လၵ်ႉၵၢၼ်း

https://www.phoenixpeca.ga/content/2-articles/image.jpg                     ၵၢင်ၼ်ၸဝ့်ၸဝ့်လူင် ဢေးယူင်ႇမႃးၸူးႁိူၼ်းလုင်းၵႄႇသေ
"လုင်းၵႄႇ လုင်းၵႄႇ "
"ပဵၼ်သင်လႃႇဢေးယူင်ႇ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့်ၸဝ့်လူင်ၸိူင့်ၼႆမႃႈပူၵ်းၵဝ်ၼႆ့"
"ပီႈသၢင်ႇၸိင်ႇတႃႇႁိူၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ့် မႃႈလၵ့်ၵၢၼ်းၶႃႈဢေႃႈ..."
လုင်းၵႄႇတင်းၸႂ်လမ်သေ
"ဢႃႉ...ဢေႃ...ၸိင်ႇတႃႇၼႆမၼ်းဢမ်ႇႁူႉသင်ႁႃႉၵဝ်ဝႃႈ....မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းသိၼ်ပိူၼ်ႈၵိၼ်ပိူၼ်ႈလူႇ

ပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈၵျွင်းႁူဝ်ဝႃႇၼႆၸိုင်မၼ်းသမ့်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၸိူင့်ၼႆႇလႃႇ..."
ၵႂႃႇ...ၵႂႃႇႁွင်ႉမၼ်းမႃးၸူးၵဝ်လူး ၵဝ်တေၶိုင်ၽီမၼ်းၵွၼ်ႇဢၢႆႈၼႆ့"
ၼႆသေၸႂ့်ၵႂႃႇႁွင့်ၸိင်ႇတႃႇမႃးယဝ့်၊ ၸိင်ႇတႃႇၵေႃႈထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈသင်ယႂ်ႇလူင်လၢင်ၼႆလႄးမၼ်းၵေႃႈၼႅတ်းၸွမ်းမႃႈၵမ်း
လဵဝ်
"လုင်းၵႄႇႁဝ်းမီးတၢင်းလူဝ်ႇၸႂ့်သင်တီႈၶႃႈ"
လုင်းၵေႇၸင်ႇႁိုတ်းသႂ်ႇၸိင်ႇတႃႇသေဝႃႈ
"ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ့်သင် မႂ်းႁဵတ်းသင်ၸိူင့်ၼႆ မႂ်းလၵ့်ၵၢၼ်းဢေးယူင်ႇၼႆဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်? မိူဝ်ႈၼႆ့ပဵၼ်ဝၼ်းသိၼ်ၼႆမႂ်းဢမ်ႇႁႃ့?"
ၸိင်ႇတႃႇၸင်ႇၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ
"ႁူ့ဢေႃႈ..."
"ႁူ့ယူႇၸိုင်မႂ်းသမ့်လၵ့်ၵၢၼ်းႁဵတ်းသင်"
ၸိင်ႇတႃႇၸင်ႇၶိုၼ်းသပ်းလႅင်းၼႄဝႃႈ
"မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၵၢၼ်းၶႃႈႁၢၵ်းပႅတ်ႈလႄႈၼႂ်ၼႆတႃႇၶႃႈတေၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ့်မႃးပၼ်မႄးႁဝ်းႁဵၼ်း
သွမ်းၼၼ့်ဢမ်ႇမီးယဝ့်လႄႈၶႃႈၸင်ႇမႃႈယိမ်ၵၢၼ်းဢေးယူင်ႇ၊ မၼ်းသမ့်ပႆႇလုၵ့်လႄႈ ပေႃႈဝႃႈၶႃႈတေပူၵ်းမၼ်းၼႆ သမ့်ၵူဝ်တႃၼွၼ်းမၼ်းလူ့လႄႈၶႃးၸင်ႇဢမ်ႇပူၵ်းမၼ်းသေဢဝ်
ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ..မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄ့ၶႃႈပေႃႈၶိုၼ်းမႃႈဝႆ့ပၼ်ၶိုၼ်းယဝ့်ၶႃႈ"
ၼႆလႄႈ လုင်းၵႄႇၸင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ
"ဢႃႉ....ဢေႃ....ဢေးယူင်ႇ......ၼင်ႇၸိူင့်ၼႆၵေႃႈမႂ်းမႃးတၢင်ႇထိုင်ၵဝ်...."
ဢေးယူင်ႇၸင်ႇၶိုၼ်းယုမ့်ယုမ့်သေဝႃႈ
"ၶႃႈမႃးတၢင်ႇထိုင်လုင်းၵႄႇႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈသႄႈ ၶႃႈဢၢင်ႈမႃႈယိမ်ၵၢၼ်းလုင်းၵႄႇႁဝ်းၵူၺ်းၶႃႈၼင်၊ ၶႃႈလၢတ်ႈယင်းပႆႇတၼ်း
သုတ်းလုင်းၵႄႇႁဝ်းပေႃးၼႅတ်ႈၸႂ်လမ်ယဝ့်ၶႃးၼႃႇ"
လုင်းၵႄႇၸင်ႇဢဝ်မိုဝ်းပၢပ်း...ပၼ်ၼႃႈၽၢၵ်ႇမၼ်းၶိုၼ်းသေဝႃႈ
"တၢႆ....လႃႈၸိူင့်ၼႆၵေႃႈၸိုင်ၸၢင်ႈပဵၼ်..."
ၼႆယဝ့်။


                                                                              ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်သေၵမ်း...
                                                                                ၸဝ်ႈဢႃႇတိတ့်ၸ(ၼမ့်တိုင်းၶဵဝ်)
လၵ်ႉၵၢၼ်း လၵ်ႉၵၢၼ်း Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.