ၸႂ်လီဢမ်ႇႁွမ်းပႃး ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၵေႃႈသုမ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်

 http://s3.favim.com/orig/47/alone-birds-black-and-white-cry-dark-Favim.com-432064.jpg                         တီႈၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင်ႁဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ သင်ဝႃႈတႃမၼ်းဢမ်ႇလီၼႆ
ၸိုင် သႂ်ႇမၢၼ်ႇတႃ(ၵႅဝ်ႈတႃ)လႆႈယူႇ၊ သင်ဝႃႈႁူမၼ်းၼူၵ်ႇၼႆၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉပိူၼ်ႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းပၼ်မႃး
ယဝ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းတႃႇတေလႆႈငိၼ်းသဵင်တၢင်ႇပိူင်တၢင်ႇမဵဝ်း၊ သင်ဝႃႈၶႃမၼ်းႁၢၵ်းမိုဝ်းမၼ်းႁၢၵ်းၼႆၵေႃႈ
တိၼ်ဢၼ်ပွမ်မိုဝ်းဢၼ်တုပိူၼ်ႈႁဵတ်းသႂ်ႇပၼ်လႆႈယူႇ။
                     ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉမီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ တေႃႈတေလႆႈ
မီးလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈမၼ်းသေမႄးၶိုၼ်းလႆႈယူႇ။
                     သင်ဝႃႈယူပ်ႈယွမ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ၼႆၵေႃႈလၢၼ်ႉမႄးၶူၼ်ႁူဝ်မီးတၢင်းၼမ်၊ ၶႂ်း
မႄးၼႃႈမႄးတႃၼႄႇၼႆၵေႃႈလၢၼ်ႇတႅင်ႇႁၢင်ႈမီးတၢင်းၼမ်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၶႂ်ႈဢဝ်ဢၼ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉ
မႄးပဵၼ်ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇမႃးၼႆၵေႃႈလႆႈ၊ တေႃႈၼင်ႇၵၢၵ်ႇသေႃးယွၵ်း/ၸွင်ႈယွၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉယင်းၸၢင်ႈမႄး
ၶိုၼ်းႁႂ်ႈလီလႆႈယူႇ။

                    သင်ၸိူဝ်ႉမီးၶေႃႈထၢမ်မႃးဝႃႈ "တွၼ်ႈတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉလူင်ၼၼ်ႉ ပေႃးတေ
ၶိုၼ်းႁၢင်ႈလီမႃးၼၼ်ႉလူး ၸွင်ႇမီးလၢၼ်ႉမႄးမၼ်းယူႇႁႃႉ?၊ ႁၼ်မႅၼ်ႈယူႇၼႄႇ?၊ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပေႃး
တေမေႃမီးၼမ်ႉၸႂ်လီၸႂ်မျၢတ်ႈၼၼ်ႉလူး?၊ ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈႁိုဝ်?" ၼႆၸိုင်-ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်း
တႄႉတေတွပ်ႇပၼ်ဝႃႈ "တေႃႈ ၼင်ႇလၢၼ်ႉမႄးႁၢင်ႈမႄးၽၢင်ယင်းမီးလၢၼ်ႉမႄးၶိုၼ်းတိၼ်ပုတ်း
မိုဝ်းႁၢၵ်းယင်းမီးယူႇလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆလူင်ၼၼ်ႉၶိုၼ်းပဵၼ်မႃးၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁၢင်ႈလီလီ
ဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ၽႂ်တႄႇၼင်ႈလၢၼ်ႉမႄးမၼ်းမႃးသေတႃႉ ႁူ့တၵႃႈတေ
ယႃလႆႈမႄးလႆႈၶိုၼ်းယူႇ" ၼႆယဝ်ႉ။
                   တႃႇႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉလူင်ၼၼ်ႉတေၶိုၼ်းလီမႃး၊ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးတေမေႃမီးၸႂ်
လီၸႂ်မျၢတ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၼႆၵေႃႈပဵၼ် "ဢတ်တႁိ ဢတ်တၼေႃ ၼႃထေႃ" ၼႆ ၸိူင်ႉၼင်ႇ
ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းႁေႃးမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း။ လၢၼ်ႉမႄးၸၢတ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉပိၵ်ႉသမ်ႉၽႂ်ဢမ်ႇတႄႇတင်ႈ
လၢၼ်ႉမၼ်းမႃး ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵိၼ်ၸၢင်ႈမႄးၸၢတ်ႈပၢၼ်ၼႆသေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈယူႇတီႈတူဝ်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်း
သေမႄးဢဝ်ၶိုၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း။ တႃႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼႆၸိုင် လိူဝ်သေပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉဢူၺ်း
ၵေႃႉဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄသင်ႇသွၼ်ၼႄပၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။
                   ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ယွင်းသဝ်းတႂ်ႈႁူမ်ႈငဝ်းသြႃႇၸဝ်ႈလႄႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ်ၼႆၵေႃႈတေ
ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး/ႁၢင်ႈလီမႃးယူႇ။မီးသွင်ဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်းဢၼ်
တေ ၸွႆထႅမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉဢမ်ႇဢမ်ႇထွမ်ႇသူပ်းဢဝ်ၵႂၢမ်းၶဝ်ၼႆၸိုင်
ၽႂ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈထႅင်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
                   သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းမေႃသင်ႇသွၼ်ႁင်းၵူၺ်းၶိုၼ်းၼႆတႄႉ ၽႂ်ဢမ်ႇလႆႈ
ၸွႆႈထႅမ်ႈ/ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸွႆႈထႅမ်ႈၵေႃႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်,တေၸၢင်ႈႁၢင်ႈလီမႃးၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေ
မေႃမီးၼမ်ႉၸႂ်လီမႃးၶိုၼ်းယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉၼႆ ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်ယူႇ။
                   ပိူင်လူင်သုတ်းမၼ်းတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇမေႃဝႆႉဝၢင်းၼမ်ႉၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉႁႂ်ႈမေႃ
မီးၼမ်ႉၸႂ်လီၸႂ်မျၢတ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်လီၸႂ်မျၢတ်ႈမႃး
ယဝ်ႉၸိုင် ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉတေႁၢင်ႈလီမႃးႁင်းၵူၺ်းမၼ်းယဝ်ႉ။
                   သင်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၢင်ႈလီမႃးၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈတိုၵ်းယႃႉပႅတ်ႈ
ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉလူင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ လွင်ႈဢၼ်လႆႈတိုၵ်းယႃႉပႅတ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉ
လူင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းတေၸဵဝ်းႁိုဝ်ၼၢၼ်းၼႆႉတႄႉ မၼ်းယူႇတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမေႃလႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ လွင်ႈပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်မိူဝ်ႈလႂ်
ၵေႃႈ ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေမေႃလႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈ၊ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ
ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈလူင်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ ပေႃးၼမ်ႉၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၢႆႉၵေႃႈမၼ်းတေ
ဢမ်ႇလီ ပေႃးၼမ်ႉၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလီၵေႃႈမၼ်းတေဢမ်ႇႁၢႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။
                   သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမေႃလႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈဝႆးၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်,တေၸဵဝ်းတိုၵ်းပႄႉမၼ်း
 လႆႈဝႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်,လႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်လႆႈဝၼ်းလႂ်ၵေႃႈ ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပွႆး
ဢွင်ႇသိုၵ်းၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
                   မီးသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼိုင်ႈၸၢတ်ႈသေ သမ်ႉဢမ်ႇမေႃထိင်းတူဝ်ထိင်းၸႂ်ၼႆ
ၸိုင် သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇတေထိုင်လႆႈတီႈၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႃတၢင်းၸူဝ်ႈတၢင်းၸၢတ်ႈၵေႃႈမၼ်းတေ
ဢမ်ႇထူပ်းဢမ်ႇၺႃးလႆႈ။
                   ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇမေႃဝႆႉဝၢင်းၼမ်ႉၸႂ်လီၼၼ်ႉ တၢင်းယၢမ်ႈၶဝ်တႄႉ ၸၢင်ႈမေႃ
ၸူၼ်မေႃလၵ်ႉၵိၼ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ၊ လၵ်ႉလႄႈဢမ်ႇလႆႈ ၸူၼ်လႄႈဢမ်ႇဢွင်ႇၼႆ သမ်ႉပၢႆမေႃႁႅမ်တၢႆ
ပိူၼ်ႈပႃးထႅင်ႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။
                   လွင်ႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈၵူႈဢွင်ႈၵူႈပိူင်ၼႆႉ သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇမေႃဝႆႉ
ၼမ်ႉၸႂ်လီသေ တႅပ်းတတ်းထတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸိုင် လွင်ႈဢၼ်တေလီမႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉမၼ်းတိုၼ်း
ဢမ်ႇမီးသင်။
                   ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈမေႃဝႆႉဝၢင်းၼမ်ႉၸႂ်လီၸႂ်မျၢတ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်ထိၼိုင်ႈ
သေ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ပိူင်လူင်ထိသွင်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉ၊
ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ႁၢင်ႈၽၢင်ၵေႃးမီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းဝႆႉသေ သမ်ႉဢမ်ႇမေႃဝႆႉဝၢင်း
ၼမ်ႉၸႂ်လီလီမျၢတ်ႈထႅင်ႈၼႆၸိုင် ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၵေႃႈ သုမ်းၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းမၼ်းလၢႆ
လၢႆၵူၺ်း၊ ၼၵ်းၼမ်ႉၼၵ်းလိၼ် ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင်သေလွင်ႈ။
                   ပိၵ်ႉသမ်ႉပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ႁၢင်ႈၽၢင်မီးလွင်ႈယူပ်ႈ
ယွမ်းဝႆႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇယင်းမေႃဝႆႉဝၢင်းၼမ်ႉၸႂ်လီၸႂ်မျၢတ်ႈယူႇတႄႉၸိုင်
ဢမ်ႇလႆႈဝႃႈသုမ်းၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။
                   သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပၢႆးယူႇလီၵေႃႈၶႅမ်ႉ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ႁၢင်ႈၽၢင်ၵေႃႈဢမ်ႇ
မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းသင်သေ သမ်ႉမေႃဝႆႉဝၢင်းၼမ်ႉၸႂ်လီၸႂ်မျၢတ်ႈထႅင်ႈၼႆတႄႉ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ
ႁႃၵေႃႉတေမႃးတႅၵ်ႈလႆႈတင်းမၼ်းၼႆႉ ထၢင်ႇတႄႉတေယၢပ်ႇဝႆႉတႄႉတႄႉသေ မီးသုၼ်လႆႈပဵၼ်
ၵူၼ်းမႃးၼိုင်ႈၸၢတ်ႈၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မျၢတ်ႈတွၼ်း မီးၽွၼ်းလီပုၼ်ႈတႃႇၶူင်းၵၢင်တႄႉယူႇၼႆ
ယဝ်ႉ။
                  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ" ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉၶႂ်ႈထူပ်းၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်လီၶႂ်ႈယူႇႁူမ်ႈၵူၼ်းမီးၼမ်ႉ
ၸႂ်မျၢတ်ႈယူႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်လီၸႂ်မျၢတ်ႈၼႆ
ၸိုင် ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃတၢင်းၸူဝ်ႈၸၢင်းၸၢတ်ႈၵေႃႈတေဢမ်ႇထူပ်း၊ ပိၵ်ႉသမ်ႉၺႃးၵေႃႈမၼ်းတေ
ဢမ်ႇယူႇၸွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁိုင်။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိုၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်လီမေႃဝႆႉဝၢင်း
ၼမ်ႉၸႂ်မျၢတ်ႈၼႆတႄႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇၸွမ်းႁႃၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်းတေထူပ်းတေၺႃး မၼ်းတိုၼ်း
တေလႆႈယူႇၸွမ်းယူႇယဝ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်လီဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ...." ။
                  ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉႁႂ်ႈမေႃမီးၼမ်ႉၸႂ်လီၸႂ်မျၢတ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်းသေၵမ်းၼႆ-
                  ၵမ်းလိုၼ်း ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈသေၵမ်း-

                                                                                       ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်တင်းသဵင်ႈသေ
                                                                                      ၸဝ်ႈဢႃႇတိတ်ႉၸ(ၼမ်ႉတိုင်းၶဵဝ်)
                                                                                                 15.10.2013
                                                                                                 12:17 pM
ၸႂ်လီဢမ်ႇႁွမ်းပႃး ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၵေႃႈသုမ်းၸၢတ်ႈပၢၼ် ၸႂ်လီဢမ်ႇႁွမ်းပႃး ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၵေႃႈသုမ်းၸၢတ်ႈပၢၼ် Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.