ဢပုမ်ႇၵူၼ်းၶၢၼ်ႉလူင်သၢမ်ၵေႃႉ

 https://www.phoenixpeca.ga/content/2-articles/image.jpg                 မိူဝ်ႈၵွၼ်ဢွၼ်သိုၼ်းပူၼ်ႉၼၼ်ႉမီးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉလူင်သၢမ် ၵေႃႉၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ
ပဵၼ်ၵူၼ်းၶၢၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်မူတ်း၊ ၵၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်း သမ်ႉၶႂ်ႈမီးငိုၼ်းၶမ်းမိူၼ်ပိူၼ်ႈယူႇ
ၼင်ႇၵဝ်ႇဝႃႇ…။ 
                မီးဝၼ်းၼိုင်ႈၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃၶမ်းႁႃသႅင် ၼႂ်းထိူၼ်ႇလူင်တီႈၼိုင်ႈ
ၼႆယဝ်ႉ၊ၵႂႃႇၵႂႃႇထိုင်တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉလူင်တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉသေ၊ၶဝ်ၸင်ႇၵႂႃႇႁၼ်လုၵ်းလဝ်
လူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ငွၵ်ႈတူၺ်းၼႂ်းလုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ…။ 
               ၽွင်းမိူဝ်ႈၼင်ႇၼၼ်ႉငူးႁဝ်ႇငၢၵ်ႇလူင်သမ်ႉၵိူတ်ႇၶႆႇဝႆႉ သေသမ်ႉမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၽွင်း
ၶဝ်တိုၵ်ႉတႅၵ်ႇဢွၵ်ႇၶႆႇမႃးလႄႈၶဝ်ၸင်ႇလႆႈႁၼ်ၼႂ်းလုၵ်းလဝ်လူင်ၼၼ်ႉႁိူဝ်ႈမၢပ်ႈႁိူဝ်ႈမိပ်ႈ
ၵႂႃႇသဵင်ႈလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇထၢင်ႇပဵၼ်သႅင်သေ ဢၢႆႈၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၶႂ်ႈလႆႈ
ၼႃႇ ဢမ်ႇယိူၼ်ႉၸႂ်လႆႈယဝ်ႉလႄႈၸင်ႇၵျွၵ်းလူင်းၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းလုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၽိူဝ်ႇမၼ်း
လူင်းထိုင်တီႈၼႂ်းလုၵ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊ ဢၢႆႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉၸင်ႇႁွင်ႉထၢမ်ဝႃႈ- 

  “ဢၢႆႈၼႆႉၸွင်ႇမၼ်းၸႂ်ႈၼႄႇ?” ၼႆလႄႈ 
  ဢၢႆႈၵေႃႉဢၼ်လူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၸင်ႇၶိုၼ်းႁွင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ-
  “ဢမ်ႇၸႂ်ႈ….ဢမ်ႇၸႂ်ႈ….မၼ်းပဵၼ်ငူးႁဝ်ႇၵၢၵ်ႇလူင်ဢိူဝ်ႈ…မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈသႅင်” ၼႆလႄႈ  
  သွင်ၶႃသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇယုမ်ႇမၼ်းသေၸင်ႇဝႃႈႁင်းၵၼ်- 
  “ဢႃ ဢၢႆႈၼႆႉမၼ်းလႅၼ်ႁဝ်းၵူၺ်းဢိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းၶႂ်ႈလႆႈႁင်း ၵူၺ်းမၼ်းၵူၺ်းလူင်ဢမ်ႇ
ၸႂ်ႈလၢႆးမၼ်းမေႃ့”ၼႆလႄႈ 
  ဢၢႆႈတႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၸင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ 
  “ပေႃးႁႃးဢမ်ႇလူင်းၵႂႃႇၸွမ်း မၼ်းၸိုင်ႁႃးတေဢိုပ်းဢိူဝ်ႈၼႆႉ” ၼႆလႄႈ- 
  ဢၢႆႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸင်ႇၵျွၵ်းလူင်းၵႂႃႇၸွမ်းယဝ်ႉ။ ဢၢႆႈၵေႃႉဢၼ် ၵိုတ်းၼၼ်ႉသမ်ႉၸင်ႇ
ၶိုၼ်းႁွင်ႉထၢမ်ထႅင်ႈဝႃႈ- 
  “ၸွင်ႇၸႂ်ႈတႄႉၼႄႇဢၢႆႈ….” ၼႆလႄႈ ဢၢႆႈၵေႃႉဢၼ်လူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၸင်ႇၶိုၼ်းတွပ်ႇၶိုၼ်ႈ
  မႃးဝႃႈ “ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈသႅင် မၼ်းပဵၼ်ငူးႁဝ်ႇဢိူဝ်ႈ” ၼႆထႅင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ 
  ဢၢႆႈၵေႃႉဢၼ်ၵိုတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ- 
  “ဢႃ…ဢၢႆႈသွင်ၵေႃႉၼႆႉႁွမ်းမိုဝ်းၵၼ်သေဢၢၼ်းယွၵ်ႇလႅၼ် ၵဝ်ဢိူဝ်ႈၼႆႉပေႃးၵဝ်ဢမ်ႇ
လူင်းၵႂႃႇၸွမ်းသွင်ၶႃတႄႉၵမ်ႉၵဝ်တေဢိုပ်းႁင်းၵူၺ်းၵဝ် ၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ…ဢမ်ႇလႆႈ …
ဢမ်ႇလႆႈ…ၵဝ်တေ လူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ” ၼႆလႄႈ-
  ၽိူဝ်ႇမၼ်းၵျွၵ်းလူင်းၵႂႃႇၵေႃႈ ငူးၼၼ်ႉသၵ်းပၼ်မၼ်းထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ
ၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈတၢမ်ႇ ၵွင်ႉငူးသၵ်းၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈတၢႆပႅတ်ႈတီႈၼႂ်းလုၵ်းလဝ်
လူင်ၼၼ်ႉ တင်းသၢမ်ၵေႃႉယဝ်ႉ…။ 
              ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈၸင်ႇဝႃႈ “ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢမ်ႇၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၶိုၼ်ႈလႄႈ ဢဝ်လၢၵ်ႈ
သွင်ႇလူင် ႁွႆႈၸွမ်းၶေႃးဝႆႉပေႃးၵမ်ႉၵၢင်း ယူႇၵေႃႈ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆၸိုင် မၼ်း
ႁိုဝ်တေၶိုၼ်ႈ လႆႈ …ၵၢမ်ႇဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉယွၼ်ႉမၼ်း ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။” ၼႆယဝ်ႉ…..။ 


ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၸဝ်ႈၵေႃးဝိတ(တူၼ်ႈတီး) 
ၵေႃႉဢၼ်ၶႂ်ႈၼႄသေ
 ၸဝ်ႈဢႃႇတိတ်ႉၸ(ၼမ်ႉတိုင်းၶဵဝ်) 
22.9.2013 9း53 ၵၢင်ၼႂ်။
ဢပုမ်ႇၵူၼ်းၶၢၼ်ႉလူင်သၢမ်ၵေႃႉ ဢပုမ်ႇၵူၼ်းၶၢၼ်ႉလူင်သၢမ်ၵေႃႉ Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.