ၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ်လႄႈၶႂ်ႈတၢႆ

 
https://www.phoenixpeca.ga/content/2-articles/image.jpg


                 တီႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉမီးလုင်းၸၢႆးလႄႈပႃႈၼၢင်:ၽူဝ် မေးသွင်ၵေႃႉ၊ ၶႃၽူဝ်မေးၼႆႉ
ဢမ်ႇပေႃးသူႈထုၵ်ႇမေႃၶေႃးၵႂၢမ်း ၵၼ်ၵႆႉၵႆႉၽိတ်းၽႅၵ်ႇဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄးၵၼ်တႃႇသေႇယဝ်ႉ။ 
                 မီးၶမ်ႈၼိုင်ႈသွင်ၶႃႈလႆႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်တင်းႁိုင် တင်းႁီး ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇမႃးၶႄသွင်ၶႃ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသွင်ၶႃ ၵႆႉၽိတ်း ၵၼ်ယူႇၵူႈတႃႇသေႇလႄႈ ဢဝ်ပဵၼ်လွင်ႈလဵၵ်ႉၼွႆႉပႅတ်ႈ တွၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်း
ယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်သွင်ၶႃယဝ်ႉ။ 
                ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၽႂ်ၵေႃႈၸႂ်လမ်ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းလႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပႃႈၼၢင်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇ
ပႃးတင်းၵၢၼ်ၾႆးသေဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ 
                မိူဝ်ႈမၼ်းၵႂႃႇထိုင်တီႈ ၵၢင်ၵျူႇ(ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ) တီႈၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉမၼ်းၸင်ႇၵႂႃႇထူပ်းၺႃး
လၢၼ်ၸၢႆးဢွၼ်ႇမၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉ ၸုင်ၵႂၢႆး မႃးၼၼ်ႉယူႇလႄႈ လၢၼ်ၸၢႆးမၼ်းၸင်ႇထၢမ်ပႃႈၼၢင်း 
ဝႃႈ- 
  “ပႃႈ…ပႃႈ…ပႃႈႁဝ်းတေၵႂႃႇလႂ်လႃႇၼၼ်ႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆ” ၼႆလႄႈ 
   မၼ်းၵေႃႈတင်းၸႂ်လမ်သေ တွပ်ႇပၼ်လၢၼ်ၸၢႆးမၼ်းၵႂႃႇဝႃႈ
   “ၵႂႃႇႁႃတၢႆဢိူဝ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ၊ 
   လၢၼ်ၸၢႆးမၼ်းၸင်ႇၶိုၼ်းထၢမ်ဝႃႈ-
   “ၵႂႃႇႁႃတၢႆၸိုင်သမ်ႉပႃးတင်းၵၢၼ်ၾႆးလူင်သေလႃႇ?” ၼႆလႄႈ 
   “မၼ်းၸင်ႇၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ၵဝ်ၵူဝ်ငူးသၵ်းၵဝ်ယိုင်” ၼႆယဝ်ႉ၊             
               ၽူဝ်မၼ်းလုင်းၸၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈၸႂ်လမ်ၼႃႇသေ မၼ်းဝႃႈ
   “ၵဝ်တေၵၼ်;ၸႂ်တၢႆပႅတ်ႈၵႂႃႈ” ၼႆသေ
   ၵၼ်ၸႂ်ႁဵတ်းၵဵင်ႈတၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ 
              ၽိူဝ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်မႃးတူၺ်းမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇတၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸင်ႇၵျဵၼ်သၢတ်ႇ
သေဢွၼ်ၵၼ် ႁၢမ်ၵႂႃႇဢၢင်ႈတေၵႂႃႇၽင်ၼႆ ယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၶဝ်ႁၢမ်ၵႂႃႇထိုင်ပွတ်းတၢင်းၼၼ်ႉတၢင်း
သမ်ႉမိုၼ်ႈဝႆႉ တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇလႄႈ ဢၢႆႈၵေႃႉဢၼ်ႁၢမ်တၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉသမ်ႉပ လၢတ်ႈလႄႈ လုင်း
ၸၢႆးဢၼ်မီးၼႂ်းၵျဵတ်ႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇႁွင်ႉဝႃႈ- 
  “ဢိူၺ်း….ႁၢမ်ၵႂႃႇလီလီလႄႈ ၵမ်ႉမႃးသူတေဢဝ် ၵဝ်တူၵ်း ယဝ်ႉ” ၼႆလႄႈ  
  ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢမ်မၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉတူၵ်းၸႂ်လႄႈ ပွႆႇပႅတ်ႈ သေဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈပႅတ်ႈႁင်းၽႂ်ႁင်း
မၼ်းယဝ်ႉ….။ 


                                                                             ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ၼမ်သေ 
                                                                             ၸဝ်ႈဢႃႇတိတ်ႉၸ(ၼမ်ႉတိုင်းၶဵဝ်) 
                                                                           22.9.2013 10-37 ၵၢင်ၼႂ်။
ၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ်လႄႈၶႂ်ႈတၢႆ ၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ်လႄႈၶႂ်ႈတၢႆ Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.