဝ်ႈ.....ပၢၼ်ႁဝ်းၼႆ့တႄ့မၼ်းၶႂ်ႈပူၼ့်ၵႂႃႇယဝ့်ဝႃႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းမႃးၼၼ့် ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်သမ့်ပေႃးတေမေႃ
ပၺႃႇတၢင်းႁူ့တၢင်းမေႃၼၼ့် ႁသႂ်းလူဝ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ဢိူဝ်ႈ ပေႃႈတေၵုမ်ႇၽိုၼ့်ၼႃႈလိၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူင့်ၼႆ
ၵူၺ်းတႄ့ တႃႇဝႃႈႁဝ်းတေၶိုတ်းပဵင်းပိူၼ်ႈၼၼ့်မၼ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇငၢႆႈငၢႆႈလႄႈ...."
"ၸႂ်ႈၶႃႈဢိူဝ်ႈ."
"ဢိုဝ်ႈ..ပိူၼ်ႈမီးပၺႃႇတၢင်းႁူ့တၢင်းမေႃ မီးပၢႆးဝူၼ့်မေႃႁဵတ်းမေႃသၢင်ႈၼႆ့ၵဝ်တႃႉလီၶွႆၶဝ်လႃႈ မႂ်းဝႃႈ...မႂ်းဝူၼ့်တူၺ်းလူး
မိူင်းပိူၼ်ႈၼႆ့ တေႃႈၼင်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈတင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇဝႃႇ"
"ႁႆး....ၵူၼ်းထဝ်ႈမၼ်းသမ့်တေႁဵတ်းၵၢၼ်သင်လႆႈ"
"မႂ်းၵေႃႈ...တီးမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼၼ့် ၵူၼ်းထဝ်ႈၶဝ်ၼႆ့ၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈယိပ်းပၢႆ့ပၼ်ပိူၼ်ႈၸူဝ်ႈၵႅပ့်ၵမ်းၵူၺ်းၵေႃႈယင်းလႆႈငိုၼ်း
ဝႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ပႅတ်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်းမႂ်းၶႂ်ႈႁူ့"
"ၵျႃ့တႄ့ဢိူဝ်ႈၼေႃႈ လုင်းႁဝ်းႁူ့လွင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇဢိတ်းဢီႈၼႆ့ ဝႃႈလႃးၵေႃႈလုင်းႁဝ်းယၢမ်ႈၽႅဝ်မႃးၶႃႈႁႃ့?"
"ၼင်ႇၵဝ်ၼႆ့ႁႃ့တေၽႅဝ် တေႃႈၼင်ႇၵၢတ်ႇၼိုင်ႈ ပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵဝ်ယင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈၽႅဝ်လႆႈၵွၼ်ႇမၢင်ပွၵ်ႈ"
"လုင်းႁဝ်းသမ့်ႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူ့ၶႃႈလႃႇဝႃႈ"
"ၵဝ်ႁူ့မႃးၼႂ်းပပ့်ဢၼ်လုင်းတၢင်းၵႄးႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ့်ၵူၺ်းၼင်"
"ပေႃးၼႆၶႂ်ႈဝႃႈၼႆ့လုင်းႁဝ်းပဵၼ် မေႃလိၵ်ႈလူင်ဢိူဝ်ႈၼေႃႈ"
"မၼ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႈ ဢၢႆႈၸၢႆးလူလႄႈ ၵဝ်ငိၼ်းမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼၼ့်ၵူၺ်းၼင် တႃႇၵဝ်တႄ့လိၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်
ႁူ့ဝႃႈမၼ်းပဵၼ်လိၵ်ႈၵူၺ်းယဝ့်မၼ်းၶႂ်ႈဝႃႈသင် ၼႂ်းမၼ်းၼႆတႄ့ လပ်ႈသိင်ၽိုတ်းယဝ့်ဢိူဝ်ႈ"
"ပေႃးဝႃႈတီးတႄ့မၼ်းလုင်းႁဝ်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းလူဝ်ႇမေႃလေႃ သုတ်းတီးၸိုဝ်ႈလုင်းႁဝ်းသမ့်ပေႃးပဵၼ်လုင်းပၺႃယူႇယဝ့်လူး"
"မႂ်းၵေႃးၼႆ့တႄ့ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၵျွင်းၵဝ် မိူဝ်ႈပဵၼ်သၢင်ႇသေၸဝ်ႈသြႃႇထဝ်ႈပႃးဢၼ်လွၼ်ႇၵႂႃႇၼၼ့်တၢင်ႇပၼ်ၼင် တၢင်းပၢႆမၼ်း
ၼႆ့မီးထႅင်ႈၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ ဝႃႈႁိုဝ်ၼႆတႄ့ၵေႃႈၵဝ်ပေႃးလိုမ်းၵႂႃႇယဝ့်ဝႃး ပိူၼ်ႈၵေႃႈၵူၺ်းႁွင့်ပၺႃႇၼႆၵူၺ်းလႄႇ...."
"မႂ်းသမ့်လူး...ဢၢႆႈလႅင်းၼႆ ၸိူင့်ႁိုဝ်လႃႇ"
"ၶႃႈၵေႃႈမိူၼ်ၸိူင့်ၼင်ႇလုင်းႁဝ်းၼၼ့်ၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ့်ဝႃႈ ၸိုဝ်ႈၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈဢၢႆႈလႅင်းၼႆ တၢင်းႁူ့တၢင်းႁၼ်တႄ့
သမ့်ဢမ်ႇလႅင်း မိူၼ်ပိူၼ်ႈ"
"ဢေႃ....တဝ်ႈပလႅင်းၼႆယူဝ့်ဢၢႆႈ...မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄ့ပိူၼ်ႈႁွင့်ဝႆးလႄႈၵိုတ်းဢၼ်လႅင်းမၼ်းၼၼ့်ၵႂႃႈ မိူဝ်ႈမႂ်းလဵၵ့်ၼၼ့်ၶႄးမိူၼ်
ၵူၼ်းၶီႈလဝ်ႈဝႆ့လႄႈ ၸင်ႇတၢင်ႇပၼ် တဝ်ႈပလႅင်းၼႆယူဝ့်....ႁႃး....ႁႃး.......ႁႃး....."
    "ဢိူဝ်ႈ....မိူဝ်ႈၼႆႉသမ့်ၸိူင့်ႁိုဝ်လႃႇမႂ်းၸၢင်ႈၽႅဝ်မႃးႁိူၼ်းႁဝ်း ၵူႈဝၼ်းမႂ်းယင်းဢမ်ႇတွၼ့်မႃးသေပွၵ်ႈ"
"ဢေႃ....ၸိူင့်ၼႆၶႃႈၼေႈ....မႄႈႁဝ်းတေၶုတ်ႈသူၼ်မၼ်းၼႆလႄႈ ၸႂ့်ၶႃႈမႃးယိမ်ၶူၺ်ၶႅင်း လုင်ႈႁဝ်းၼႆဝႃႇ ၶူၺ်ၶႅင်းႁဝ်း
သမ့်ပီႈၼၢင်းႁဝ်းဢဝ်ၵျႃႇၶုတ်ႈႁႆႈသေဢဝ်ၵၼ်းမၼ်းႁၢၵ်းပႅတ်ႈၶႃႈလႄႈ မႄႈႁဝ်းၸင်ႇၸႂ့်ၶႃးမႃးယိမ်ၶူၺ်ၶႅင်းလုင်းႁဝ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ..."
"ဢိူဝ်ႈ......ဢိူဝ်ႈ......ၵႂႃႇဢဝ်လႄႈမီးယူႇၼႂ်းသိုင်ႇၼၼ့်ၼႄႈ"
"ဢေႃႈ....ဢေႃႈ.....လုင်းႁဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇၵၢၼ်ၶႃႈႁႃႉမိူဝ်ႈၼႆ့"
"ဢိူဝ်ႈတေဝႃးၵႂႃႇၵေႃႈသမ့်ပေႃးလႃႈၶိင်ႇၼႆ့ယဝ့် ပေႃးတေပွႆႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆ့တီႈႁိူၼ်ၼႆ့ၵူၺ်းၵေႃႈ သမ့်ဢမ်ႇပေႃးလိုမ်းၸႂ်လႄးမႂ်းဝႃး
မိူဝ်ႈၼႆ့တႄ့ ယူႇႁိူၼ်းသေပႂ့်တူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ"
"ဢေႃႈ....ဢေႃႈ....."
"ပေႃးၼၼ်ၶႃးတေမိူဝ်းၵွၼ်ႇၶႃႈၼႃး"
"ဢိူဝ်ႈ.....ဢိူဝ်ႈ........."
    ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄ့ၵေႃႈၸိုဝ်ႈတႄႉပဵၼ်ဢၼ်ၶိုၵ့်ဢၼ်ၶႅမ့်မိူၼ်ၸိူင့်ၼင်ႇလုင်းပၺႃႇၼၼ့် ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈတႄ့ပၺႃႇ
ၼႆယူႇတူဝ်ၵူၼ်ႈတႄ့ ယင်ႈဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈသေတူဝ် ဢၢႆႈလႅင်းၼႆ ယင်ႈတိုၵ့်လႆႈၸွမ်းၵူၼ်ႈဝူဝ်းၵူၼ်ႈၵႂၢႆးယူႇလႄႈသဵၼ်ႈသၢႆလႅင်းဢၼ်ဝႃႈ

ၼၼ့်ယင်ႈဢမ်ႇသွၵ်ႈႁၼ်လႆႈ မီးၸိုဝ်ႈမၼ်းၵူၺ်း မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ့် ၶူဝ်ႈၶွင်ၼႂ်မိူင်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈၵွမ့်ၵူၺ်းလႆႈၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၼ့်ၵူၺ်ႈယိုင်
ယဝ်ၼႃႇ..ၵွပ်ႈၼႆတႄႇဢဝ်ၼႆ့ၵႂႃႇ တႃ့ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ႁွမ်းမိုဝ်းၵၼ် ပဵၼ်ၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ဢဝ်ၵၼ်ဝႃႈပႃးၵၼ်ပဵၼ်သေ ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇၶွႆပိူၼ်ႈ
ဢၢမ်းပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆ ပေႃးမီးသုၼ်လႆႈသုၼ်ပဵၼ်လီလီၼႆတႄ့ ႁဝ်းၵေႃးၸၢင်ႈပဵၼ်မိူၼ်ပိူၼ်ႈယူႇၼႆၼၼ့် ႁႂ်ႈဝူၼ့်ထိုင်သေၵမ်း...ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃ
ယိူင်ႈမေႃႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈသေ....ၶူဝ်းႁဝ်းၵေႃႈႁႂ်ႈၶိုၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းႁဝ်းသေၵမ်း ၼႆၶႆႈယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၼင်ႇၼႆသေ.......
             

                                                 ၵမ်းလိုၼ်း........
                                                 ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူႈၵေႃ့ယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ့်ႁႂ်ႈၸဵဝ်းတဵမ်
                                                 ထူၼ်ႈသေၵမ်း......။
                                                                 ၸဝ်ႈဢႃႇတိတ့်ၸ(ၼမ့်တိုင်းၶဵဝ်)
                                                                 18.9.2012 PM

http://plainlanguagenetwork.org/wp-content/uploads/2015/08/plain-language1.jpg
ပၢႆးသၢႆႈပိင်ႇၺႃႇ ပၢႆးသၢႆႈပိင်ႇၺႃႇ Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.