လွမ်လီသေလၢႆၶိုၼ်း မိူင်းၶမ်းႁၢင်ႈလီဢွၼ်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးသိပ်းပီ

 http://az616578.vo.msecnd.net/files/2016/06/10/6360113274983166801005083968_writing_poetry.jpgယူႇတီႈသႅၼ်းပၢၼ်ႁၢတ်ႈႁၢႆးဢွၼ်ႇၼႆႉသေ လႆႈၶိုၼ်းဝၢႆႇမုင်ႈယဵမ်ႈလွမ်ႈတူၺ်း ပၢၼ်
မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်သေးလၢႆဝႆႉယူႇမၢင်ပွၵ်ႈမႃးၵေႃႈ။
                     မိူဝ်ႈၽွင်းပၢၼ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ ဢမ်ႇပႆႉမီးတၢင်းဝူၼ်ႉသင်
ၶဝ်မႃးယူႇတီႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီၵျေႃႇတႄႉတႄႉ ၶႂ်ႈလႆႈသင် ၶႂ်ႈၵိၼ်သင် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်
ၶႂ်ႈၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ၸၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၺ်းမေႃတုၵ်းယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈပေႃႈမႄႈပီႈဢၢႆႈပီႈတၢင်း
ပိူင်လဵဝ်၊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉလႅင်လႅင်ဢွၼ်ႇတေႃႇထိုင်မေႃၶွမ်ႈမေႃၵၢၼ်းမေႃၼင်မေႃၸဵင်ႈ
မေႃပႆမႃးၼႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇပႆႇမေႃလၢတ်ႈၸႃဢမ်ႇမေႃဢဝ်သူပ်းၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတေႃႇပိူၼ်ႈမႃးၵေႃႈ မေႃ
ဢဝ်တၢင်းၼမ်ႉတႃဢွၼ်ႇလေႃးတင်းသဵင်ႁႆႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈပိူၼ်ႈမႃးဢွၼ်
တၢင်းယဝ်ႉ။
                    ထိုင်ပၢၼ်မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမႃးၵုၵ်းၵုၵ်းၵၢၵ်းၵၢၵ်းၵေႃႈတင်းသဵင်ဢွၼ်ႇပီႇလီဢမ်ႇပီႇလီ
ၼၼ်ႉသေ လႆႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈပိူၼ်ႈမႃးထႅင်ႈပွၵ်ႈသွင်ယဝ်ႉ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉလႆႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉမႃးသေ
သွင်ပၢၼ်ၼၼ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇပႄႉတူဝ်လႄႈ တိုၵ်ႈလႆႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈပိူၼ်ႈ
ထႅင်ႈယူႇ။

                    မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇမေႃဝူၼ်ႉလွင်ႈသင် ၽိတ်း
ႁႃႉ? ထုၵ်ႇႁႃႉ? လႆႈငၢႆႈႁႃႉ? လႆႈယၢပ်ႇႁႃႉ?ၵေႃႈဢမ်ႁူႉလႄႈ ထၢင်ႇဝႃႈၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်ၼႆႉပဵၼ်လွင်
ဢၼ်ႁႃဢလႆႈငၢႆႈၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်မီး ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်ၼၼ်ႉၼႆယူႇ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလႆႈထၢင်ႇၽိတ်းလွင်ႈ
ၸိူင်ႉၼႆသေလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတုၵ်းယွၼ်ပေႃႈမႄႈၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉသေ
ပေႃးဝႇႈဢမ်ႇလႆႈ လွင်ႈၶႂ်ႈလႆႈဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၼႆၵေႃႈ တိုပ်ႈတိုပ်ႈၽၢင်ႈၽၢင်ႈ ႁဵတ်းၸႃႉတေႃႇ
ၼိူဝ်ပေႃႈၼိူဝ်ႈမႄႈမႃးယဝ်ႉ။
                     ထိုင်တီႈဝႃႈယႂ်ႇမႃးတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ မေႃႁဵတ်းမေႃသၢင်မႃးလႆႈဢိတ်းဢီႈတႃႇပုၼ်ႈသုၼ်
တူဝ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်းဝူၼ်ႉသွၼ်ႇပႃႈၼႃႈပႃႈလင်ၼၼ်ႉဢမ်ႇပႆႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈ
မႃးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇပႆႇမႃးထိုင်တီႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ/တၢင်းဝူၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ လမ်တိုဝ်လမ်
တၼ်ႁဵတ်းၵႂႃႇၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ၼင်ႇတၢင်းဝူၼ်ႉၵျၢမ်ႇဢထၢင်ႇ
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးၼၼ်ႉၵူၺ်ႈယဝ်ႉ။
                     ဢေႃ....လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇႁွၼ်ႇႁူႉသင်သေဢိတ်း၊ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်လုၵ်ႈ
ဢွၼ်,ၼၼ်ႉသေဝူၼ်ႉၸိုင် တႃႉလီၶႂ်ႈၸဵဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းလူင် ပေႃးဝႃႈလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်မႃးယဝ်ႉၸိုင် ၵူႈ
ၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်မီးလႅပ်ႈတေတဵမ်ထူၼ်ႈလႆႈၵူႈလွင်ႈၼႆယူႇ၊ ပၢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
ၼႆႉ ၶႂ်ႈလႆႈသင် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင် ၵေႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈ ၵုမ်ႇၵႃႈလႆႈထွမ်ႇၵႂၢမ်း
ၵူၼ်းလူင်သေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်လၢတ်ႈၶဝ်ၸႂ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ၶႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်? ၵုမ်ႇၵႃႈႁၢမ်ႈဢမ်ႇ
လႆႈၵႂႃႇ၊ ၶႂ်ႈၵိၼ်သင် ၵုမ်ႇၵႃႈႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်၊ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၵုမ်ႇၵႃႈႁၢမ်ႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း၊ ၶႂ်ႈလႆႈသင်
ၵုမ်ႇၵႃႈႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈ၊ ဢၼ်လႆႈတႄႉ ၵုမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ၸႂ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ သင်ပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်
မႃးတႄႉ ဢမ်ႇမီးၵေႃႉတေႁၢမ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၶႂ်ႈၵႂႃႇလႂ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၢမ်ႈ၊ ၶႂ်ႈၵိၼ်ဢၼ်လႂ်ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၢမ်ႈ၊
ၶႂ်းႁဵတ်းဢၼ်လႂ်ဢမ်ႇ၊ ၶႂ်ႈလႆႈဢၼ်လႂ်ဢမ်ႇမႂ်းၽႂ်ႁၢမ်ႈ၊ ၵျႃႉၼႃႇ...တႃႉလီၶႂ်ႈၸဵဝ်းၵေႃႉယႂ်ႇသေ ပဵၼ်
ၵူၼ်းလူင်ဝႆးဝႆးလႃႈၼႆ ယၢမ်ႈဝူၼ်ႉၽိတ်းမႃးယူႇ။
                   ပေႃးယူႇတီႈပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉသေဝူၼ်ႉၸိုင် ဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉသုၵ်ႉသၵ်ႉ
ၼႃႇ တုၵ်ႉၶၼႃႇ ၼႆသေတႃႉ၊ ပေႃးယူႇတီႈပၢၼ်ၵူၼ်းလူင်သေဝူၼ်ႉၸိုင်သမ်ႉယိုင်ႈၶႅၼ်းယၢပ်ႇယဝ်ႉ၊
လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းလူင်လႆႈသုၵ်ႉလႆႈတုၵ်ႉၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ဢမ်ႇႁၼ်ထိုင်လႆႈလႄႈ ၶဝ်တႄႉတေ
ထၢင်ႇဝႃႈမၼ်းၵျေႃႇယူႇ၊ လွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈသုၵ်ႉလႆႈတုၵ်ႉမွၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇပႆႇမႃး
ငၢမ်ႇၵၼ် တင်းလွင်ႈၵူၼ်းလူင်ၼၼ်ႉလႄႈ ၶဝ်သမ်ႉတေဝႃႈ ပၢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉၵျေႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။
                   ပေႃးတေမႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းလွင်ႈၵူၼ်းလူင်ၼႆၸိုင် ပိူၼ်တႅၵ်ႈမၼ်း ယူႇတီႈပၢၼ်ပေႃႈ
မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉသေဝႃႈပေႃးၼႆ တႃႇလူဝ်ႇၵိၼ်လူဝ်ႇယမ်ႉၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ
ဢမ်ႇလႆႈဢိုပ်းလႆႈယၢၵ်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈၶွႆပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇဝူၼ်ႉလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်၊ တႃႇ
လူဝ်ႇၼုင်ႈလူဝ်ႇဝႆ ၼင်ႇႁိုဝ်သမ်ႉပေႃးတေမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးၶဝ်ၵႄႈဢွၵ်ႇၵၢင်ပိူၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈလူဝ်ႇ
ဝူၼ်ႉလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ် မီးပွႆးမီးလၢမ်းမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈၶွႆပိူၼ်ႈ ပိူၼ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ
လႆႈၵႂႃႇၸိူင်ႉပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈလူဝ်ႇဝူၼ်ႉလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁႃ၊ ၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈသမ်ႉပေႃးသုၵ်ႉပေႃးတုၵ်ႉယူႇ
ယဝ်ႉ။
                  ႁိူဝ်ႇ....ၽိူဝ်ႇမီးလုၵ်ႈမီးလၢင်းမႃးယဝ်ႉသမ်ႉ တၢင်းလူဝ်ႇဝူၼ်ႉၵေႃႈတိူဝ်းမႃးထႅင်ႈတၢင်း
တုၵ်ႉၵေႃႈတိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ တၢင်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၵေႃႈတဵမ်တိၼ်တဵမ်မိုဝ်းၵႂႃႇမူတ်း၊ တႃႇလုၵ်ႈလၢင်းပေႃးတေ
လႆႈၵိၼ်လႆႈယမ်ႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပေႃႈမႄႈ တႃႇလုၵ်ႈလၢင်းပေႃးတေလႆႈၼုင်ႈလႆႈဝႆမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ
ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပေႃႈမႄႈ တႃႇလုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းပေႃးတေမီးပၼ်ႇၺႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃ
လိၵ်ႈႁူႉလၢႆးမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မႃးတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းပေႃႈမႄႈထႅင်ႈယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတေလႆႈၸွႆႈထႅမ်တေ
လႆႈလုမ်းလႃးလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း...။ ယႂ်ႇမႃးပဵၼ်မၢဝ်ႇဢွၼ်ႇသၢဝ်ဢွၼ်ႇမႃးဢိတ်းဢီႈယဝ်ႉ
ၵေႃႈတိုၵ်ႉလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ထႅင်ႈယူႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းၼႃႇယဝ်ႉလေႃႇ၊
ႁၼ်ပိူၼ်ႈၶီႇလူတ်ႉၵေႃႈသမ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈၶီႇ လူတ်ႉၶႂ်ႈမီးလူတ်ႉၸိူင်ႉပိူၼ်ႈ၊ တုၵ်းပေႃႈမႄႈ၊ ႁၼ်ပိူၼ်ႈလႆႈၼုင်ႈ
သိူဝ်ႈၶူဝ်းဢၼ်ၶိုတ်းၸွမ်းၵၢပ်ႈၸွမ်းပၢၼ်ၵေႃႈ သမ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈၼုင်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇပိူၼ်ႈ၊ ႁၼ်ပိူၼ်ႈလႆႈ
သႂ်ႇမွင်းၵူၺ်း ႁွႆႈသၢႆၶေႃးၶမ်းၵေႃႈသမ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈတိုဝ်းၶႂ်ႈႁွႆႈၸိူင်ႉပိူၼ်ႈ ႁူး...... ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈမႃးတီႈ
ပေႃႈမႄႈမူတ်းမူတ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁႅင်းမႅတ်ႉတႃႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်ႁၵ်ႉၼိူဝ်ႈလုၵ်ႈလၢင်း
ၼၼ်ႉ ဢီးထွင်းလႄႈ ၵႃႈလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁႃပၼ်ႁဵတ်းပၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်ပၢၼ်တႄႇၼႃႈႁေႃတေႃ
ႁိူၼ်းမႃးၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ထႅင်ႈယူႇ၊ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈၼိူဝ်ႁူဝ်
ပေႃႈမႄႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။
                မၢင်ၵေႃႉၼႆႉသမ်ႉပိၵ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၼႃႈႁေႃတေႃႁိူၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈၸွႆႈထႅမ်
လႆႈယိုၼ်ႈလႆႈမႅင်ႇထႅင်ႈယူႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေထုၵ်ႇမေႃၶေႃႈၵႂၢမ်းၵၼ် မေႃယူႇမေႃသဝ်း မေႃပွင်ႇၸႂ်
မေႃပွႆႇဝၢင်းပၼ်ၵၼ် ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၽူဝ်ႁူမ်ႈထဝ်ႈမေးႁူမ်ႈၵႄႇၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်သင်သွၼ်ပၼ်
ဢေႃ.....ၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းလူင် ဢွၵ်းဢေႃလူင်သေတႃႉ ပၼ်ႇသမ်ႉပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈပႄႉပၼ်ႇလႆႈယဝ်ႉ
လေႃႇ....။ ၵူၼ်းလူင်သေတႃႉ ပေႃးၺႃးၵေႃႉၵၼ်ဢွၵ်းဢေႃဢမ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေမိူၼ်ႁိုဝ်?။
                ၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃႈ ပုၼ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈဝူၼ်ႉပႃးထႅင်ႈ သလေႃႇဢမ်ႇတေႃႇ
ပိူၼ်ႈသမ်ႉလိူၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇပူႇၶွင်း ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈၸိုင် တၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်
လူဝ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း သမ်ႉၽိုတ်ႉၸိမ်ၶဝ်မႃးထႅင်ႈ ဢႃလူဝ်း....ထူၺ်ႈၸႂ်ပေႃး
ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶိုတ်းၵၼ်ယဝ်ႉယိုင်။
               ႁိူဝ်ႉ.....ၽၢႆလူႇၽၢႆႇတၢၼ်းၵေႃႈမႃႈႁူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၽၢႆႇၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ်ၵေႃႈမႃးႁူဝ်ၸဝ်ႈ
ၵဝ်ႇ ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉမႃးၵေႃႈဢမ်ႇလွတ်ႈႁူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၵမ်ႉသမ်ႉဝႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈၽိတ်း
ၵၼ်ၵေႃႈမႃးၸူးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ်ၵေႃႈမႃးၸူးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၵဝ်လၵ်ႉၶူဝ်းမႂ်း မႂ်းၸူၼ်ၶွင်ၵဝ်
ၼႆၵေႃႈမႃးၸူးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၵမ်ႉသမ်ႉဝႃႈၵႂၢႆးဢၢႆႈၼၼ်ႉမႃးၶဝ်ႈႁႆႈ/ၼႃႈဢၢႆႈၼႆႉဝႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈဢမ်ႇၸူးလႄႈ
မႃးႁူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထႅင်ႈ၊ ပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းသႄႉၼႄးထႅင်ႈဝႃႈ"ပူႇၵႄႇ
ႁဝ်းၼႆႉၵမ်ႉပဵၼ်ၼၼ်ဝႃႇ ပဵၼ်ၼႆဝႃႇ"၊ ဢီႈ.....သင်ၵေႃႈမႃးၸူးၸဝ်ႈၵဝ်ႇမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။
               ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈပဵၼ်သင်ႇၶႃႇရႁၢၼ်းၵေႃႈ ပေႃးယူႇတီႈတၵႃႇၶဝ်သေဝူၼ်ႉၸိုင် "ဢႃႉ....ပဵၼ်
ၵူၼ်းႁိူၼ်းၼႆႉမၼ်းတုၵ်ႉၶၼႃႇ ယၢပ်ႇၸႂ်ၼႃႇ၊ တႃႉပဵၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ၸၢင်းယူႇၼိူဝ်ၵၢၼ်ၼိူဝ်ႈမျွင်းၵူၺ်း
ယဝ်ႉ တႃႉတေၵျေႃႇ ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း လူဝ်ႇၵိၼ်သေၼွၼ်းသေ ပတ်းပတ်းၽဵဝ်ႈၽဵဝ်ႈ
ၸွမ်းဝၢင်းၵျွင်းၼႆၵေႃႈ ၸႂ်ႉၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ်သေ သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၶဝ်သေ ထိုင်တီႈဝႃႈ
ပိူၼ်ႈမႃးလူႇမႃးတၢၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်းၶိုၼ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈၵျွင်းၼႆၵေႃႈႁေႃးတြႃးပၼ်တၵႃႇၶဝ်သေ ၶဝ်ႈထိုင်
တၵ်းၽၵ်းထိုင်တီႈ လီၵျေႃႇလိူဝ်သေၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇမီးသင်"ၼႆယူႇ။
               ၵူၺ်းၼႃႇမၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ဢၼ်တၵႃႇၶဝ်ထၢင်ႇၼၼ်ႉ တၵႃႇၶဝ်တႄႉၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်လႆႈ
ႁၼ်မိူဝ်ႈမုၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ၸၢင်းၶဝ်ၵျေႃႇၵူၺ်းၼႃႇ၊ မိူဝ်ႈမုၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ၸၢင်းၶဝ်တုၵ်ႉၶၼၼ်ႉ ၶဝ်ယင်း
ဢမ်ႇႁၼ်လႄႇ ပေႃးတေၶိုၼ်းမႃး ယၵ်ႉယဵမ်ႈတူၺ်းၽၢႆႇသင်ၶႃႇမုၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ၸၢင်းၶဝ်ၼႆၸိုင် တႃႇ
ၼႃႈၵၢၼ်ႇတႃၵျွင်းပေႃးတေမီးလွင်ႈ သႃႇယႃႇၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်ယူႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ
ၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တၵႃႇၶဝ်ပေႃးပေဢမ်ႇလႆႈသႄႉဢမ်ႇလႆႈဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်သေယူႇၵႂႃႇ၊ ၼင်ႇ
ႁိုဝ်ပေႃးတေမေႃလိၵ်ႈႁူႉလၢႆးၼင်ႇပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၶတ်းၸႂ်  မေႃမႃးယဝ်ႉၵေႃႈၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ
ႁဝ်းပေႃးတေမေႃၼၼ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၶတ်းၸႂ်သွၼ်ပၼ်လၢတ်ႈပၼ် သူင်ႇပၼ်တီႈဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ
မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
              " လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းမၼ်းၸၢင်ႈၵႂႃႇယၢပ်ႇသင်သေၵႃႈႁိုဝ်"ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးယူႇ
တၢင်းၼွၵ်ႈမၼ်းသေတူၺ်းၸိုင် တေထၢင်ႇဝႃႈမၼ်းငၢႆႈယူႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈၵေႃႉပၼ်ႁဵတ်း
ပဵၼ်လႆႈမၼ်းဢေႇၼႃႇ သွၼ်ႇတူၺ်းလေႃႇ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈႁဝ်း မၢင်ၵျွင်းၵႆႉလႄႇမီးမုၼ်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ
ပႃးလႄႈၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇသွင်သၢမ်ပႃး မၢင်ၵျႂင်းပၢႆဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈသၢင်ႇၵွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈ
ၵျွင်းၼၼ်ႉမီးပဵၼ်သွင်သၢမ်ဝၢၼ်ႈ၊ ယႃႇပေဝႃႈႁူဝ်သၢဝ်းမၼ်းလႃႈ တေႃႈၼင်ႇၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ
ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈပႃႈယင်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်လႃႇ၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၽႂ်ယၢပ်ႇသေၽႂ်လႃႇ  ပေႃးထၢၼ်ႈ
ဝႃႈပဵၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ၸၢင်းၼႆၵျေႃႇၼႃႇၼႆမုၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ၸၢင်းၶဝ်ၼမ်သေတၵႃႇၶဝ်သေ ၵူၼ်းတႃႇ
တေႁဵတ်းလဵင်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ၸၢင်းၶဝ်ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ၊ ပိၵ်ႉသမ်ႉတူဝ်ဢမ်ႇယၢပ်ႇၵႃႈႁိုဝ်
သေတႃႉၸႂ်ဢမ်ႇသႃႇယိုင်ႈ ပေႃးဢမ်ႇမေႃယူႇဢမ်ႇမေႃၵိၼ်ၼႆ ဢၵူႉသူဝ်ႇမၼ်းၼမ်သေတၵႃႇၶဝ်ၵွၼ်
ယဝ်ႉ၊ ပဵၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ၸၢင်းၼႆႉမၼ်းမိူၼ်ၵူၼ်ႈတႆႇပၢၵ်ႇမေႃႈငရၢႆးလႄႈၶွၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉယၼ်ၼိူဝ်
မိူင်းၽီၵူၺ်းယဝ်ႉ။
                ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်ယိုင်းၶႅၼ်ႈလႆႈသုၵ်ႉၼမ်တုၵ်ႉၼမ်ယူႇ၊ ယိုင်ႈ
ယႂ်ႇယိုင်ႈလႆႈသုၵ်ႉၼမ်ယိုင်ႈလႆႈတုၵ်ႉၼမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵဝ်ၶႃႈဢႃႇယုတိုၵ်ႉလႆႈသၢဝ်းသၢမ်ၵူၺ်း
ၵဝ်ၶႃႈလႆႈမုင်ႈယဵမ်ႈတူၺ်း လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ဢၼႃႇၵၢတ်မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉၸိုင် ၵဝ်ၶႃႈၵူဝ်တႄႉတႄႉ ၶၢၼ်ႉ
တႄႉတႄႉ။
                မိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈၵေႃႉလဵၵ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈၸဵဝ်းၵေႃႉယႂ်ႇၶႂ်ႈၸဵဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်ၼႃႇ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်း
လူင်တႄႉၵျေႃႇယဝ်ႉၼႆ ၵဝ်ၶႃႈယၢမ်ႈဝူၼ်ႉၽိတ်းမႃးယူႇ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵေႃႉယႂ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်
ၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်ႈလႄႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်လႆႈတိုတ်ႉၸၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးလွႆးလွႆးယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈ
ပဵၼ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈဝၼ်းၼိုင်ႈၸဝ်ႈၸဝ်ႉၸဝ်ႉၼၼ်ႉ တေတူၵ်းထိုင်တူဝ်ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်
တႄႉၵဝ်ၶႃႈၶႂ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈဢၼ်ပႆႇပႃႈမီးတၢင်းဝူၼ်ႉသင်ၼၼ်ႉသေ ယူႇၵႂႃႇမူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်းၵူၺ်း
ယဝ်ႉၼႆ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်တၢင်းဝူၼ်ႉဢွၼ်ႇ ဢၼ်တေဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၶိုၼ်းလႆႈၼၼ်ႉလႄႈ"ၸင်ႇလွမ်လီ
သေလၢႆၶိုၼ်း မိူင်းၶမ်းႁၢင်ႈလီဢွၼ်ႇဢၼ်ႁၢႆၵႂႃ တီႈၼႂ်းတႃၵဝ်ၶႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးသိပ်းပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
                ၵမ်းလိုၼ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်းယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉႁႂ်ႈၸဵဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈသေ
ၵမ်း-
                                                                                ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်တၢင်းသဵင်ႈသေ
                                                                                ဢုမ်ႈဝၼ်း(ၼမ်ႉတိုင်းၶဵဝ်)
                                                                                   5.11.2013
                                                                                   8:00 PM
လွမ်လီသေလၢႆၶိုၼ်း မိူင်းၶမ်းႁၢင်ႈလီဢွၼ်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးသိပ်းပီ လွမ်လီသေလၢႆၶိုၼ်း မိူင်းၶမ်းႁၢင်ႈလီဢွၼ်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးသိပ်းပီ Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.