ယႃႈၵႄႈလီ

http://cdn.healthcareatoz.com/wp-content/uploads/2014/09/Brahmi-Juice.jpg


  1။ ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇသေၵိၼ်ၼမ်ႉလႄႈဢဝ်ၵႅၼ်ႉၼမ်ႉၵႂႃႇဢမ်ႇၼၼ်လူၺ်းၼမ်ႉလႄႈၵႅၼ်ႉၵႂႃႇၼႆၸိုင်
      ယႃႈၵႄႈမၼ်းတႄႉ--
      ႁႂ်ႈလေးလိၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

 2။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မႃး ၽၵ်းထုၵ်ႇၸႂ်လီလႄႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈဢမ်ႇႁူႉတီႈဢိမ်ႇလႆႈသေပွၵ်ႈ သင်ဝႃႈပဵၼ်ၸိူင်ႉ
      ၼင်ႇဝႃႈမႃးၼႆႉသေၵိၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ပူၼ်ႉၵႂႃႇၸိုင် ယႃႈၵႄႈမၼ်းတႄႉ---
      ႁႂ်ႈၵိၼ်ပႅတ်ႈၼမ်ႉထၢၼ်(ၵွၼ်ႈ)ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

 3။ သင်ဝႃႈၵိၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၽဵတ်း(ၽိတ်ႉ)ဢမ်ႇၼၼ်တင်ႈၸႂ်ၵိၼ်သေဢဝ်ၽဵတ်းပူၼ်ႉလိူဝ်ၵႂႃႇၼႆၸိုင်
     ယႃႈၵႄႈမၼ်းတႄႉ---
     ႁႂ်ႈႁူၼ်ဢဝ်ၼမ်ႉႁၢၵ်ႈမၢၵ်ႇပိတ်းပီႇလႅင်သေၵိၼ်ပၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
     ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈသမ်ႉ---ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်ၵိူဝ်ၸဵမ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
     ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈသမ်ႉ---ႁႂ်ႈဢဝ်ထၢၼ်ႇၾႆးႁၢင်ႈလိၼ်ႉႁဝ်းႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၼမ်ႉၵႃႉပေႃးဢွၵ်ႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ
     ၼႆႉတႄႉယႃႇႁဵတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇၵူဝ်ဢဝ်ထၢၼ်ႇၾႆႈမႆႈလိၼ်ႉဢေႃႈ...။

4။ သင်ဝႃႈၵိၼ်မႅၼ်ႈဢၼ်သူမ်ႈၼမ်ပူၼ်ႉၵႂႃႇၼႆၸိုင်ယႃႈၵႄႈမၼ်းတႄႉ---
     ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်ဢၼ်ၽဵတ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

 5။ သင်ဝႃႈၵိၼ်မႅၼ်ႈဢၼ်ဝၢၼ်ၼမ်ၼႃႇပူၼ်ႉၼႆသမ့်ယႃႈၵႄႈမၼ်းတႄႉ---
     ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်ဢၼ်ၸဵမ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

 6။ သင်ဝႃႈၵိၼ်မႅၼ်ႈဢၼ်ၶူမ်ၼမ်ၼႃႇပူၼ်ႉၼႆၸိုင် ယႃႈၵႄႈမၼ်းတႄႉ---
     ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်ဢၼ်ၽၢတ်ႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

 7။ သင်ဝႃႈပဵၼ်ၵႂ်ႈပဵၼ်ၽေႃးၼႆၸိုင် ယႃႈၵႄႈမၼ်းတႄႉ---
     ႁႂ်ႈဢဝ်ယႃႈၼၢမ်ႁွမ်လႄႈမၼ်းႁူဝ်ႁဵဝ်ၸင်ႈႁႂ်ႈၼမ်ႉၼၵ်းမၼ်းတၢၼ်ႇၵၼ်သေတူမ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉ
     မၼ်းသေၵႆႉၵႆႉဢၢပ်ႇပၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

 8။ သင်ဝႃႈပဵၼ်ပၢင်း(ၵႅၼ်ႇသႃႇ)ၼႆၸိုင် ယႃႈယႃမၼ်းတႄႉ---
     ႁႂ်ႈဢဝ်(ၵ)ၽၵ်းပိင်ႈလႅင်(ၶ)မႂ်မၢၵ်ႇလၢင်း(င)မႂ်မႆႉၶမ်ႉ(ၸ)ယႃႈတွႆႇႁုမ်ႇ(သ)ၸလိူမ်းၸိူဝ်းႁႃႈ
     ဢၼ်ၼႆႉဢဝ်လေႃးၵၼ်သေတူမ်ႈပေႃးမၼ်းမႆႈမႃးဢွၵ်ႇဢၢႆမႃးယဝ်ႉၼႆႁႂ်ႈၵႆႉၵႆႉဢွမ်ႇပၼ်ၼႆၶႃႈ
     ယဝ်ႉ။
     (ဢမ်ႇႁၢႆတႄႉတႄႉၵေႃႈ မၼ်းတေၶႅၼ်ႈယူႇဢိတ်းၼိုင်ႈ)

 9။ ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁႃလဵင်ႉလုၵ်ႈသေၼမ်ႉၼူမ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ယႃႈယႃမၼ်းတႄႉ---
     ႁႂ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇႁုမ်ႁႆၽဝ်ၾႆးသေၵိၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

10။ သင်ဝႃႈႁဝ်းပႆၶၢဝ်းတၢင်းယၢဝ်း(ၵႆ)ၼႆၸိုင်ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇမၢင်ပွၵ်ႈမႃႈဢူင်ႈတိၼ်ၼႆႉၵႆႉၸဵပ်းယဝ်ႉ
      ပေႃးဝႃႈၵူဝ်ပဵၼ်ၼၼ်ၸိုင် ယႃႈၵႄႈမၼ်းတႄႉ---
      ႁႂ်ႈဢဝ်သႃးၸေးဢၼ်ပိူၼ်ႈသႂ်ႇလေႃးပူႉသေၵိၼ်ၼၼ်ႉတႃးတီႈဢူင်ႈတိၼ်ႁဝ်းသေၸင်ႇပႆတၢင်း
      ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ၊ တေဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ.....။

11။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မႃးၵႆႉၸၢင်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၶႆႈလိပ်း/ႁူဝ်ၶႆႈၽၢၵ်ႇလဵဝ်ယူႇ၊ ပေႃးပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၸိုင်
      ယႃႈၵႄႈမၼ်းတႄႉ---
      ႁႂ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇၸိုၵ်ႉႁူၼ်လေႃးတင်းၼမ်ႉမၢၵ်ႇဢုၼ်(ပၢဝ်ႉ)သေတႃးတီႈၸိၵ်းႁူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၼႆၶႃႈ
      ယဝ်ႉ။ 
      ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈသမ်ႉ--ႁႂ်ႈဢဝ်မွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမွၼ်ႇၼွၼ်းယူႇသေႇသေႇၼၼ်ႉတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ
      သေပေႃးမၼ်းမႆႈယဝ်ႉၼႆဢဝ်ၶွၼ်ႉပေႃႉပႅတ်ႈသေၸင်ႇၶိုၼ်းဢဝ်မႃးမွၼ်ၼွၼ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

12။ ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇဝႃႈၽႂ်လႂ် မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လီမႃႈၼႆ ဢၢႆတူဝ်ဢၢႆၶိင်ႈႁဝ်းၼႆႉၵႆႉၵႆႉၸၢင်ႈမဵၼ်
      ယူႇယဝ်ႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈသင်ဝႃႈႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇယဝ်ႉသေဝၢႆးသေႁိူဝ်ႇၸူမ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉသင်ဝႃႈၵတ်းလၢင်ႈ
      ဝႆႉၼႆၸိုင် ယႃႈၵႄႈမၼ်းတႄႉ--
      ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်ၽွင်မိၼ်ႉလိူင်ဢၼ်ပိူၼ်ႈသႂ်ႇလေႃးၽၵ်းၼၼ်ႉၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈၸေႃႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ 
      တေလွတ်ႈတၢင်းပဵၼ် ဢၢႆတူဝ်ဢၢႆၶိင်းမိၼ်ၼၼ်ႉယူႇၼႆဢေႃႈ...။

13။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်းၼွၼ်းဝၼ်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉသင်ဝႃႈတီႈႁဝ်းၼွၼ်းၼၼ်ႉပဵၼ်တီႈမႆႈၼႆၵႆႉ
      ၵႆႉၸၢင်ႈပဵၼ်လၢင်ႇၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈပဵၼ်လၢင်ႇမႃးၼႆၸိုင် ယႃႈယႃမၼ်းတႄႉ---
      ႁႂ်ႈဢဝ်ႁၢၵ်ႈႁူဝ်ၶႃႇလႄႈတင်းၼမ်ႉၶဝ်ႈဢူၼ်(ဢၼ်ႁဝ်းႁုင်သေၽိမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ)လေႃးၵၼ်သေ
      တႃးပၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇလိူတ်ႇဢမ်ႇမႆႈသင်သေတၵ်းတေၶႅၼ်းမႃးယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ....။
      ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈသမ်ႉ--- ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉမိူဝ်ႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈယႃႇပေသီၵွၼ်ႈသီ
      ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်လၢင်ႇၼၼ်ႉတေႁၢႆၵႂႃႇလွႆးလွႆးယူႇၼႆဢေႃႈ....။

14။  မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မႃး ဝၢႆးသေၵိၼ်ၶဝ်ႈယဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵႆႉၵႆႉပဵၼ်သီႇဢိူဝ်ႉယူႇ။ သင်ပဵၼ်ယူဝ်းယူဝ်း
       ၵူၺ်းတႄႉၵၼ်ႈၸႂ်သေၵိၼ်ၼမ်ႉပႅတ်ႈမွၵ်ႈၵွၵ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈမၼ်းႁၢႆယူႇ။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵူၼ်းသေ
       ၵေႃႉၵေႃႉဢဵၵ်းပၼ်/ယွၵ်ႇပၼ်ၽွင်ႈမိူဝ်ႈႁဝ်းတိုၵ်ႉလိုမ်းတူဝ်လိုမ်းၶိၼ်းယူႇၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၵ်းၸႂ်
       ၸႂ်ပိူင်ၵႂႃႇၸူဝ်ၵႅပ်ႉၵမ်းၼႆၵေႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈႁၢႆယူႇ။ 
       သင်ဝႃႈပဵၼ်ယူႇၶိုၼ်းၶိုၼ်းဝၼ်းဝၼ်းဢမ်ႇမေႃႁၢႆၼႆၸိုင် ယႃႈယႃမၼ်းတႄႉ---
       ႁႂ်ႈဢဝ်ယွတ်ႈၽၵ်းသမ်ႈၶွၼ်မွၵ်ႈသေသၢမ်ဝၢၼ်ႇယိုဝ်ႉ(ဝၢၼ်ႇၼမ်ႉၼဵင်ႈ)၊ သမ်ႉတၵ်း
       ဢဝ်ၼမ်ႉလိပ်းတႃႇသေဝၢၼ်ႇၼမ်ႉယိုဝ်ႉၼိုင်ႈဝေတူမ်ႈလေႃးၵၼ်ႁႂ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၵိုတ်းဝႆႉမွၵ်ႈ
       ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႇၼမ်ႉယိုဝ်ႉဝႆႉႁႂ်ႈၵတ်းသေ ၵႆႉၵႆႉၵိၼ်ပၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်တေၶႅၼ်းမႃး
       ယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ....။


                                                                                      ၼမ်ႉယမ်ယႂ်ၼမ်တၢင်းသဵင်ႈသေ
                                                                                      ၸဝ်ႈဢႃႇတိတ်ႉၸ(ၼမ်ႉတိုင်းၶဵဝ်)
                                                                                               ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်
ယႃႈၵႄႈလီ ယႃႈၵႄႈလီ Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.