ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းလႄႈလိၼ်ပဝ်ႇလၢပ်ႈ

http://www.bahai.org/chrome/img/beliefs/life-spirit-feature-img.jpg?9e133522                  ၸၢတ်ႈပၢၼ်လူင်ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉမိူၼ်ၼင်ႇၼႃႈလိၼ်သူၼ်လူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
သူၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၸႃႉမၼ်းတႄႉပဵၼ်ဝႆႉလိၼ်ပဝ်ႇလၢပ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇမီးၸိူဝ်ႉမီးၽၼ်းသင်
ၼၼ်ႉသေ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢဝ်သင်မႃးသႂ်ႇမႃးဝၢၼ်ႇသႂ်ႇၵေႃႈတေပဵၼ်သူၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းဢၼ်ၼၼ်ႉ
ၵႂႃႇ၊ ႁဝ်းဢဝ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းယႃႈမႃးသႂ်ႇမႃးၽုၵ်ႇမႃးသွမ်ႈၵေႃႈႁူႉတေပဵၼ်သူၼ်ယႃႈၵႂႃႇ ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်း
ထူဝ်ႇလိၼ်မႃးသႂ်ႇမႃးဝၢၼ်ၵေႃႈတေပဵၼ်သူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ်ၵႂႃႇ၊ ဢဝ်ငႃးမႃးၽုၵ်ႇမႃးဝၢၼ်ႇၵေႃးတေပဵၼ်
သူၼ်ငႃး/တေပဵၼ်သူၼ်မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
                ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်ယဝ်ႉ ႁဝ်းဢဝ်သင်မႃး ဝၢၼ်ႇမႃးသႂ်ႇၸိူဝ်ႉ
ၽၼ်းမၼ်းဝႆႉၵေႃႈမၼ်းတေပဵၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇ ႁဝ်းဢဝ်ပၢႆးပႆႇၺႃႇတၢင်းမေႃ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ
မေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်းမႃးဝၢၼ်ႇၸိူဝ်ႉဝၢၼ်ႇၽၼ်းမၼ်းၵေႃႈမၼ်းတေပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်းၵႂႃႇ သင်
ႁဝ်းဢဝ်လိၵ်ႈဢဝ်လၢႆးတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်မႃးၽုၵ်ႇၸိူဝ်ႉၽုၵ်ႇၽၼ်းမၼ်းဝႆႉၵေႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်ၵူၼ်း
ႁူႉလိၵ်ႈႁၼ်လၢႆးၵႂႃႇ ၵူၼ်းမီးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်ၵႂႃႇ ႁဝ်းဢဝ်ပၢႆးပႆႇၺႃႇဢၼ်မေႃတွႆႇမေႃတိုင်ႈမေႃႁွင်ႉၽိင်း
ၵႂၢမ်းလႂ် ပၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးသွမ်ႈဝႆႉၵေႃႈမၼ်းတေပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃတွႆႇမေႃတိုင်ႈ မေႃႁွင်ႉၽိင်း
ၵႂၢမ်း မေႃၸၼ်ႁၢင်ႈၵႂႃႇ၊ သင်ႁဝ်းဢဝ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်ႈလၢႆးႁႃပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမႃးသွမ်ႈမႃးၽုၵ်ႇၵေႃႈ တေပဵၼ်
ၵူၼ်းမေႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။            
               ၼႃႈလိၼ်သူၼ်လီဢမ်ႇလီၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းဢမ်ႇၶိုၵ်ႉႁိုဝ်ဢမ်ႇၶႅမ်ႉႁိုဝ်
ဝႆႉသေၵွၼ်ႇ မၼ်းယူႇတီႈၸိူဝ်ႉၽၼ်ႈမၼ်းလီဢမ်ႇလီၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ပေႃးၽုၵ်ႇၺႃးၸိူဝ်ႉၽၼ်းၺၢမ်ႉ
ၵေႃႈႁူႉတေပဵၼ်ဢၼ်ၺၢမ်ႉၵႂႃႇၵူၺ်း။
              ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶႃႈသေၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်ၶုၼ်လႆႈယူႇ၊ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း
ၽၢၼ်သေၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်ၽူႈမၢၵ်ႈလႆႈယူႇ၊ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမိူၵ်ႈႁၢႆႉတိုဝ်တၼ်သေၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်ၽူႈ
မီးပႆႇၺႃႇလႆႈယူႇၼႆ ၼႂ်းလေႃးၵၼီႇတိလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆယူႇ....။
             ၸင်ႇဝႃႈပေႃးႁဝ်းၽုၵ်ႇဝႆႉၸိူဝ်ႉၽၼ်ႈဢမ်ႇၼၼ်ပႆႇၺႃႇတၢင်းမေႃဢၼ်ၺၢမ်ႉၽႅင်းဢၼ်
မိူၵ်ႈလိူင်းၵေႃႈ တေပဵၼ်ဢၼ်ၺၢမ်ႉၽႅင်း တေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူၵ်ႈၵူၼ်းႁၢႆႉၵႂႃႇ၊ ပေႃးႁဝ်းၽုၵ်ႇဝႆႉၸိူဝ်ႉ
ၽၼ်းဢၼ်လီဢမ်ႇၼၼ်ပႆႇၺႃႇတၢင်းမေႃဢၼ်လီဢၼ်ၵျႃႉဢၼ်ၶိုၵ်ႉဢၼ်လိုၵ်ႉၵေႃႈဝၼ်းၼိုင်ႈ
ႁူႉႁဝ်းတေပဵၼ်ၵူၼ်းလီၵူၼ်းၵတ်ႉၵူၼ်းၶႅၼ်ႇႁူႉတေလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၽွၼ်းလီပုၼ်ႈပၢင်ႈတၢင်းၼမ်
ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ.....။

                                                                                   ပၢႆၵမ်-   ဝူၼ်ႉၼမ်ဢွၼ်ႇ
                                                                                    မိူင်းၵၢဝ်-ၵေႇသီႇ။
                                                                                       13.6.2013
ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းလႄႈလိၼ်ပဝ်ႇလၢပ်ႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းလႄႈလိၼ်ပဝ်ႇလၢပ်ႈ Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.