ႁၵ်ႉၽႂ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ

http://ottmag.com/wp-content/uploads/2016/04/Poems-About-Love-5-1024x819.jpg                ႁၵ်ႉၽႂ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼႆၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈႁဝ်းၵႆႉၵႆႉ
ထၢမ်ႁဝ်းမိူဝ်ႈၽွင်းႁဝ်းတိုၵ်ႉလဵၵ်ႉယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
               ပေႃႈမႄႈႁဝ်းၼႆႉတႄႉၸဵမ်မိူဝ်ႈႁဝ်းတိုၵ်ႉၵေႃႉလဵၵ်ႉၵေႃႉၼွႆႉမိူဝ်ႈၽွင်းဢမ်ႇပႆႇမေႃလၢတ်ႈ

ၵႂၢမ်းပီႇလီလီၼၼ်ႉၶဝ်ၵႆႉၵႆႉထၢမ်ဝႃႈ"ႁၵ်ႉၽႂ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ"ၼႆယူႇ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၶဝ်ထၢမ်မႃးၼၼ်ႉ
ပေႃးၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈထၢမ်ၵေႃႈႁူႉၵႃႈၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၼၼ်ႉတေဝႃႈ"ႁၵ်ႉပေႃႈလိူၼ်သေပိူၼ်ႈ" ပေႃးၵေႃႉ
ပဵၼ်မႄႈထၢမ်ၼႆၵေႃႈႁူႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉတေလၢတ်ႈဝႃႈ"ႁၵ်ႉမႄႈလိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼႆယူႇ။
               ပေႃးဝႃႈၶဝ်လႆႈငိၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူင်ႉၼႆၸိုင်ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈၼၼ်ႉမီးတၢင်းႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸူမ်း

သိူဝ်းယူႇတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇမေႃဢိမ်ႇလႆႈသေပွၵ်ႈ ငိၼ်းယဝ်ႉၶႂ်ႈငိၼ်းထႅင်ႈယူႇ
သေႇသေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈၸင်ႇၵႆႉၵႆႉထၢမ်ဝႃႈ"ႁၵ်ႉၽႂ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ"ၼႆယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၶဝ်ယဝ်ႉလူး၊ လၢတ်ႈလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းၵေႃႈတိုၵ်ႉပဵၼ်ဢၼ်မႂ်ႇယူႇတႃႇသေႇလႄႈ
ၸင်ႇၵႆႉၵႆႉလႆႈထၢမ်ယဝ်ႉ။         
              တီႈဢၼ်လူဝ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁဝ်းလုၵ်ႈလၢင်းၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမိူၼ်ၸႂ်ႁဝ်းလုၵ်ႈလၢင်းၼၼ်ႉ
ၵေႃႈ"ယၢမ်ႇၼႃႇ"ၼႆၶဝ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉၶၢင်းသေပွၵ်ႈၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ႁဵတ်းပိူင်သၢင်ႈႁဝ်းလုၵ်ႈလၢင်းလိူဝ်သေ
ႁႆႈယဝ်ႉဢမ်ႇမီးသင်ထႅင်ႈၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းလုၵ်ႈလၢင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈၵိၼ်ဢၼ်ၵတ်းၼႄႇဢၼ်မႆႈၼႆၼၼ်ႉၶဝ်
လႆႈတူၺ်းပိူင်ႁဵတ်းပိူင်သၢင်ႁဝ်းသေလဵင်ႉလူလုမ်းလႃးႁဝ်းမႃးယဝ်ႉ။
              ၵွပ်ႈသင်လႄႈၶဝ်ႁဵတ်းပၼ်ၼိူဝ်ႁဝ်းထိုင်တၢၼ်ႇၼႆႉလႃႇပေႃးၼႆၸိုင်ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈမီးမႅတ်ႉတႃႇ

ႁၵ်ႉၼိူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ တီႈၼႆႈပေႃးတေမႃးတႅပ်းတတ်းထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ
သွင်ၽၢႆႇဢၼ်လုၵ်ႈလၢင်းႁၵ်ႉၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈလႄႈဢၼ်ပေႃႈမႄႈႁၵ်ႉလိူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၼ်ႉၼႆမီးယူႇ
သွင်ၽၢႆႇၼႆႉယဝ်ႉ။
              တၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်ပေႃႈမႄႈမီးၼိူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇမီးတီႈသုတ်းတီႈတိူၵ်ႈမၼ်းလႆႈ

သေပွၵ်ႈ၊တၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်လုၵ်ႈလၢင်းႁၵ်ႉၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈဢၼ်ဝႃႈ"ႁၵ်ႉပေႃႈလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ၊ႁၵ်ႉမႄႈလိူဝ်
သေပိူၼ်ႈ"ၼႆၼၼ်ႉပဵၼ်တႃႇမိူ်ႈၵေႃႉလဵၵ်ႉပိၵ်ႇပႆႇၶႅင်ႁႅင်းပႆႇမီးၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းမၼ်းမႃး
ယဝ်ႉၼႆႉတၢင်းႁၵ်ႉထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတေပေႃႇပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ။ ဢၼ်ဝႃႈ"ႁၵ်ႉပေႃႈလိူဝ်သေပိူၼ်ႈႁၵ်ႉမႄႈ
လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ"ၼႆၼၼ်ႉတေပိၼ်ႇပႅင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်မႃးဝႃႈ"ႁၵ်ႉၸၢႆးလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ႁၵ်ႉၼၢင်းလိူဝ်
သေပိူၼ်ႈ"ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆမၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်မၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉၵုင်ႇ
ၵႄးၸူးလွင်ႈဢၼ်ပေႃႈမႄႈႁဝ်းလႆႈလဵင်ႉလူလုမ်းလႃးႁဝ်းမႃးၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသေထုၵ်ႇလီပွင်ႇ
ၸႂ်ယူႇဢိူဝ်ႈ......။
            လုၵ်ႈလၢင်းၵေႃႉဢၼ်ႁူႉထိုင်ၵုင်ၵႄးၸူးလွင်ႈဢၼ်ပေႃႈမႄႈႁဝ်းလႆႈလဵင်ႉလူလုမ်းလႃးႁဝ်း

မႃးၼၼ်ႉတႄႉတၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်မၼ်းႁၵ်ႉၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈမၼ်းၼၼ်ႉတေဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈလႆႈသေ
ပွၵ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။
            တီႈၼႂ်းလုၵ်ႈလေႃးၵၶူင်းၵၢင်လူင်ၼႆႉၶေႃးၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ"ႁၵ်ႉၸၢႆးလိူဝ်သေပိူၼ်ႈႁၵ်ႉၼၢင်း

လိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉၼႆ ၸႂ်ႈတႄႉၸႂ်ႈယူႇ၊ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းတႄႉႁေႃးမႃးဝႃႈ"ဢတ်
တႃၼိၼ်ၸေဝ ပိယမ်ၸိၼ်ၺႃ၊ရၵ်ၶေယျၼမ်သုရၵ်ၶိတမ်-ႁၵ်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း
ၼႆယဝ်ႉ"၊ ၶေႃးၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈမီးဝႆႉဝႃႈ"တၢႆၼႆႉၽႂ်ၵေႃႈၵူဝ် ႁၵ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆယူႇ။
            ပေႃးဢဝ်ၵႂၢမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းဝႃႈတႄႉၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ"ႁၵ်ႉၸၢႆးလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ႁၵ်ႉ
ၼၢင်းလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ"ၼႆၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်ၶေႃးၵႂၢမ်းလႅၼ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈတၢင်းၵေႃႉ
ၼိုင်ႈပေႃးတေမီးၸႂ်ယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ်မွၵ်ႈၵၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ပေႃးတေၸႂ်ႉတၢႆတၢင်ၵၼ်ၼႆတႄႉၽႂ်ၵေႃႈ
ယင်းတေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။
           ပေႃးၼၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းဝႃႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉၼၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ"ႁၵ်ႉပေႃႈလိူဝ်သေပိူၼ်ႈႁၵ်ႉမႄႈ

လိူဝ်သေပိူၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလူး ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းလႅၼ်ၵူၺ်းႁႃႉ?ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၵွပ်ႈဝႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉဝႆႉပဵၼ်ပိူင်တႆႉဢမ်ႇလႆႈ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ၶဝ်လႄႈၸင်ႇလႆႈလၢတ်ႈ
ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။
          ၵွပ်ႈသင်လႃႇပေႃးၼႆ ၵူၼ်းႁဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉမီးလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ယူႇၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇၸွမ်းဢၼ်ပဵၼ်

ၵၢမ်ႇ၊ၸႂ်၊ဢုတု၊ဢႃႇႁႃႇရ ၼႆသီပိူင်ၼႆႉယဝ်ႉ၊ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်ဢႃႇႁႃႇရတၢင်း
ၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းဝႆႉဝႃႈ"ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉပေႃးဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉ ဢမ်ႇ
ၼၼ်ၸဵတ်းဝၼ်းပေႃးဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၸၢင်ႈတၢႆၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
           ၵူၼ်းႁဝ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈဝၼ်းဢမ်ႇၼၼ်ၸဵတ်းဝၼ်းပေႃးဢမ်ႇလႆႈ

ၵိၼ်ၶဝ်ႈဢမ်ႇၼၼ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်ၼႆတီႈၼႂ်းတွင်ႉႁဝ်းၼႆႉတေဢမ်ႇမီးသင်ယဝ်ႉ
လူး၊ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇမီးသင်ၼႂ်းတွင်ႉၼႆတွၼ်ႈတႃႇတွၼ်ႈတႃႇတေမီးၸႂ်ထူၺ်ႈလူမ်းၶဝ်ႈလူမ်းဢွၵ်ႇယူႇၼၼ်ႉ
ဢမ်ႇငၢႆႈယဝ်ႉလူး၊ယူႇတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေတွၼ်ႈတႃႇတေပဵၼ်ဢႃႇႁႃႇရတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႉ
ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလႆႈႁဵတ်းလဵင်ႉႁႃလဵင်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်?၊ပေႃးဢမ်ႇမီးပေႃႈမႄႈႁႃလဵင်ႉႁဵတ်းလဵင်ၼႆတွၼ်ႈတႃႇ
တေမီးဢႃႇႁႃႇရၼၼ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ၊ ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၵေႃႈတႃႇတေမီးလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်သေသိုပ်ႇ
ဢႃႇယုၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆယဝ်ႉလႄႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်ႁူႉတေလႆႈဝႃႈ"ႁၵ်ႉပေႃႈလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ
ႁၵ်ႉမႄႈလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ"ၼႆယူႇၵူၺ်းယဝ်ႉ။
          လုၵ်ႈလၢင်းမၢင်ၵေႃႉၵေႃႉၼႆႉမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၵေႃႉလဵၵ်ႉၵေႃႉၼွႆႉဢမ်ႇပႆႇပႄႉတူဝ်ႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉတႄႉ

"ႁၵ်ႉပေႃႈလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ႁၵ်ႉမႄႈလိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼႆယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းပႄႉတူဝ်မႃးႁင်း
ၵူၺ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင်ၶေႃးၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ"ႁၵ်ႉပေႃႈလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ႁၵ်ႉမႄႈလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ"ၼႆၼၼ်ႉၸၢင်ႈ
ဢဝ်ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈသေလိုမ်းပႃးပႅတ်ႈၵုင်မုၼ်ငဝ်းပေႃႈမႄႈႁဝ်းဢၼ်လႆႈလဵင်ႉလူလုမ်းလႃးႁဝ်းမႃးၼၼ်ႉ
သေပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈပေႃႈမႄႈၶိုၼ်းၵေႃႈယင်းၸၢင်ႈမီးယူႇ။
          ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉမိူဝ်ႈတူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃးလႆႈၵေႃႈတူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃးယူႇ၊ ပေႃးဢမ်ႇတူၺ်း
ထိုင်လုမ်းလႃးလႆႈမႃးသမ်ႉၵႆႉပွႆႇၽႃႈလိုမ်းပႅတ်ႈၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈပဵၼ်မႄႈယဝ်ႉ။
          တီႈၼႆႈတႄႉၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈၸိူဝ်းႁဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈပဵၼ်လၢင်းၼႆႉထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉတူၺ်းယူႇ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵေႃႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉပေႃႈမႄႈႁဝ်းလႆႈဢုမ်ႈလႆႈႁွပ်ႇသေလဵင်ႉလူလုမ်းလႃးႁဝ်းမႃးႁၢၼ်ႉတေႃႇ

ပေႃးယႂ်ႇ၊ ထိုင်ၵမ်းႁဝ်းမႃးသမ်ႉထိုင်တီႈတေလႆႈဢုမ်ႈလႆႈႁွပ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇၶဝ်လဵင်ႉလူလုမ်းလႃးႁဝ်းမႃး
ၼၼ်ႉသေၶိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းၵုင်မုၼ်ၶဝ်ႁႃႉ?ၼႆဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈႁဝ်းထုၵ်ႇလီ
ဝူၼ်ႉတူၺ်းႁႂ်ႈပွင်ႈၸႂ်ယူႇ။
          ပေႃးယူႇတီႈပေႃႈမႄႈသေဝႃႈတႄႉလဵင်ႉလူလုမ်းလႃးလႆႈၵေႃႈလီဢမ်ႇလဵင်ႉလူလုမ်းလႃးၼႆ

ၵေႃႈလီမႅတ်ႉတႃႇဢၼ်ၶဝ်ႁၵ်ႉၼိူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၼ်ႉတႄႉတိုၼ်းဢမ်ႇပိူင်ႈဢမ်ႇႁိူင်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်။ ပေႃးယူႇတီႈလုၵ်ႈလၢင်းသေဝႃႈၼႆလီၵေႃႈယဝ်ႉႁၢႆႉၵေႃႈယႃႇပေႃႈမႄႈႁဝ်းၵေႃႈတိုၼ်းဝႃႈပဵၼ်ပေႃႈ
မႄႈႁဝ်းၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ်ပေႃႈမႄႈႁဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၵႄးၸူးလူင်ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈမီးလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်
ယူႇႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၼႆၵေႃႈဢမ်ႇၽိတ်းသေဢိတ်းယဝ်ႉ။
          ၼႂ်းလေႃးၵၶူင်းၵၢင်လူင်ၼႆႉသင်ဝႃႈတၢင်းႁၵ်ႉမႅတ်ႉတႃႇပေႃႈမႄႈႁၵ်ႉၼိူ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၼ်ႉ

မီႈတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈတၢင်းႁၵ်ႉမႅတ်ႉတႃႇလုၵ်ႈလၢင်းဢၼ်ႁၵ်ႉၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၼၼ်ႉမီႈတၢၼ်ႇၼၼ်ႉၼႆ
တႄႉ၊ တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်တၢင်းႁၵ်ႉသွင်ၽၢႆႇဢၼ်တဝ်ႉငၢမ်ႇၵမ်ႉၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉတေဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃႈတၢင်း
ၸူမ်းသိူဝ်းၸႂ်လူင်လူင်လၢင်လၢင်ယူႇတႄႉတႄႉယဝ်ႉ......။

                                                                                              

                                                                          ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်တၢင်းသဵင်ႈသေ                                                                                      ၸဝ်ႈဢႃႇတိတ်ႉၸ(ၼမ်ႉတိုင်းၶဵဝ်)
                                                                          2.4.13      7:15 pm။
ႁၵ်ႉၽႂ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ႁၵ်ႉၽႂ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.