ဢပုမ်ႇပၢင်တၢႆးဢမ်ႇၵိၼ်ၼမ်ႉ

http://static.duwun.com.mm/img/incoming/origs4849821/5962538135-w1280-h960/643xNx9fe6d84e988e9d0f282a1e3bcafbfb25-Rabbits.jpg


          မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၵွၼ်ႇ မီးပၢင်တၢႆးတူဝ်ၼိုင်ႈလႄႈႁွႆတူဝ်ၼိုင်ႈ သွင်ၶႃၼႆႉမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ႁဵတ်းၵေႃႉၵၼ်
ယူႇ။
        မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ သွင်ၶႃမႃးထူပ်းၵၼ်သေဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉလွင်ႈၼိုင်ႈသေ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ
ပၢင်တၢႆးၸင်ႇဝႃႈႁင်းႁွႆ-     
         "ပဵၼ်ႁွႆၼႆႉတုၵ်ႉၶတႄႉဢိူဝ်ႈၼေႃ...လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယမ်ႉလွင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈပႆၵေႃႈယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ
ၽိူဝ်ႇၸူဝ်ႈတေၵႂႃႇလႆႈ၊ ပဵၼ်ပၢင်တၢႆးၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းၼႆႉတႄႉၵျႃႉၼႃႇ ၶႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈဝႆး ၶႂ်ႈၵိၼ်သင်
ၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ" ၼႆလႄႈ
        ႁွႆၸင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ-
        "ႁဝ်းပဵၼ်ႁွႆၵေႃႈတေလႆႈဝႃႈႁဝ်းၵျႃႉယူႇႁင်းႁဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇဢိူဝ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈၸႂ်ၵတ်းၸႂ်
ယဵၼ်သေၵႂႃႇလွႆးလွႆးၵူၺ်း၊ တေဝႃႈလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယမ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁႃယၢပ်ႇသင်လူင်လၢင် ပဵၼ်
ငႆႈဢွၼ်ႇၸွမ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်ၵူၺ်းၼႃႇ" ၼႆလႄႈ
        ၵမ်းၼႆႉပၢင်တၢႆးၸင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ-   
        "ပေႃးလႅၼ်ၶႄႉၵၼ်တႄႉတင်းႁဝ်းတႄႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈသူတေဢမ်ႇလႅပ်ႈၶႄႉလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇယူဝ်ႉ
ထၢင်ႇတႄႉ"
        ႁွႆၸင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ-
        "ပေႃးတေလႅၼ်ႈၶႄႉပိူၼ်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၵေႃႈဝႆးယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈႁဝ်းတေထိူင်း
ယူႇတႃႇသေႇၼင်ႇၵဝ်ႇ" ၼႆလႄႈ
        ပၢင်တၢႆးၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢမ်ႇသေၸင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ-
        "ပေႃးၼႆႁႃးလႅၼ်ႈၶႄႉၵၼ်တူၺ်းၼႄႇဢမ်ႇလီႁႃႉ? ပူႇႁွႆပဵၼ်တူဝ်ယူႇၼႂ်းၼမ်ႉလႄႈလႅၼ်ႈၼႂ်း
ၼမ်ႉဢဝ် ဢၢႆႈႁႃးသမ်ႉပဵၼ်တူဝ်ယူႇၼိူဝ်ၵုင်းလႄႈတေလႅၼ်ႈၸွမ်းၽင်ႇၼမ်ႉဢဝ် ႁႃးႁဵတ်းယိူင်းမၢႆ
ႁႃးဝႆႉသေတီႈတီႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉႁႃးတႄႇလႅၼ်ႈဢဝ်တီႈၼႆႈသေလႅၼ်ႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၸွမးၽင်ႇၼမ်ႉၼႆႉ"
        ႁွႆၵေႃႈၽွမ်ႉၸႂ်သေဝႃႈ-
        "ဢိူဝ်ႈ....လႆႈဢိူဝ်ႈ....ပေႃးဢၢႆႈႁႃးသုမ်းၼႆႁႃးတေၶၢမ်ႇၶိုၼ်ႈယူႇၼိူဝ်လွႆလႂ် ပေႃးဝႃႈပူႇပၢင်
တၢႆးသုမ်းလူးသမ်ႉတေႁဵတ်းသင်?" ၼႆလႄႈ
        ပၢင်တၢႆးၵေႃႈၸင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ-
        "ဢိူဝ်ႈပေႃးဢၢႆႈႁႃးသုမ်းၼႆ ဢၢႆႈႁႃးတေဢမ်ႇၵိၼ်ၼမ်ႉတေၶၢမ်ႇၵိၼ်ၼမ်ႉၼၢႆးဢၼ်ၸပ်းၸွမ်း
ယိူဝ်ႈယႃႈၼၼ်ႉဢဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ"
        ႁွႆၵေႃႈ-
       "ဢိူဝ်ႈ...လႆႈဢိူဝ်ႈပေႃးၼႆၵေႃႈ"ၼႆသေ
       သွင်ၶႃၸင်ႇၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ၊ ပၢင်တၢႆးတႄႉဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼမ်ႉၼၵ်းသင်သေ ယူႇဝႆႉမူၼ်ႈ
မူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်းယူႇ။ ႁွႆတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းတႄႉထုၵ်ႇၺၢၼ်ႇမၼ်းသေၸႂ်ႉႁႂ်ႈပႃတႅပ်းတႃ
လႅင်(ပႃတႅပ်းၶမ်း/ပႃတႅပ်းၶီႈၶူမ်)ႁဵတ်းၵေႃႉၵႂႃႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တီႈႁွႆၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇပွတ်းတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ
ဝႃႈ-
      "သင်ဝႃႈလႆႈငိၼ်းသဵင်ပၢင်တၢႆးႁွင်ႉမႃးဝႃႈ(ပူႇႁွႆ)ၼႆၸိုင်ႁႂ်ႈႁိူဝ်တိၵ်းတိၵ်း" ၼႆလႄႈ
      ၶမ်ႈၼၼ်ႉတင်းၶမ်ႈပႃတႅပ်းတႃလႅင်ၵုမ်ႇလႆႈၵႂႃႇႁႃလၢတ်ႈပၼ်ႁွႆတၢင်ႇတူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈတႃ
မၼ်းပေႃးလႅင်ယဝ်ႉ။
      ႁဵတ်းၼႆသေ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃးပၢင်တၢႆးၵေႃႈမႃးၸူးႁွႆသေဝႃႈ-
      "ပူႇႁွႆ ႁဝ်းတႄႇယဝ်ႉၼေႃႈ" ၼႆလႄႈ
      ႁွႆၵေႃႈ-
      "ဢိူဝ်ႈ....တႄႇၵေႃႈတႄႇလႄႈ ဢေႃး...ၵမ်ႉၵွၼ်ႇၼင်ႇႁိုဝ်ႁႃးပေႃးတေလႆႈႁူႉၵၼ်ၼၼ်ႉတေလႆႈ
ႁဵတ်းႁိုဝ်?"
      ပၢင်တၢႆးၸင်ႇတွပ်ႇဝႃႈ-
      "ဢိူဝ်ႈ....ၵႂႃႇၵႂႃႇႁႃးတေၵႆႉၵႆႉႁွင်ႉတူၺ်းၸိုဝ်ႈ ပူႇႁွႆလႂ်" ၼႆလႄႈ
      "လီယဝ်ႉၼႃႇပေႃးၼၼ်ၵေႃႈ တႄႇလႆႈယဝ်ႉပေႃးၼၼ်"
      သွင်ၶႃၸင်ႇႁူမ်ႈသဵင်ၵၼ်သေဝႃႈ-
      "ၼိုင်ႈ.....သွင်......သၢမ်....."
      ပၢင်တၢႆးတႄႉၵၼ်ႉၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈတႄႉလႅၼ်ႈဝႃႈ ႁွႆတႄႉဢဝ်ၸႂ်ၵတ်းၸႂ်ယဵၼ်သေ လိုဝ်ႈႁိူဝ်လိုဝ်ႈ
ၸႂ်မၼ်းယူႇတီႈၵဝ်ႇတီႈလဵဝ်ၵူၺ်းတိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇၶၢႆႉတီႈ၊ ပၢင်တၢႆးတႄႉလႅၼ်ႈလႅၼ်ႈယူႇယူႇၵႂႃႇႁွင်ႉ
တူၺ်းဝႃႈ(ပူႇႁွႆ.....)ႁွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈတွပ်ႇဝႃး(ႁိူဝ်.....)ၼႆပႃႈၼႃႈမၼ်းလႄႈ မၼ်းၼႅတ်ႈၶတ်းၸႂ်
လႅၼ်ႈထႅင်ႈ၊ ယူႇယူႇသမ်ႉၵႂႃႇႁွင်ႉထႅင်ႈ(ပူႇႁွႆ....)ႁွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ(ႁိူဝ်....) ၼႆတိၵ်းတိၵ်းလႄႈတေႃႇ
ထိုင်ယိူင်းမၢႆဢၼ်သွင်ၶႃလၢတ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁွႆတၼ်းဢွၼ်တၢင်းမၼ်းပႅတ်ႈတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ မၼ်း
ပေႃးလႆႈၶၢမ်ႇသုမ်းသေ သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉတေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆ့ယဝ်။
      ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းလႅၼ်ႈၼႃႇပူၼ်ႉလႄႈ တႃမၼ်းၵေႃႈလႅင်ယူႇတေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလႆႈသုမ်း
ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်တင်းႁွႆလႄႈၵွမ်ႉပေႃးလႆႈလႅပ်းၵိၼ်ၼမ်ႉၼၢႆးဢွၼ်ႇၸွမ်းမႆယိူဝ်ႈမႆယႃႈၵူၺ်းယဝ်ႉ....။

                                                                              ၼမ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်တၢင်းသဵင်ႈသေ
                                                                              ၸဝ်ႈဢႃႇတိတ်ႉၸ(ၼမ်ႉတိုင်းၶဵဝ်)
ဢပုမ်ႇပၢင်တၢႆးဢမ်ႇၵိၼ်ၼမ်ႉ ဢပုမ်ႇပၢင်တၢႆးဢမ်ႇၵိၼ်ၼမ်ႉ Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.