ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်ႈၶူးသေ ၼွင်ႉယိင်းပီႈတေ ဢၢၼ်းလိုမ်း ၶိူဝ်းယဝ်ႉႁိုဝ်?။

http://globalgurus.org/Blog/wp-content/uploads/2015/08/education-11.jpg


http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02910/education-examds_2910779b.jpg

                    ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပေႃး ဝႃႈလႆႈၸုမ်ႈၶူး(ပွႆႉ)ယဝ်ႉၼႆ ၶဝ်ၸင်ႇတေၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်း မီးပၺႃႇပဵၼ်ၽူႈႁႂ်ႉယႂ်ႇႁၼ်ၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈတႄႉမၼ်း
ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၸုမ်ႈၶူးသင်သေ ပဵၼ်ၽူႈႁူႉယႂ်ႇ ႁၼ်ၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵတ်ႉ
ၵူၼ်းၶႅၼ်ႇမႃးၵေႃႈ တီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးမႃးတၢင်းၼမ်ယူႇ။ ၵႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းလႆႈၸုမ်ႈၶူးလႄႈတေ
ပဵၼ်ၵူၼ်းၵတ်ႉၵူၼ်း ၶႅၼ်ၽူႈႁူႉယႂ်ႇႁၼ်ၼမ် ၵူႈၵေႃႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ပေႃးတေဝႃႈတီႈသိုဝ်ႈ မၼ်း ၸုမ်ႈၶူး
ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းလိူၵ်ႈၼႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တေလႆႈဝႃႈၼႆယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈသင်လႃႇၼႆ မၼ်းၼႆႉ
လိူၵ်ႈဢဝ်ၼႃႈၵူၼ်း မီးငိုၼ်းၶဝ်သေ ၶိုၼ်ႈပၼ်ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵူၼ်းယဝ်ႉ၊ မၼ်းသမ်ႉၵွင် လင်တေႃႇ
ၵူၼ်းၽၢၼ်ဢမ်ႇယၵ်ႉတူၺ်းၼႃႈၵူၼ်းၽၢၼ် ပၢႆၸၢင်ႈ မေႃၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵွၼ်ႇ
ယဝ်ႉ၊ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းလိုမ်းၸိူဝ်ႉလိုမ်းၶိူဝ်းလိုမ်းၾိင်ႈထုင်းၵႂၢမ်းလၢတ်ႈသေ ၽၢတ်ႇ
ဢွၵ်ႇၶိူဝ်းယဵၼ်းပဵၼ်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇ၊ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်းႁဝ်း မေႃၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇၸႂ်မႃႇၼလႄႈ
ဢတ်ႉတယဝ်ႉ။ 
                  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႆလႄႈပေႃးယူႇတီႈတူဝ်ၵဝ်ၶႃႈသေဝႃႈၼႆၸုမ်းၶူးဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉမၼ်း
ပဵၼ်ၵူၼ်းလိူၵ်ႈၼႃႈမေႃတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇမၼ်း ဢမ်ႇတူၺ်းႁၼ်ထိုင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။
ဢၼ်ၶႃႈဝႃႈၵႂႃႇၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၵူႈၵေႃႉ၊ မၢင်ၵေႃႉၵဝ်ၶႃႈယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ် မုၼ်မၼ်းဢမ်ႇ
သုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈလႆႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်ႈၶူးသေဢၼ်တူဝ်ၵဝ်ၶႃႈလႆႈထူပ်းၺႃးမႃး ၼႆႉ ဢူၺ်း
ၵေႃႉႁူမ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၶႃႈတိုၵ်.ၵေႃႉ လဵၵ်သေယူႇႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်.တႄႉပꨱၼ်
ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ် ၵႆႉၵႆႉဢုပ်ႇမူၼ်ႈႁုၼ်ႉၶူဝ်တေႃႇၵၼ်၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်မၼ်းလႆႈလၢႆႈႁူင်း ႁဵၼ်ႈသေၽၢတ်ႇ
ယၢၼ်ၸိူဝ်းႁဝ်းၵႂႃႇ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ် ၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းတင်းႁိုင်၊ မၼ်းသမ်ႉပေႃးတၼ်း
ယဝ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း သေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ၊ ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶိုၼ်းမႃးထူပ်းႁၼ်ၵၼ် ဢၵျွင်းဝႃႈႁူဝ်
ၸႂ်မၼ်းၼႆႉ ပေႃးတၼ်းပိဝ်ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ်ၵႂႃႇၼင်ႇ ၵႃဝၢဝ်ႇၼၼ်ႉသေၼိမ်ၸိူဝ်ႈယူႇတီႈၼိူဝ်လူမ်းပုၼ်ႉ
ယဝ်ႉ။ ၼႆႉ တေႃႈယင်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈဢဝ်ၸုမ်ႈၶူးမႃးသုပ်းသႂ်ႇႁူဝ်မၼ်းၵွၼ်ႇ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းယိုၼ်းမိုဝ်း
သေ တေႁပ်ႉဢဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း သင် ၸိူဝ်ႉဝႃႈႁပ်ႉဢဝ်လႆႈၸုမ်ႈၶူးသေ မႃးသုပ်းသႂ်ႇၼိူဝ်ႁူဝ်မၼ်းယဝ်ႉ
တႄႉ ႁူဝ်ၸႂ်မၼ်းတေမိူၼ်ႁိုဝ်ထႅင်ႈၼႆ ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇႁတ်း ဝူၼ်ႉယဝ်ႉ။  
                  ၵွပ်ႈလွင်ႈၸုမ်ႈၶူးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇဢၼ်ၵဝ်ၶႃးထိုင် ၸႂ်တိူဝ်ႉၸႂ်ၼႃႇသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ 
မီးလွင်ႈၼိုင်ႈ၊ လွင်ႈၼႆ့ၵေႃႈ မိူဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈၵႂႃႇလူင်းပၢင်သွၼ်တီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းသမ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပီသၢမ်ဝႆႉ၊ မီးဝၼ်းၼိုင်ႈၵဝ် ၶႃႈလႆႈသွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈမၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ
လီငၢမ်းတွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းဝၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ တွၼ်ႈတႃႇတေလူင်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ ၶၢဝ်း
ယၢမ်းဢွၼ်ႇဢိၼ်းၼိုင်ႈ ၵဝ်ၶႃႈၸင်ႇလႆႈထၢမ်တူၺ်းလွင်ႈ မၼ်းလႆႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
    ၵဝ်ၶႃႈထၢမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ “ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်းၼႆႉယိူင်းဢၢၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်လႃႇ?”  
    “ပေႃးယူႇတီႈတူဝ်ၶႃးသေဝႃႈတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးယိူင်းဢၢၼ်းသင် သေၵႃႈႁိုဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပေႃႈ
မႄႈၸႂ်ႉၶိုၼ်ႈလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈ ၵူၺ်းၶႃႈ”  
   “သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉလူး?ယိူင်းဢၢၼ်းတေႁဵတ်း သင်လႃႇ? တေဢၢၼ်းႁဵတ်းမေႃ
သွၼ်ႁႃႉ?” 
   “တေဢၢၼ်းႁဵတ်းမေႃသွၼ်ၼႆၵေႃႈၶႃႈဢမ်ႇပႆႇဝႃႈလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၼႆၵေႃႈၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ
ဝႃႈၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈလႂ်ဝႃႈထိုင် မႃးဝၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈၸင်ႇၵွႆႈတႅပ်းတတ်းၸႂ်ၶႃႈ၊ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်း ၼၼ်ႉ
ၵေႃႈပေႃးလူဝ်ႇဢဝ်ၽူဝ်ယဝ်ႉၶႃႈယူဝ်ႉ…..ၶိၵ်း…..ၶိၵ်း…” 
    ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝူၼ်ႉဝႃႈမၼ်းဝႃႈယွၵ်ႇလဵၼ်ႈၼႆသေလႄႈၸင်ႇ လႆႈသိုပ်ႇထၢမ်ၸွမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ။ 
   “ႁႆး….တေဢဝ်ၽူဝ်သေၼင်ႇၵဝ်ႇႁႃႉ?ၼႆႉ၊ ယူဝ်ဝႃႈတေဢၢၼ်း ထႃႁူဝ်လွမ်သေၶိုၼ်ႈႁဵတ်းၸဝ်ႈ
ၶၢဝ်ယူႇၼိူဝ်ၵျွင်းၼႆၼႃး….ႁႃး…. ႁႃး….ႁႃး….” 
   “ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶႃႈလေႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်…” “ပေႃးၼၼ်သမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ်ဝႃႈ…?” 
   “ၵူၼ်း………….ၶႃႈဢေႃႈ…” “ဢိုဝ်း….ပေႃးတၼ်းႁၼ်ဝႆႉယဝ်ႉႁႃႉ?” “ဢေႃႈၶႃႈ….ၶိၵ်း..ၶိၵ်း..” 
   “တီႈ…………….ၼၼ်ႉၵေႃႈမီးပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းသေႁႃႉ?” “မႁူႉလေ မီးယူႇၶႃႈယူဝ်ႉ….” 
   “ပေႃးၼၼ်ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆႉ ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈယူႇၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈပီႈ ၼွင်ႉတႆးႁဝ်းႁႃႉ…?” 
   “ဢိုဝ်…ဢိူဝ်း….ဢမ်ႇၸႂ်ႈလေ” “ပေႃးၼၼ်ပဵၼ်သင် သမ်ႉဢမ်ႇဢဝ်မၢဝ်ႇတႆးႁဝ်းဢဝ်လႃႇ?” 
   “မၢဝ်ႇတႆးဢမ်ႇမီးၶႃႈလူး…?” “ပဵၼ်သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီး….ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉၼမ်ပေႃးပဵၼ်ထၢၼ်ႇၼၼ်ႉ” 
   “မၢဝ်ႇတႆးတႄႉၵေႃႈမီးယူႇၶႃႈဢိူဝ်ႈလေႃႇ ဢၼ်လႆႈၸုမ်ႈၶူး(ပွႆႉ) မၼ်းဢမ်ႇမီးၶႃႈလူး၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ
ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်လၢႆလၢႆၶႃႈ” 
   “ဢိူဝ်ႈ….တီႈဝၢၼ်ႈၼႆႉဢမ်ႇမီးၵေႃႈတီႈမိူင်းလွႆ(မိူင်းတႆး)ႁဝ်းၼၼ်ႉ မီးတၢင်းၼမ်လူး” 
   “ၵူၼ်းမိူင်းလွႆၼႆႉ ၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈၶႃႈ…” “မၼ်းပဵၼ်သင်လႃႇ…” “ၸၢႆးတီႈမိူင်းလွႆၼႆႉၵမ်ႈၼမ် ပေႃးဢဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သမ်ႉ ၶိုၼ်းပႅတ်ႈၵၼ်သေ၊ ပေႃးပႅတ်ႈယဝ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇ တၼ်းႁိုင်သင် သမ်ႉဢဝ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈႁဵတ်းၼႆတိၵ်းတိၵ်းၼႆ ဢေႃႈ…၊ ၶဝ်ဝႆႉၼၢင်းယိင်းႁဝ်း
ၼႆႉမိူၼ်တၢင်းလဵၼ်ႈၶဝ်ၵူၺ်းၼႆ ဢေႃႈ….၊ ပေႃးပဵၼ်မၢၼ်ႈတႄႉပေႃးဢဝ်ယဝ်ႉၼႆၶဝ်ဢမ်ႇၶိုၼ်း ပႅတ်ႈၶႃႈ…” 
                   မိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈလႆႈငိၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ တီႈၼႂ်းတႃၵဝ်ၶႃႈၼႆႉမိူၼ် ၼင်ႇၾႃႉမႅပ်ႈလူင်လေႃႇ
မႅပ်ႈလူင်မႃးသေ၊ တီႈၼႂ်းႁ်ၵဝ်ၶႃႈသမ်ႉ ငိၼ်းမႅၼ်ႈသဵင်ဢၼ်ဝႃႈ “ပလၢင်း….”ၼႆၼင်ႇၽႃႉၽႃႇၼၼ်ႉ လီလီၶႃႈယဝ်ႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈႁူဝ်ၸႂ်ၵဝ်ၶႃႈၼႆႉတွတ်ႇတဵတ်ႈႁႅင်းလင် သဵင်မၼ်းသမ်ႉပေႃးတၢၼ်ႇၵူၼ်းသီႇ
ႁႃႈၵေႃႉ တမ်ၶူၵ်ႉႁူးလဵဝ်ၵၼ် ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ဢၼ်လင်ယွၼ်ႈႁႅင်းၸီးၶဝ်ႈမႃးတီႈၼႂ်းႁူၵဝ်ၶႃႈ ဢၼ်
ႁႅင်းၼႃႇသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၵေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “မၢဝ်ႇ တႆးတႄႉမီးယူႇၶႃႈဢိူဝ်ႈလေႃႇ ဢၼ်လႆႈ
ၸုမ်ႈၶူး(ပွႆႉ)မၼ်းဢမ်ႇမီး ၶႃးလူး၊ ၼႆလႄႈ ပေႃးပဵၼ် မၢၼ်ႈ တႄႉပေႃးဢဝ်ယဝ်ႉၼႆႉၶဝ် ဢမ်ႇၶိုၼ်း
ပႅတ်ႈၶႃႈ”ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
                  ဝၢႆးသေၶေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်းသုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇသိုပ်ႇ ထၢမ်သင်လႆႈထႅင်ႈသေ ဢဝ်ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းၶမ်ၸႂ်၊ လွင်ႈတၢင်း ၸဵပ်းၸႂ်၊ လွင်ႈတၢင်းသေးလၢႆ ယိင်းတႆးႁဝ်းဢၼ်ထၢင်ႇယႂ်ႇ
ပိူၼ်ႈ ၵႂႃႇသေတေလိုမ်းၶိူဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉလူင်လူင်လၢင်လၢင်ၼၼ်ႉမႃး ၵပ်ႉဝႆႉယူႇတီႈ ႁူဝ်ၸႂ်ၵဝ်ၶႃႈလႄႈ
ထိုင်တီႈၼမ်ႉတႃသႂ်ဢွၼ်ႇပေႃး လႆႈယိုင်ႈႁူၺ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်ႈၶူးဢၼ်မၼ်း
တေဢဝ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႈၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇထၢင်ႇယႂ်ႇၼိူဝ်မၼ်းသေမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ၊ ယူႇ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၵဝ်ၶႃႈ
သမ်ႉလႆႈမႃးလူမႅၼ်ႈဝွၵ်းဢၼ်ဝႃႈ “ဝႆႁူဝ်တေႃႇ ၸုမ်ႈၶူးပွႆႉလႄႈၵွပ်ႈသင်ၼႆႉ” ဢၼ်မီးၼႂ်းပပ်ႉ “လွင်ႈ
လူၺ်ႈပၢႆးပိင်ႇ ၺႃႇ” ၼၼ်ႉယဝ်ႉၵဝ်ၶႃႈယိုင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇထၢင်ႇယႂ်ႇၼိူဝ်မၼ်း ဢမ်ႇၵႃး၊ ၵဝ်ၶႃႈယင်းပႆ
ၸင်းမၼ်းထႅင်ႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈသင်ၼႆ မၼ်းၼႆႉတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢႆးယိင်းတႆးႁဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ယဵၼ်းၵႂႃႇ
ပဵၼ် ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ၊ မၼ်းၼႆႉၸၢင်ႈမေႃႁဵတ်းႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်ၸၢၼ်ႈ ၸင်းၵၼ်၊ မၼ်းၸၢင်ႈမေႃႁဵတ်း
ႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်ထၢင်ႇလဵၵ်ႉ ၼိူဝ်ၵၼ်၊ မၼ်းၼႆႉၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းၸၢင်ႈထၢင်ႇလဵၵ်ႉၶိုၼ်း တီႈ
ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင်၊ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵၼ်ၽိတ်း ၽႅၵ်ႇမေႃးမႄးၵၼ်၊ မၼ်းၸၢင်ႈယႃႉပႅတ်ႈ
ၼမ်ႉၸႂ်ဢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈမီးတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ မၼ်းၸၢင်ႈမူၺ်ႉငိုၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
သေၶိုၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းလိုမ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ယဝ်ႉ။ 
                    တီႈၼႂ်းပပ်ႉ “ဢပုမ်ႇဢေႇသူပ်ႉ”ၼၼ်ႉမီးၶေႃႈသင်ႇသွၼ်မၼ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ “ၵူၼ်း
ႁဝ်းၼႆႉ ထၢင်ႇယႂ်ႇၶိူဝ်းပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆ ပေႃးပႆႇ ထၢင်ႇလဵၵ်ႉၶိုၼ်းၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆ တိုၵ်ႉယႃလႆႈယူႇ ပေႃး
ထၢင်ႇယႂ်ႇ ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈသေ သမ်ႉၶိုၼ်းထၢင်ႇလဵၵ်ႉၼိူဝ်ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႄႉ ပႅတ်ႈ လၢႆယဝ်ႉ” ၼႆၶႃႈဝႃႇ။  
                    ၵူၼ်းထၢင်ႇလဵၵ်ႉၶိုၼ်းၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉမၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်ပႅတ်ႈတင်းဢၼ်
 ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁေႃးဝႆႉဝႃႈ“ၺႃတၵႃၼိၼ်ၸသိင်ၵႁေႃ”ၼႆၼၼ်ႉတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ 
                    ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလွင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းမီးၼွၼ်ၼႂ်းၼိူဝ် လၵ်ႉၶူပ်းၸုမ်ႇၵိၼ်
ၼိူဝ်ႉႁဝ်းၵမ်းဢိတ်းၵမ်းဢိတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွႆပၢႆဝၢႆးမႃး တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်ႈပႃႈလင်ၶဝ် ဢၼ်တေ
ပေႃႇမုၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃးၼၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉၶိုၼ်းပိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ တေယဵၼ်းပဵၼ်ပိူၼ်ႈ ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ထိုင်ၸႂ်တိူဝ်လႂ်ၵဝ်ၶႃႈၼႃႇသေ ၵဝ်ၶႃႈငိၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်သေးလၢႆၶေႃးၶူမ်ၸႂ်လဵၵ်ႉ
ၸွမ်းၸၢႆးယိင်းတႆးႁဝ်းၵမ်ႈ ၽွင်ႈဢၼ်ထၢင်ႇယႂ်ႇၶိူဝ်းပိူၼ်ႈသေ လိုမ်းၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်တၢင်းဝူၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးသေတႅမ်ႈဝႆႉလိၵ်ႈႁူဝ်ၼႆႉ ၶႃႈယဝ်ႉ။ 
                    ပေႃးၼၼ်ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉဢမ်ႇလူဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈယဝ်ႉႁႃႉ၊ ၸုမ်ႈၶူးပွႆႉ
ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇဢဝ်ယဝ်ႉႁႃႉ? ၼႆ တႄႉၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇဝႃႈ၊ ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆႉပေႃးလႆႈၸုမ်ႈၶူးယဝ်ႉၼႆႉယႃႇပေ ႁႂ်ႈမီးၸႂ်မႃႇၼၽႅၼ်သုင်လႄႈ ထၢင်ႇလဵၵ်ႉၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေၵႂႃႇထၢင်ႇယႂ်ႇပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ
ယဝ်ႉ။   သင်ဝႃႈလႆႈၸုမ်ႈၶူးယဝ်ႉ သေသမ်ႉၶိုၼ်းမႄးသိုပ်ႇၸိၼႄပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆလႅင်းပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး၊ မေႃၸွႆႈထႅမ်ပႃး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႆတႄႉ ၵဝ်ၶႃႈယင်းတေယုၵ်းမိုဝ်း
တၢင်ႇႁူဝ်သေဝႆႈဢဝ်ၵုင်ႇ ဢဝ်မုၼ်မၼ်းယူႇၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်းယၢမ်ႈလၢတ်ႈသေဢၼ်
ၵဝ်ၶႃႈတိုၵ်ႉလႆႈ ငိၼ်းမႃးၸဵမ်လဵၵ်ႉတေႃႇယႂ်ႇ ဢၼ်ၶမ်ယူႇၼႂ်းႁူၵဝ်ၶႃႈဢၼ်ၵိုၵ်း ၵပ်းၸပ်းယူႇတီႈ
မၢၵ်ႇၸႂ်ၵဝ်ၶႃႈၼၼ်ႉမီးၵႂၢမ်းၶေႃႈၼိုင်ႈဢၼ် ဝႃႈ“ပိူၼ်ႈလီၼႆႉဢမ်ႇပႆႇတၢၼ်ႇႁဝ်းၽိတ်းၵၼ်”ၼႆၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ။ ပေႃးၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ‘ပိူၼ်ႈ’ ၼၼ်ႉလွင်ႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ။ မၼ်းတိုၼ်း ဢမ်ႇၸမ်ႁဝ်း မၼ်းပဵၼ်
ဢၼ်ၵႆႁဝ်း ပဵၼ်ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇပိူင်ႇလႆႈ ဢမ်ႇသႅင်ႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ‘ပိူၼ်ႈ’ ဢၼ်ဝႃႈ
ၼၼ်ႉ ၵေႃႈႁဝ်းဢမ်ႇပေႃးလူဝ်ႇထၢင်ႇယႂ်ႇၼႃႇပူၼ်ႉတီႈသေ၊ ဢမ်ႇပေႃး လီၶႂ်ႈပိုင်ႈဢိင်သေၵႃႈႁိုဝ်။ ပေႃးႁဝ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ‘ႁဝ်း’ ၼႆလွင်ႈသင် ၵေႃႈယဝ်ႉ၊ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ႁဝ်းပိူင်ႇလႆႈ၊ သႅင်ႇလႆႈႁဵတ်းလႆႈ
လွတ်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူင်ၼႆလႄႈႁဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ထၢင်ႇလဵၵ်ႉၼိူဝ်မၼ်းသေ လီဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်လူၺ်ႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ် ‘ႁဝ်း’ ၼႆလႄႈ၊ ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်မၼ်းၵႂႃႇ ဢိူဝ်ႈ….။ 
                     ၼွင်ႉၸၢႆးၼွင်ႉယိင်းတႆးႁဝ်းၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ပီႈ
ၸၢႆးလႆႈတိူဝ်ႉၸႂ်ၸဵပ်းၸႂ်၊သေးလၢႆ ယွၼ်ႉမၼ်း မႃးၼၼ်ႉသေၵမ်း…။ သင်ပဵၼ်ၵႂႃႇၼင်ႇၼၼ်ၸိုင် ဢၼ်တေလႆႈ တိူဝ်ႉၸႂ်၊ၸဵပ်းၸႂ်၊သေးလၢႆၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတေပဵၼ်ပီႈၸၢႆးၼႆႉၵေႃႉလဵဝ်၊ပေႃႈမႄႈ
ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတၢင်းသဵင်ႈၵေႃႈ တေလႆႈတိူဝ်ႉ ၸႂ်၊လႆႈၸဵပ်းၸႂ်၊လႆႈသေလၢႆၸွမ်းယူႇၼႆ၊ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၼွင်ႉ
ၸၢႆးၼွင်ႉ တႆးႁဝ်းၶဝ်ပွင်ႇၸႂ်ယူႇဢိူဝ်ႈ….၊ ၼႆ ပီႈၸၢႆးၸင်ႇလႆႈယူႇတီႈလိၵ်ႈ ႁူဝ်ၼႆႉသေယွၼ်းသင်ႇ
ထိုင်ၼွင်ႉၸၢႆးၼွင်ႉယိင်းတႆးႁဝ်းၶဝ်ၼင်ႇ ၼႆဢေႃႈ…..၊ 
                    ယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈၼွင်ႉၸၢႆးၼွင်ႉယိင်းတႆးႁဝ်းၶဝ် မေႃႁၵ်ႉသႃ ၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸိူဝ်ႉ
ၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေႁႂ်ႈမေႃဢွၼ် ၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇႁႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇသေၵမ်း……။ 
                   ၵမ်းလိုၼ်း ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈၵေႃႉမုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ၼၼ်ႉႁႂ်ႈၸဵဝ်းတဵမ်
ထူၼ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်သေၵမ်း….။ ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ 
ဢုမ်ႈဝၼ်း(ၼမ်ႉတိုင်းၶဵဝ်) 
27.8.2013။ 12း23 ၵၢင်ၶမ်ႈ။
ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်ႈၶူးသေ ၼွင်ႉယိင်းပီႈတေ ဢၢၼ်းလိုမ်း ၶိူဝ်းယဝ်ႉႁိုဝ်?။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်ႈၶူးသေ ၼွင်ႉယိင်းပီႈတေ ဢၢၼ်းလိုမ်း ၶိူဝ်းယဝ်ႉႁိုဝ်?။ Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.