ၵေႃႉႁႆႈၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ

http://m-static.flikie.com/ImageData/WallPapers/d3c1de557b05478fa1d1c1db6c332c41.jpg


                       ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼွၵ်ႈႁဝ်း ၶဝ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်ပိူင်ပဵၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်
သေဢမ်ႇၵႃး၊ ၶဝ်ၵူၺ်းၵုမ်ႇမိုင်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈ လုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်ၸွမ်းၾိင်ႈထုင်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇမိုၼ်ႉသိုၼ်း
ပုၼ်ႉယူႇ တိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသင်၊ၸိူဝ်ႉဝႃႈပဵၼ်လွင်ဢၼ်
ၶဝ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁူႉဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်ၼၼ်ႉၼႆ ၶဝ်ဝူၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇလီၼႆသေ သၢၼ်ၶတ်း
ပႅတ်ႈတိုဝ်ႉ တၢင်းလုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ် ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁုၼ်ႈမုၼ်းမႃးၸွမ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ
ယဝ်ႉ။ 
                     ၵူၼ်းထဝ်ႈၶဝ်မၢင်ၵေႃႉၼႆႉၵႆႉလႄႇဝႃႈ ပေႃးၶၢဝ်းၼႂ်း သၢၼ်းၵျႅၼ်ႇၼႆပိူၼ်ႈဢမ်ႇလီ
ၸၢႆႇငိုၼ်း ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလီဢဝ်ငိုၼ်း ဢွၵ်ႇၼႂ်းထူင်ၼႂ်းထွင်းႁဝ်း ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၵႆႉၵႆႉၶဝ်ႈႁူမႃးယူႇ၊ ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပေႃးလုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ် ဢမ်ႇဢဝ်သႂ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇတိုဝ်းၵမ်း ၸွမ်းသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတိုဝ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလိူဝ်ၵႂၢမ်း ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၵႆႉပွင်ႉလႃႇထႃႉဝႃႈႁင်းလုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉ။ 
                   ပေႃးတေမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်တင်းပိူင်ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၸိုင် ပဵၼ်
ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၼ်  တႄႉတႄႉ ယဝ်ႉ၊  ပေႃးၵုမ်ႇယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၸွၵ်ႉထိူၼ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေၸၢင်ႈၸွမ်းလႆႈယူႇမၢင်ၸိူဝ်း ၸိူဝ်းၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ ၶၢဝ်ႉၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႄႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းၸၢႆႇယိုင်ႈ ၶႅၼ်းဢွၵ်ႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ယႃႇၽူမ်ႈတူၺ်းၵႆၵွၼ်ႇလႃႈ 
ပိူင်တႅၵ်ႈ မၼ်းၵူၼ်းထဝ်ႈၶၢဝ်မၢင်ၸိူဝ်း လူဝ်ႇၵႂႃႇသွၵ်ႉတႄႇၼွၼ်းၵျွင်း သမ်ႉ ဢမ်ႇပႆတၢင်းၵႆလႆႈ ဝတ်ႉၵျွင်းသမ်ႉၶႂ်ႈၵႆဝႆႉတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇဝႃႈၼႆလႄႈ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် သမ်ႉတေၸႂ်ႉႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ် ဢဝ်လူတ်ႉၵႂႃႇ သူင်ႇ၊ ပေႃးတေမႃးဝူၼ်ႉတူၺ်း လူတ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉမၼ်းၵိၼ်သင်၊ တၢင်းၵိၼ်မၼ်း
ပဵၼ်သင်ၼႆ ၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈလီၸႅင်ႈလႅင်းယူႇ…။ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ပၢႆသေလိူဝ်တူဝ်ၶဝ် ဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈ
ဢမ်ႇ ႁူႉလၢႆးၵူၺ်းႁူႉၸုင်ၵႂၢႆးၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃးပိူင်လဵဝ်၊ ထိုင်ပၢၼ်လုၵ်ႈ လၢင်းၶဝ်မႃး သမ်ႉဢမ်ႇ
သမ်ႉဢမ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈသွၼ်ႈလိၵ်ႈသွၼ် လၢႆးသင်၊ ၵူၺ်းၵုမ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉလဵင်ႉဝူဝ်း/ၵႂၢႆး လဵၼ်ႈၵေႃႉ
ၼွင်ႉလႂ်ၸိူဝ်း ၼႆႉၵူၺ်း၊ ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးပဵၼ်မၢဝ်ႇပဵၼ်သၢဝ် ထိုင်ပၢၼ်တႄႇၼႃႈ ႁိူၼ်းမႃးထႅင်ႈ
ၵွၼ်ႇ၊ ပေႃးပဵၼ်ၼၼ်မႃးယဝ်ႉၸိုင် ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၼႆႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၸၢင်ႈ
လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးလႆႈ တႃႇႁႂ်ႈ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈႁူႉယႂ်ႇႁၼ်ၼမ်လႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လွတ်ႈဝူၼ်ႉမၼ်း ယဝ်ႉ
ဝႃႈ….၊ မၼ်းတေၶိုၼ်းၵႂႃႇၸပ်းသႂ်ႇႁွႆးလဵဝ်ၵၼ်တင်းပေႃႈမႄႈ မၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း….။ 
                  

                   ၵၢၼ်ႁႆႈၼႃးႁဝ်းၼႆႉဢမ်ႇလူဝ်ႇသွၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်း ယဝ်ႉႁႃႉ? ၼႆတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၼႃႈၵၢၼ်လႄႈတၢင်းဝူၼ်ႉၸဵမ်တၢင်းယူႇတၢင်းသၢင်ႈလွင်ႈသိူၵ်ႈသမ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႄႈၵၢင်ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းတိူဝ်းလိူဝ်သေပေႃႈမႄႈမၼ်းၼၼ်ႉၼႆၶႃႈၵႂႃႈ…..။ 
                  ႁဝ်းထႆႁႆႈထႆၼႃးၼႆႉပေႃးၵႂၢႆးဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းႁွႆးလီသေ ဢဝ်ႁွႆးထႆႁဝ်းလွင်ႈႁွႆးပႅတ်ႈ
ၸိုင် ႁဝ်းတင်းပေႃႉႁႅမ်ႁိုတ်းထႃႉလႃႇၵႂၢႆးႁဝ်းယူႇလူးၵွၼ်ႇ၊ ၵွပ်ႈသင်လႄႈလႆႈပွင်ႉလႃႇၼႆၸႂ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁႆႈၼႃးမၼ်းၸဵဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇ…။ 
                 ႁွႆးထႆၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉမၼ်းၵုမ်ႇလွင်ႈႁွႆးယူႇတိၵ်းတိၵ်းၸိုင်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေꨣꨳမၼ်းတေဢမ်ႇ
ယဝ်ႉလႆႈသေပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ႁႆႈႁဝ်းၼႃးႁဝ်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူဝ်မၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉလႆႈလႄႈ  ၸင်ႇလႆႈ
ၶတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈႁွႆးမႂ်ႇ၊ လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းဢၼ်တေမႃးပႃႈလင်ႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉၶႂ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၼ်ႈသၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်မႃးၼႆၸိုင် ႁဝ်းတေလႆႈၶတ်းႁႂ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈႁွႆးမႂ်ႇဢိူဝ်ႈ….၊ တေ
လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်သွၼ်ပၺႃႇ တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃၸိူဝ်းၼႆႉၼမ်ၼမ်ဢိူဝ်ႈ…။ 
                မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉၵႆႉလႄႇဝႃႈႁဝ်းလုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ 'လိၵ်ႈတႆးၸၢင်ႈၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈလႂ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉပိူၼ်ႈၸႂ်ႉလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ…၊မေႃဝႆႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႇဢိတ်း ဢွတ်း တႃႇၵႂႃႇၵၢတ်ႇၵႂႃႇသႃဢွၼ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈပေႃးယဝ်ႉၼႃႇ ဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈမေႃလၢႆးသင်ၵေႃႈႁဝ်းဢမ်ႇ
ဢိုပ်းၶဝ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ တေဝႃႈလွင်ႈသိုဝ်ႉလွင်ႈၶၢႆၵေႃႈပေႃႈလဵင်ႉ(ပွႆးၸႃး)ၶဝ်ပေႃးမႃး သိုဝ်ႉထိုင်
ႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၸၢင်ႈလူဝ်,ႁဵတ်းသင်ထႅင်ႈ၊ ပိူင်လူင် မၼ်းႁဝ်းလူဝ်,ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဝ်း
ၼႆႉတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ ပေႃးပေႃးပေႃႈလဵင်ႉ(ပွႆးၸႃး)ၶဝ်မႃးသိုဝ်ႉၼႆ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၶၢႆပၼ် ၶဝ်
ၼၼ်ႉၼႃႇ…၊ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းဝူၼ်ႉၵူၼ်းတူၵ်း ထၢင်ဢၼ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇငွၵ်ႈႁူဝ်ႁၼ်
လႆႈတၢင်းလႂ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ဢိုပ်းတႄႉမၼ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇဢိုပ်းၼင်ႇၵဝ်ႇလႃႇၼႃး။ ၵူၺ်းမၼ်း ပိူင်ႈၵၼ် ငၢႆႈလႄႈယၢပ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢင်ၵေႃ့ၼႆႉတူၺ်းတႄႉလႅတ်းလႅတ်းသႅဝ်း သႅဝ်း ၽိူဝ်ႇမႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းၼမ်ႉၵတ်ႉမၼ်းယင်းဢမ်ႇမီး သင် ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉ
တၢင်းသေ ၵွပ်ႈၵုမ်ႇလႆႈၸွမ်း ၵႂၢမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈပိူင်လဵဝ်ၶဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇမေႃလႅၵ်ႈလၢႆႈလွင်ႈတၢင်း ဝူၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶဝ်ၼၼ်ႉမႃးၵူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈလႆႈပဵၼ် ယဝ်ႉ။ 
                 မၢင်ၸိူဝ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈမေႃမီးတၢင်းဝူၼ်ႉသေ မေႃတူၺ်းၸွမ်း ပိူင်ပဵၼ်ၵၢပ်ဝၢၼ်ႈပၢၼ်
မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉတႄႉပိူၼ်ႈမေႃပၼ် ႁႅင်းလုၵ်ႈလၢၼ်ပိူၼ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်
ႁႃႁွမ် ပၺႃႇတၢင်းမေႃ ၸွမ်းလူၺ်ႈၵၢပ်ႈလႂ်ပၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ…။ ပိၵ်ႉသမ်ႉၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇ
မေႃလိၵ်ႈဢမ်ႇႁူႉ လိၵ်ႈသင်ၼႆသေတႃႉ၊ တႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းပေႃးတေႁူႉတေမေႃ ၼၼ်ႉထုၵ်ႉလီ
တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ၶဝ်ယူႇ။ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း လိၵ်ႈ တႆးလႄႈလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢွၼ်ႇဢိတ်းဢီႈၼႆႉထုၵ်ႇ
လီမေႃယူႇ။ လွင်ႈ လဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆးၼၼ်ႉမၼ်းမီးလၢႆလၢႆးယူႇလူး ထုၵ်ႇလီပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၶဝ်ၵႂႃႇသွၼ်
ႁဵၼ်းၽွင်ႈယူႇ။ 
                 လၢတ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼႆပေႃးတၢၼ်ႇဝႃႈ လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉတေပဵၼ် ၽူႈႁူႉယႂ်ႇႁၼ်ၼမ်ၵႂႃႇ
ႁႃႉ?တေပဵၼ် လုမ်းတြႃးၵႂႃႇႁႃႉ?တေဢၢၼ်းပဵၼ်ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉၵႂႃႇႁႃႉ?တေ ဢၢၼ်းပဵၼ်ၶုၼ်မိူင်း
ၵႂႃႇႁႃႉ?ၼႆတႄႉႁိုဝ်ၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈလႃႇၼႃး ၵၢၼ်လဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆးၼႆႉၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈလဵၵ်ႉ
ၼွႆႉၼႆၼၼ်ႉတႄႉၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈပွင်ႇၸႂ်ယူႇ…၊ ၵူၺ်းၵႃႈယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ၼၼ်ႉလွင်ႈလဵဝ်ၼႆၵႂႃႈ….။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၵၢမ်ႇၵူႉသူဝ်ႇၽႂ်မၼ်း ထုၵ်ႇပဵၼ်ၵေႃႈတေပဵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇပဵၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇၵဝ်ၶႃႈလၢတ်ႈမႃးၼႆႉသေတႃႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈၼႃႈ လဵၵ်ႉတူၵ်းတႅမ်ႇသေ၊ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးမေႃ
ၵွၼ်းပႄႉလႆးတႃႇပုၼ်ႈတူဝ်ၶဝ်လႄႈၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉၼႃႇဢမ်ႇပႄႉလႆႈပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်ၵေႃႈ၊
ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈၶႃႈလူး သင်ၸိူဝ်.ပႃႇရမီႇၵူႉသူဝ်ႇၶဝ်ပႃး မႃးၸိုင် ယူဝ်ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်
လၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ် ၼၼ်ႉသေၵေႃႉၵေႃႉၶႃႈဢိူဝ်ႈ…။ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ
မိူဝ်ႈ လဵဝ်ၼႆႉမၼ်းပိူင်ႈၵၼ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ ၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်းမိူဝ်ႈ လဵဝ်ၼႆႉမၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆးၶၼ်
တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ 
                 လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉပဵၼ် ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးတၢၼ်ႇ
လႂ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇသမ်ႉႁူႉၼႃႇႁၼ်ၼႃႇယဝ်ႉႁႃႉ?ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၸိမိုဝ်းယိုဝ်းၸူးႁဝ်းသေသင်ႇ
သွၼ်ႁဝ်းၸိူင်ႉၼႆ ၼႆၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဝႃႈလႆႈတေမီးၵေႃႉလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးယူႇ။ 
                 ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈႁူႉၼႃႇႁၼ် ၼႃႇယဝ်ႉသေလႄႈလၢတ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁူႉႁၼ်ထိုင်/ယုမ်ႇ ယမ်ဝႃႈ ပိူင်ပဵၼ်ၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇၼိမ် ယူႇတီႈၵဝ်ႇၸိုင်ႈၸိုင်မၼ်းမေႃ
လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉလႆႈၽႂ်းၽႂ်းၶၼ်ၶၼ် မုင်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းသိုပ်ႇပႆၵႂႃႇၸွမ်းၸိုင် ပႃႈၼႃႈၼၼ်ႉမၼ်း မီးတီႈလႅင်း/သၢႆလႅင်းယူႇၼႆသေလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယူႇတီႈဢၼ်လႅင်း သဝ်ႈဝုင်းသဝ်ႈဝၢင်းၼႆႉသေ ၶႂ်ႈၵၵ်း
မိုဝ်းႁွင်ႉဢဝ်ၵေႃႉဢၼ်တိုၵ်ႉႁႆႈ ယူႇတီႈၼႂ်းလပ်းသိင်ႇၼၼ်ႉၼႆဢေႃႈ….။ ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်တၢင်းသဵင်ႈသေ 
ဢုမ်ႈဝၼ်း(ၼမ်ႉတိုင်းၶဵဝ်) 
16.7.2013 2း52 ဝၢႆးဝၼ်း
ၵေႃႉႁႆႈၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ ၵေႃႉႁႆႈၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.