ၵဝ်ၼွၼ်းၾၼ်ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ

http://d3i6fh83elv35t.cloudfront.net/newshour/wp-content/uploads/2015/11/GettyImages-459146393-1024x717.jpg


         မိူဝ်ႈလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလပ်း ၶႃႈလႆႈၵႂႃႇတူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃးတီႈမိူင်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊ တီႈမိူင်းၼၼ်ႉပဵၼ်
ဢၼ်လီၵူဝ်ဝႆႉတႄႉ" တူၺ်းတၢင်းလႂ်ၵေႃႈလပ်းသိင်ႇငုမ်းၶိုမ်းႁူၶိုမ်းတႃတႄႉ"ဢိူဝ်ႈ...။    ပဵၼ်မိူင်း
သင်ၼႆတႄႉၵေႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈမၼ်း ဢၼ်ၶႃႈ ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ႁိူဝ်းယွၵ်း
လူင်ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလၢမ်ႈၽၢႆးသေဢဝ်လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇထွင်းဝၢႆႈဝႃႈလၢႆ"ၼၼ်ႉယဝ်ႉ...။
       မိူင်းၼၼ်ႉတူၺ်းၵေႃႈၸိုင်ဢမ်ႇသုတ်းသၢႆတႃ ဢၼ်သုတ်းသၢႆတႃတႄႉ ပဵၼ်တၢင်းလပ်းသိင်ႇ
လူင်ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ တေဝႃႈလူမ်းၼႆၵေႃ ၽတ်ႉထွင်းဢဝ်ႁိူဝ်းယွၵ်းလူင်ၼၼ်ႉၵႂႃႇႁႃ ၽင်ႇႁိုၵ်း
လူင်ဢၼ်တေယူတ်ႇဢမ်ႇယူတ်ႇလူင်ၼၼ်ႉယူႇ၊ ၶႃႈဝူၼ်ႉသင်ၵေႃႈပေႃးဢမ်ႇပွင်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ႁိူဝ်း
ဢၼ်ၶႃႈၶီႇၼိူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈပေႃးတူၺ်းလီ" တႄႉၸိုင်ၼင်ႇႁၢင်ႈငၢမ်းတႃလီဝႆႉယူႇၵေႃႈလူဝ်ႇ တႃႉသေလၢႆဢမ်ႇမီးလၢမ်ႈၽၢႆးမၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။

     ယၢမ်းမိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈ တိုၵ်ႉဝူၼ်ႉၸွမ်းႁိူဝ်းလူင်ၼၼ်ႉယူႇ ထိုင်ၽၵ်ႇႁိုၵ်းယဝ်ႉၼႆ ၵဝ်ၶႃႈပႆႇဝူၼ်ႉ
မႅၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်၊ၽွင်းမိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈတိုၵ်ႉဝူၼ်ႉမိုင်ယူႇတီႈၽင်ႇႁိုၵ်းၼၼ်ႉတေမီးၵူၼ်းမႃးပႂ်ႉႁပ်ႉတူဝ်ၵဝ်
ၶႃႈဢမ်ႇထၢင်ႇသေဢိတ်း၊ႁိူဝ်းဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈၶီႇမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈပေႃးၶိုၼ်ႈယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈလူင်းၶိုၼ်း
ၼႆဝႃႇ တေပဵၼ်ပၵ်းပိူင်မိူင်းၶဝ်ႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ၊ ၵူၼ်းပႂ်ႉႁပ်ႉတူဝ်ၵဝ်ၶႃႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇထၢမ်ဝႃႈ "ၸိုဝ်ႈ
ၸၢႆးဝႃႈႁိုဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈလုၵ်ႉတၢင်းလႂ်မႃးသမ်ႉတေၵႂႃႇတၢင်းလႂ်" ၼႆယူႇ ၼႂ်းၶေႃႈထၢမ်သၢမ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ ဢၼ်တေတွပ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းမီးၸိုဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈၵူၺ်းၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၵိုတ်းသွင်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ"လုၵ်ႉ
တၢင်းလႂ်မႃး သမ်ႉတေၵႂႃႇတၢင်းလႂ်" ၼႆၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ဝူၼ်ႉ
ယၢပ်ႇ၊ ၸွင်ႇၵဝ်ၶႃႈသမ့်ပႃးၸႂ်သေလႄႈၽႅဝ်မႃးၵေႃႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈတၢင်းၼႃႈမီးသင်ယင်းဢမ်ႇႁူႉတေ
တွပ်ႇဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ဝူၼ်ႉသမ်ႉပေႃးဢမ်ႇပွင်ႇယဝ်ႉ။
       မိူဝ်ႈယၢမ်းၵဝ်ၶႃႈတိုၵ်ႉဝူၼ်ႉယူႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸင်ႇႁူႇၼႃႁူႇတႃတေႃႇၵၼ်သေ ငွၵ်းႁူဝ်တေႃႇၵၼ်ယူႇ။
"ဢိူဝ်ႈ...ၶဝ်ႈမႃးလႄႈ"ၼႆၶဝ်ၸင်ႇႁွင်ႉၶႃႈၼႆႁင်းၶႃႈယဝ်ႉ။
       မိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈဢဝ်လိၼ်ႁဵတ်းဝႆႉလၢႆ"ယဝ်ႉ ယၢမ်းမိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼိုင်ႈလႆႈႁၼ်ပိူၼ်ႈၶၢႆတၢင်း
ၵိၼ်သမ်ႉပေႃးၸေးၸွတ်ႇမူတ်း တၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈၸင်ႇၶဝ်ႈႁူဝ်မႃးယဝ်ႉ၊ ယၢမ်းမိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈတူၵ်းမႃးမိူင်း
ၶဝ်ၼၼ်ႉၵဝ်ၶႃႈလႆႈမႃးၶမ်းသၢမ်ပွတ်းဢိူဝ်ႈ...ၵူၺ်းၵႃႈလိုမ်းဝႆႉပႅတ်ႈတီႈၼႂ်းႁိူဝ်းယွၵ်းလူင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်း
ႁိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉပေႃးၶိုၼ်ႈယဝ်ႉသမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇလႆႈလူင်းၶိုၼ်းၼႆလႄႈပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်ၵဝ်ၶႃႈဝႆႉယူႇ၊ ပွင်ႉယူႇ
ၼႂ်းၸႂ်ၵဝ်ဢၼ်ပွင်ႉၵဝ်လႃႇၵဝ်ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈမီးၶေႃႈထၢမ်လၢႆ"ဢမ်ႇမီးၶေႃႈတွပ်ႇ...။
       ယၢမ်းမိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈ တိုၵ်ႉပွင်ႉတိုၵ်ႉလႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇၼႂ်းၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ မီးၼၢင်းယိင်း
ၵေႃႉၼိုင်ႈမႃးထၢမ်ဝႃႈ"တေၵိၼ်သင်"ၼႆယူႇ ယွၼ်ႉၵဝ်ၶႃႈတိုၵ်ႉဝူၼ်ႉၸႂ်လမ်ၸႂ်လိူတ်ႇယူႇလႄႈ လႃႈလီတွပ်ႇ
တၢပ်ႇလူင်ၵႂႃႇဝႃႈ"ၵဝ်ၶႂ်ႈၵိၼ်ယႃႈၵွင်ႉ(ငူၼ်ႉ)ဢိူဝ်ႈ"ၼႆယူႇ၊ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇယုမ်ႉ"သေၵႂႃႇ
ဢဝ်မႃးၼမ်ႉၵွၵ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ မၼ်းၸင်ႇဝႃႈ"ၼႆႉၶႃႈဢဝ်လႄႈ"ၼႆယူႇ။ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈတွပ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ
လၢတ်ႈသင်တီႈမၼ်း သင်ႇသင်တီႈမၼ်း။
       ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈဢိုၵ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉဢၼ်မၼ်းဢဝ်မႃပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ယႃႈၵွင်ႉၼႆလႄႈ
မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉပေႃးတူၵ်းလိုၼ်းယဝ်ႉ၊ တေၼႄးတၢင်းၽိတ်းၽႂ်ၵေႃႈပႆႇၸၢင်ႈ............
       လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵဝ်ၶႃႈယၢမ်ႈလႆႈၼွၼ်းၾၼ်မႃးယူႇၶိုၼ်းၼိုင်ႈ....။

                                                                           ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်တၢင်းသဵင်ႈသေ
                                                                                     ၸၢႆးမၢတ်ႈ(ၵဵင်းတွင်း)
ၵဝ်ၼွၼ်းၾၼ်ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ ၵဝ်ၼွၼ်းၾၼ်ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.