တၢင်းယုမ်ႉႁၢၼ်ႉၸႂ် ၽွင်းၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းၼိုင်ႈ

http://freedesignfile.com/upload/2015/09/Cute-smile-emoticon-icons-vectors-set-08.jpg


      ၵၢင်ၼႂ်ၽွင်းလႅတ်ႇဢုၼ်ႇဢုၼ်ႇဢွၼ်ႇၼၼ့် ၸၢႆးသၢႆဝၼ်းသွင်ၶႃၸၢႆးသၢႆ
လိူၼ်ၶႃပီႈၼွင့်သွင်​​​​​​​​ၵေႃ့တိုၵ့်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇတီႈၼိူဝ်ႈပၢႆၸၢၼ်းၶဝ်ၼၼ့်၊
    ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ သွင်ၶႃပီႈၼွင့် ႁိမ်ၵၼ်ၵိၼ်ၽၵ်းလႄႈ ၵေႃ့ပဵၼ်ၼွင့်သမ့် မိုဝ်း
လႅတ်းဢိတ်းၼိုင်ႈလႄႈတၼ်းလႆႈၼမ်သေပီႈဢၢႆႈမၼ်းပုၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ့်? ၵေႃ့ပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ
မၼ်းဢမ်ႇႁၢၼ့်ၸႂ်ၼိူဝ်ၼွင့်ၸၢႆႈမၼ်းလႄႈ ၸင်ႇဢဝ်တႃမိုဝ်းထုၺ်းပၼ် ႁူဝ်ၼွင့်ၸၢႆႈမၼ်း
ယဝ့်၊
    ၼွင့်ၸၢႆးမၼ်းၵေႃႈယွၼ့်ပိူဝ်ႈ ႁႅင်းတႃမိုဝ်းပီႈဢၢႆႈမၼ်း ဢၼ်မႃႈၸပ်းမႅၼ်ႈ
တီႈႁူဝ်မၼ်းၼၼ့်ၸဵပ်းဝႆ့လႄႈ ၸင်ႇႁွင့်သႅၼ်ႇႁႆႈသေ ႁွင့်ႁႃမႄႈၶဝ် ဢၼ်မီးၼႂ်ႈၶွင့်ႁုင်
ၶဝ်ႈၽၵ်းတီႈတႂ်ႈလၢင်ႈၽၢႆႇတၢင်းၸၢၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ့်ယူႇ၊
လိူၵ်ႈဢမ်ႇလႄႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ့်သမ့် ပီႈဢၢႆႈၶႅၼ်ႈတွင့်ၶႃသမ့်မႃးလႄႇႁိူၼ်းၶဝ်သေ တိုၵ့်ဢုပ်ႇၵၼ်တင်းမႄးၶဝ်ယူ ၼႂ်းၶွင့်ႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းၼၼ့်ယူႇလႄႈ၊ ၽိူဝ်ႇမၼ်းလႆႈ
ငိၼ်းသဵင်ၼွင့်ၸၢႆးမၼ်းႁွင့်ႁႃမႄႈၶဝ်ၸိူင့်ၼၼ်
    မၼ်းၸင်ႇၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းမိူဝ်းၸူးသွင်ၶႃပီႈၼွင့် ဢၼ်တိုၵ့်ၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈယူႇၼၼ့်
ၵေႃ့ပဵၼ်ၼွင့်ၸၢႆးမၼ်းတႄ့ၼမ့်တႃတဵမ်တိုင်းယူႇသေယင်းတိုၵ့်ဢိုတ်ႇႁႆႈယူႇသိုတ့်သိုတ့်၊
ပီႈၸၢႆးမၼ်းတႄ့ဢမ်ႇမေႃးသင် တိုၵ့်ၼင်ႈသေၵိၼ်ၶဝ်ႈမၼ်းယူႇ၊
    မၼ်းၵေႃႈၸင်ႇမိူဝ်းထၢမ်လွင်ႈထၢမ်တၢင်းမၼ်းတီႈသွင်ၶႆယဝ့်။
    "ၼွင့်ၸၢႆးပီႈၶဝ်ပဵၼ်သင်ၵၼ်လႃႇ ယဝ့်ၵေႃႈႁႆႈႁဵတ်းသင်လႃၼႆႉ"
    ၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်းၸင်ႇလၢတ်ႈဢွၼ်တၢင်းဝႃႈ-
    "ပီႈၸၢႆးသၢႆဝၼ်းဢဝ်တႃမိုဝ်းမၼ်းထုပ့်ပၼ်ႁူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ"
    "သၢႆဝၼ်းသမ့်ႁဵတ်းတီႈၼွင့်ႁဝ်းၸိူင့်ၼၼ်ႁဵတ်းသင်လႃႇ...? ပီႈၼွင့်ၵၼ်ပိူၼ်ႈ
    ဢမ်ႇႁဵတ်းတီႈၵၼ်ၸိူင့်ၼႆၵူၺ်း"
    ၸၢႆးသၢႆဝၼ်းတင်းသဵင်လူင်လူင်သေတွပ်ႇပၼ်ပီႈၸၢႆးမၼ်းယဝ့်၊
    "ၽႂ်ၸႂ့်မၼ်းၶႂ်ႈၵိၼ်ၽၵ်းမူတ်းပႅတ်ႈၶႃႈလႃႇ"
    မၼ်းၵေႃႈၸင်ႇၶိုၼ်းမႄးၼင်ႈလူင်းတီႈႁိမ်းၶႃသွင်ၵေႃ့သေလီငၢမ်းယဝ့်ၸင်ႇ
လၢတ်ႈသင်ႇသွၼ်ပွၼ်ႈပၼ်ၶေႃႈလီၵႂၢမ်းဝၢၼ်ပၼ် ၼွင့်ၸၢႆးမၼ်းတင်းသွင်ၵေႃ့ယဝ့်၊
    "ၼွင့်ၸၢႆးပီႈႁဝ်းဢိူၺ်....ႁဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင့်ၵၼ်ၼႆ့ႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇ
    ၵၼ်ၸိူင့်ၼႆၵူၺ်း ႁဝ်းလူဝ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်လီလီဢိူဝ်ႈ။ မီးတၢင်းၵိၼ်သင်ၵေႃႈ
    ႁဝ်းလူဝ်မႅင်ႇၵၼ်ၵိၼ်ဢိူဝ်ႈ...ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ၵူတ့်တေႃႇၵၼ်ၵူၺ်း၊ ႁဝ်းတေ
    ဢမ်ႇလႆႈမီးၸႂ်လေႃးၽလမ်ႇမၢၵ်ႈသေ ၶႂ်ႈလႆႈၵေႃ့လဵဝ်ၶႂ်ႈၵိၼ်ၵေႃ့လဵဝ်ႁင်းၵူၺ်း
    ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ဝူၼ့်ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃ့လဵဝ် ပီႈႁဝ်းပီႈၼွင့်ၵိူတ်ႇႁူမ်ႈ
    တွင့်လဵဝ်ၵၼ်ၼႆ့ ႁဝ်းလူဝ်ႇပဵၼ်ၸႂ်ၵၼ်လူဝ်ၽွမ့်ၽဵင်ၵၼ်လူဝ်ႁၵ့်ႁွမ်ၵၼ်ဢိူဝ်ႈ၊
    ပီႈဝႃႈ.....ပေႃးတေဝႃႈဝူၼ့်ဢဝ်ပုၼ်ႈတူဝ်ၽႂ်မၼ်းၵူၺ်းၼႆ ၼွင့်ၸၢႆးပီႈႁဝ်းၶဝ်
    ဢိုပ်းၶဝ်ႈသေယဝ့်ဢိူဝ်ႈ၊ ၸွင်ႇၼွင့်ၸၢႆးပီႈႁဝ်းၶဝ်မေႃႁႃၵိၼ်ႁင်းၵူၺ်းၵေႃႈဢမ်ႇ
    ၸိုဝ်ႈ၊ ယႃႇဝႃႈတေႁႃလႃႈ တေႃႈၼင်ႇမီးဝႆ့သေလူဝ်ႇႁဵတ်းၵိၼ်ႁုင်ၵိၼ်ႁင်းၵူၺ်း
    ၵူၺ်းၵေႃႈယင်းပႆႇမေႃ ပေႃးဝႃႈပေႃႈမႄႈၼွင့်ၸၢႆးၶဝ်ဢမ်ႇႁုင်လဵင့်တူမ်ႈလဵင့်၊
    ၼႄႈ...ပီႈႁဝ်းတေၶႆႈၼႄလွင်ႈပီႈၼွင့်ၵၼ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵၼ်သေ ၵမ်းလိုၼ်းမႃးသမ့်
    ပဵၼ်ၸိူင့်ႁိုဝ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ၸွင်ႇၼွင့်ပီႈႁဝ်းၶဝ်ၶႂ်ႈထွမ်ႇႁိုဝ်?"
    သွင်ၶႃသွင်ၵေႃ့ၵေႃႈႁူမ်ႈသဵင်လဵဝ်ၵၼ်သေဝႃႈ
    "ၶႂ်ႈထွမ်ႇဢေႃႈ..."
    "ဢိူဝ်ႈပေႃးၶႂ်ႈထွမ်ႇၵေႃႈယႃပေမေႃးၼႃႈ ပႂ့်ထွမ်ႇတူၺ်းလီလီၼႃးပေႃးၼႆ
    "ဢေႃႈ....ဢေႃႈ....."
    "မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ်ၼၼ့် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ့်ၵႂႃႈမီးပူႇသထေး(ၽူႈမၢၵ်ႈ)လူင်ၵေႃ့
    ၼိုင်ႈဝႃႇ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းမၼ်းၼႆႉၵေႃးၼမ်ၼႃႇ၊ မီးဝၼ်းၼိုင်ႈမၼ်းၸင်ႇဝူၼ့်
    ၶႂ်ႈၸႂ်မၼ်းဝႃႈ"ဢႃ့....ငိုၼ်းၶမ်းၸိူဝ်းၼႆ့မၼ်းၼမ်ၼႃႇ ပေႃးဝႃႈၵဝ်တေဢဝ်သိမ်း
    ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၵဝ်ၼႆ့ၵူၺ်းတႄ့ ၵူဝ်ၵူၼ်ႈလၵ့်ၶဝ်မႃးလၵ့် ၵူဝ်ၵူၼ်းၸူၼ်ၶဝ်မႃးၸူၼ်
    ဢဝ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈပေႃးတေဢမ်ႇႁူ့ၼၼ့် ၵဝ်တေဢဝ်ၵႂႃႇသိမ်းဝႆ့သေတီႈတီႈ
    ၵွၼ်ႇ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တေဝႃႈလုၵ်ႈၸၢႆးၵဝ်သွင်ၵေႃ့ၼႆႉၵေႃႈတိုၵ့်လဵၵ့်ယူႇဢမ်ႇပႆႁူ့သင်"
    ၸၢႆးသၢႆလိူၼ်ဢွၼ်ႇၼၼ့်ၸင်ႇၸိမ်လၢတ်ႈဝႃႈ
    "ၵေႃ့လဵၵ့်တၢၼ်ႇႁိုဝ်ၶႃႈပီႈၸၢႆး"
    ၼႆလႄႈပီႈၸၢႆးၶႃႈၵေႃႈၸင်ႇတွပ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႃႈ
    "ဢိူဝ်ႈ...ၵေႃ့လဵၵ့်တၢၼ်ႇၼွင့်ပီႈႁဝ်းၶဝ်သွင်ၵေႃ့ၼႆ့ဢိူဝ်ႈ"
    "ဢေႃႈ.."
    ၸၢႆးသၢႆဝၼ်းၸင်ႇဝႃႈႁင်းၼွင့်ၸၢႆးမၼ်းဝႃႈ
    "ထွမ်ႇၵွၼ်ႇလေႃႇ ပီႈၸၢႆးႁဝ်းၶႆႈယင်းဢမ်ႇပႆႇသုတ်းသၢႆလိူၼ်ၵေႃး..."
    "ဢိူဝ်ႈ....ဢိူဝ်ႈ....ၼွင့်ၸၢႆးၶဝ်တင်းသွင်ပႂ့်ထွမ်ႇၵွၼ်ႇလႄႈ"
    "ဢေႃႈ....ဢေႃႈ...."
    "ပေႃးတေဢၢပ်ႈဝႆ့ပၼ်ၶႆၼႆၵေႃႈတေဢမ်ႇပႆႇမီးၽွၼ်းလီသင်"
    ၼႆသေမၼ်းၸင်ႇဢဝ်တင်းငိုၼ်းၶမ်းမၼ်းၸိူဝ်းၼၼ့် ၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇလူင်တီႈၼိုင်ႈ
ယဝ့်သေ၊ မၼ်းၵႂႃႇၶုတ်းလုၵ်းလူင်တီႈႁိမ်းငဝ်ႈမႆႉလူင်တူၼ်ႈၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇဢဝ်တိူၵ်ႈငိုၼ်းၶမ်း
ဢၼ်မၼ်းပႃးမႃးၼၼ့် ၽင်ဝႆ့လီလီငၢမ်းငၢမ်းယဝ့်သေ မၼ်းၸင်ႇၸၼ်ဝႆ့ပႃးႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်
မၼ်းပႃးယဝ်ႉ။
    လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းသွင်ၵေႃ့ၼၼ့်ၵေႃႈ ယႂ်ႇမႃႈၵႃႈသုင်မႃးၵူႈမိုဝ့်ၵူႈဝၼ်း ပဵၼ်သွင်မၢဝ်ႇ
ဢွၼ်ႇႁူဝ်မႃပဵင်းၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးယဝ့်။   
    ယူႇဢမ်ႇႁိုင် ၵေႃ့ပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈၼၼ်ႉၸင်ႇတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းသေ သမ့်ဢွၵ်ႇယူႇႁိူၼ်း
ႁင်းၶေႃတီႈတင်းႁွင်ႇႁိူၼ်းပေႃႈၶဝ်ၼၼ့်ယဝ့်။
    ယူႇဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၵေႃ့ပဵၼ်ၼွင့်ၸၢႆးမၼ်းၼၼ့်ၵေႃႈတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းထႅင်ႈသေ မႃးယူႇ
ၸွမ်းပေႃႈၶဝ်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းယဝ့်။
    ၽိူဝ်ႇယူႇႁိုင်မႃးတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ  ပေႃႈၶဝ်ၵိုင့်ၵၢင့်ဢဝ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်သေတၢႆၵႂႃႇယဝ့်၊
မိူဝ်ႈမၼ်းတေတၢႆယူႇယႅၼ်ႈယႅၼ်ႈၼၼ့် မၼ်းၸင်ႇႁွင့်ၶႃပီႈၼွင့်မႃးႁိမ်းမၼ်းသေယဝ့် လၢတ်ႈၼႄ
လွင်ႈဢၼ်မၼ်းလႆႈၵႂႃႇၽင်ဝႆ့ငိုၼ်းၶမ်းမၼ်းတီႈၼႂ်ႈထိူၼ်ႇၼၼ့်သေ သမ့်ဢဝ်တင်းႁၢင်ႈလိၼ် ဢၼ်
မၼ်းလႆၸၼ်ဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းတႃႇတေၵႂႃႇဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၼၼ့် ဢၢပ်ႈပၼ်ၶႃပီႈၼွင့်သေလီလီငၢမ်းငၢမ်း
ယဝ့်ၵေႃႈလပ်းတႃလိုမ်းမိူင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈသွင်ၶႃပီႈၼွင့်ယဝ့်။
    ဝၢႆးသေၶဝ်တၢႆၵႂႃႇၵေႃႈ ၶႃပီႈၼွင့်ၸင်ႇႁႅၼ်း သွမ်းတၢင်တူဝ်လူႇတၢၼ်းပၼ်ပေႃႈၶဝ်ယဝ့်
ယဝ့်ၼႆၵေႃႈ သွင်ၶႃၸင်ႇမႃးၽိုၼ့်တူၺ်း ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဢၼ်ၵေႃ့ပဵၼ်ပေႃႈၶဝ်ဢၢပ်ႈဝႆ့ပၼ်ၼၼ့်သေ
ၶိုၼ်းမႃး ၶႆႈၸွမ်းၵႂႃႇဢဝ်မႃးၶိုၼ်းၶူဝ်းငိုၼ်းၶမ်းဢၼ်ပေႃႈၶဝ်ၽင်ဝႆ့ၼၼ့်ယဝ့်။
    မိူဝ်ႈၵႂႃႇတႄ့သွင်ၶႃပီႈၼွင့်မႅၼ်ႈၵၼ်ၼႃႇ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင့်ႁိုဝ်ၵေႃႈၸွႆႈၵၼ်ႁၢၼ့်
တေႃႇ ပေႃးၽႅဝ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်ယဝ့်။
    ၽိူဝ်ႇမႃးထိုင်ႁိူၼ်းယဝ့်လီငၢမ်း သွင်ၶႃပီႈၼွင့်ၸင်ႇမႃးၽႄပၼ်ၵၼ်ယဝ့်၊ ​ၽေၵႂႃႇၽႄမႃး
ၵမ်ႈလိုၼ်းၵိုတ်းယူႇသႅင်လႅင်ႁူၺ်ႇၼိုင်ႈၵိၵ်ႈဝႆႉလႄႈ ပီႈဢၢႆႈမၼ်ႈၸင်ႇဝႃႈႁင်းၼွင့်ၸၢႆးမၼ်းဝႃႈ-
    "သႅင်ႁူၺ်ႇၼႆႉတႄ့ၵဝ်တေဢဝ် ယွၼ့်ဝႃႈၵဝ်ပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈမႂ်း" ၼႆယဝ့်
    ၵမ်းၼၼ့် ၼွင့်ၸၢႆးမၼ်းသမ့်ၸင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ-
    "ၶႃႈလူဝ်ႇဢဝ်ဢိူဝ်ႈ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈၶႃႈၼႆႉ ယူႇႁိူၼ်းၼႆ့လႄႈသႅင်ႁူၺ်ႇၼႆႉၶႃႈၵေႃ့လူဝ်လႆႈဢိူဝ်ႈ"
    ၼႆယဝ့်
    ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၵဝ်ထဵင်မႂ်း မႂ်းထဵင်ၵဝ် သွင်ၶႃပီႈၼွင့် ဢမ်ႇထုၵ်ႇမေႃၶေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်သေ
ဢမ်ႇၵႃး ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၵေႃ့ပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈမၼ်းၼၼ့် ၵမ်တႃမိုဝ်း
ၵႅၼ်ႇ"သေ ထုပ့်တွႆႇပၼ်ၼွင့်ၸၢႆးမၼ်းသေ သမ့်မႅၼ်ႈၺႃးတီႈယမ်မၼ်းလီ" လႄႈ ဢဝ်ၼွင့်ၸၢႆး
တၢႆထင်တီႈ ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ့် ။
    ႁဵတ်းၼၼ်သေ ပူႇၵႄႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ၸင်ႇမႃးၺွပ်းဢဝ်ၵေႃ့ပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈမၼ်းၼၼ့်ၵႂႃႇ
သႂ်ႇၶွၵ်ႈပႅတ်ႈသေ ငိုၼ်းၶမ်းဢၼ်သွင်ၶႃႁိမ်ၵၼ်ယွၼ့်မၼ်းၼၼ့်ၵေႃႈ ၽူႈဢုပ့်ပိူင်ႇၶဝ်သိမ်းဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ
တၢင်းမူတ်းယဝ့်။
    ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းသုတ်းတႄ့ ၵေႃ့ပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈၵေႃႈလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈသေ၊ ၵေႃ့ပဵၼ်ၼွင့်ၸၢႆးမၼ်း
သမ့်လႆႈသဵင်ႈသၢၵ်ႈတၢႆၵႂႃႇသေဢမ်ႇၵႃး၊ ငိုၼ်းၶမ်းသွင်ၶႃၵေႃႈ ပိူၼ်ႈသိမ်းဢဝ်ပႅတ်ႈပႃးထႅင်ႈၵွၼ်ႇယဝ့်/
    "ဢိူဝ်ႈ....ၼႆ့ၵေႃႈၼၼ်ဢိူဝ်ႈ  ၵွပ်ႈၽၵ်းဢွၼ်ႇၵူၺ်း ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈထုပ့်ၵၼ်ႁႂ်းၼမ့်တႃပေႃး
    လႆႈဢွၵ်ႇၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇလီၼႃ၊ ပေႃးဝႃႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼမ့်တႃပေႃးၼႆ မၼ်းဢမ်ႇလီသေမဵဝ်း၊
    မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်း ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၼၼ့်ယဝ့်၊ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆ့ယူႇ
    လၢႆလၢႆဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင်သေ ၸႂ့်မၼ်းႁႆႈၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇႁႆႈလႆႈ ပေႃးယင်းဝႃးမၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ
    ၶမ်ၸႂ်သေလွင်ႈလွင်ႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇဢမ်ႇႁၢၼ့်ၸႂ်လႄႈသင်၊ ၸႂ်လမ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းသေၵေႃ့ၵေႃ့လႄႈသင်၊
    မီးမႃးလွင်ႈၸႂ်လဵၵ့်ၶေႃးၶူမ်ၼၼ့်လႄႈသင် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆ့သေလွင်ႈလွင်ႈၼႆတႄ့ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇ
    ႁႆႈလႆႈ။
    "ၵွပ်ႈၼႆၼွင့်ၸၢႆးပီႈႁဝ်းတင်းသွင်ၵေႃႈလူဝ်ႇ မေႃပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်သေ မီးလွင်ႈယိူၼ့်ၵၼ်ႈတေႃႇ
    ၵၼ်ဢိူဝ်ႈ၊ ၼွင့်ၸၢႆးပီႈႁဝ်းၶဝ်ဝူၼ့်တူၺ်းလေႃႇဢၼ်ပီႈၸၢႆးၶႆႈၼႄမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ့် ယွၼ့်ပိူဝ်ႈၶႃပီႈ
    ၼွင့်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်သေဢမ်ႇမီးလွင်ႈယိူၼ့်ၵၼ်ႈတေႃႇၵၼ်ၼႃႇ ၵဝ်ဢမ်ႇယွမ်းတေႃႇမႂ်း
    မႂ်းဢမ်ႇယွမ်းတေႃႇၵဝ်ၼၼ့်ၼႃႇ၊ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ သွင်ၶႃပီႈၼွင့်ၸင်ႇလႆႈၽိတ်း
    ၽႅၵ်ႇၵၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃ?"
    သွၵ်ၶႃပီႈၼွင့်ၵေႃႈၸင်ႇႁူမ်ႈသဵင်ၵၼ်သေတွပ်ႇၵႂႃႇ-
    "ဢေႃႈ....ၸႂ်ႈဢေႃႈ" ၼႆသေ
    "ၵမ်းလိုၼ်းမႃးၽႂ်သမ့်ၵေႃ့လႆႈလႃႇၶူဝ်းၶွင် ငိုၼ်းၶမ်းၸိူဝ်းၼၼ့်?"
    သွင်ၶႃၵေႃႈ
    "ၽူႈဢုပ့်ပိူင်ႇၶဝ်ဢေႃႈ"
    "သွင်ၶႃၼႃႇသမ့်ပဵၼ်ၸိူင့်ႁိုဝ်ၵႂႃႇလႃႇ"
    "ပီႈဢၢႆႈမၼ်းသမ့်တူၵ်းၶွၵ်ႈဢေႃႈ ၼွင့်ၸၢႆးမၼ်းသမ့် လႆႈတၢႆဢေႃႈ.."
    "ဢိူဝ်ႈ...ၼွင့်ၸၢႆးပီႈႁဝ်းတင်းသွင်ၼႆၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈမိူၼ်ၼၼ်ၼႃႈ"
    "ဢေႃႈ....ဢေႃႈ....."
    ၸၢႆးသၢႆလိူၼ်ၸင်ႇဝၢႆႇၼႃႈၸူးပီႈဢၢႆႈမၼ်းသေဝႃႈ-
    "ၵမ်းၼႆ့တႄ့ႁႃးဢမ်ႇၽိတ်းၵၼ်ထႅင်ႈယဝ့်ၼေႃႈ ပီႈသၢႆဝၼ်းၼေႃႈ"
    ပီႈၸၢႆးမၼ်ႈၵေႃႈတင်းငွၵ်းႁူဝ်တွၵ့်တွၵ့်တေႃႇၼွင့်ၸၢႆးမၼ်းသေဝႃႈ-
    "ဢိူဝ်ႈ...ၸႂ်ဢိူဝ်ႈ ႁႃးၵူဝ်ပဵၼ်ၸိူင့်ၼင်ႇ ပီႈၸၢႆးဝၼ်းႁဝ်း ၶႆႈၼႄၼၼ့်ၼေႃႈ"
    ၼႆသေ ၼွင့်ၸၢႆးမၼ်းၵေႃႈၸင်ႇၶိုၼ်းငွၵ်းႁူဝ်ၼႄပီႈၸၢႆးမၼ်းယူႇတွၵ့်တွၵ့်ယဝ့်။
    "ဢိူဝ်ႈ....ပေႃးၼွင့်ၸၢႆးပီႈႁဝ်းတင်းသွင်ပေႃးယဝ့်ၵေႃႈဢဝ်ဝၢၼ်ႇၶဝ်ႈၼွင့်ၸၢႆးၶဝ်ၵႂႃႇ
    လၢင့်သေၵိၼ်ၼမ့်ပွတ်ႈၶဵဝ်လႄႈ ၵဝ်ႈမွင်းၸမ်ယဝ့်ၼႄႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းယဝ့် ၵမ့်မႃးတူၵ်း
    လိုၼ်းပိူၼ်ႈဢိူဝ်ႈ"
    သွင်ၶႃၵေႃႈ
    "ဢေႃႈ....ဢေႃႈ...."
    ၼႆသေတင်းဢဝ်ဝၢၼ်ႇၶဝ်ႈသွင်ၶႃသေပႆလူင်ၵႂႃလၢၼ့်ယူႇႁင်းၽႂ်ယဝ့်
    ၸၢႆးဝၼ်းၵေႃႈတူၺ်းၸွမ်းလင်ၼွင့်ၸၢႆးမၼ်းတင်းသွင်တိုၵ့်ပႆလူင်းႁိူၼ်းၵႂႃႇယူႇၼၼ့်သေ ယုမ့်ႁၢၼ့်
ၸႂ်ယူႇႁင်းၵူၺ်းမၼ်းၵေႃ့လဵဝ်တီႈၼိူဝ်ပၢႆၸၢၼ်းၼၼ့်ယဝ့်။
    ၸၢႆးဝၼ်းၼၼ့်မၼ်းယုမ့်ႁၢၼ့်ၸႂ်ယူႇႁင်းမၼ်းၼၼ့်ယွၼ့်ပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ပီႈၼွင့်မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇႁဝ်းၶဝ်
ဝူၼ့်ဢဝ်ႁင်းၽႂ်မၼ်းၶႃႈလႄႈၼႃႈ....။
                                                                       ၵမ်းလိုၼ်း...
                                                                  ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူႈၵေႃ့ယိူဝ်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ့်
                                                                 ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်သေၵမ်း...။
                                                                    ၸဝ်ႈဢႃႇတိတ့်ၸ(ၼွင်ၶဵဝ်)
                                                                    11.06.ၵၢင်ၶမ်ႈ
                                                                    20.8.2012။
တၢင်းယုမ်ႉႁၢၼ်ႉၸႂ် ၽွင်းၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းၼိုင်ႈ တၢင်းယုမ်ႉႁၢၼ်ႉၸႂ် ၽွင်းၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းၼိုင်ႈ Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.