ဢပုမ်ႇသတ်းသၢမ်တူဝ်

https://www.phoenixpeca.ga/content/2-articles/image.jpg                မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇဢွၼ်ပုၼ်ႉမီးသတ်းတိရိတ်ႉသၢၼ်ႇ သၢမ်တူဝ် ၼႂ်းၶဝ်သၢမ်တူဝ်ၼၼ်ႉ 
1-မႃႉ၊ 2-ၼူၵ်ႉၶီႇယုမ်း၊ 3-ၼူၸၢင်ႉငႃး/ ၼူသူပ်းလႅမ် သေႁဵတ်းၵေႃႉၵၼ်မူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်း
သေယူႇ သဝ်းယူႇတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇလူင်တီႈဢၼ်ၵႆယၢၼ်ဝဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
                မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ မႃ့ၸင်ႇႁွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းသွင်တူဝ်မႃးၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၵုမ်တွၼ်ႈတႃႇ
တေၽွၵ်ႈတၢင်းသေမိူဝ်းၸူးတီႈဝဵင်းပုၼ်ႉ ၼႆ ယဝ်ႉ။ 
မၼ်းၸင်ႇဝႃႈ- 
  “ဢႃႉတွၼ်ႈတႃႇတေမိူဝ်းၸူးတီႈဝဵင်းၼႆႉႁဝ်းလႆႈလတ်းထိူၼ်ႇလတ်းၶိူဝ်းမိူဝ်းၸူးယၢပ်ႇၼႃႇလူင်
သင်ႁဝ်းၽွၵ်ႈတၢင်းသေၼႆဢမ်ႇလီႁႃႉ?ၵဝ်ဝႃႈ…” ၶႃသွင်တူဝ်သမ်ႉၶၢၼ်ႉလႄႈ ၼူၵ်ႉၶီႇယုမ်း
ၸင်ႇဝႃႈ-
  “ဢႃ…..ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇႁဵတ်းတၢင်းႁဵတ်းတိင်းသင်ၵေႃႈလႆႈ ယဝ်ႉဝႃႈ တုၵ်ႉၶ ယဝ်ႉၵေႃႈသုမ်း
ၶၢဝ်းယၢမ်းလၢႆလၢႆ ၶီႇယုမ်းလူင် ၵႂႃႇၶူဝ်ႉၶူဝ်ႉၶႃႉၶႃႉၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉဝႃႈ သွင်ၶိူဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵေႃႈႁဵတ်း ႁင်းၶိူဝ်လႃႈ ၵဝ်တႄႉဢမ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉ ၵဝ်တေဢမ်ႇဢၢၼ်းတႆႇ ယဝ်ႉတၢင်းၼႆႉၵဝ်တေၶီႇယုမ်းၶီႇ
ၶိူဝ်းသေမိူဝ်းၸူးဢဝ်လႂ်”ၼႆ လႄႈ- 
 
  ၼူၸၢင်ႉငႃး(ၼူသူပ်းလႅမ်ႈ)ၵေႃႈသမ်ႉၶၢၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇလႄႈ မၼ်းသင်ႇဝႃႈ-  
  “ဢႃ….ႁႃးၵေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉဝႃႈတီႈတႄႉမၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉဢမ်ႇပေႃးမၼ်းၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ
ႁႃးသေၵႃႈႁိုဝ် တူဝ်ႁႃးလဵၵ်ႉ ယူႇလူင် မူၼ်ႉမွၼ်ႉမူၼ်ႉမႅၼ်ႉၵႂႃႇတႂ်ႈယိူဝ်ႈတႂ်ႈယႃႈၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈ ယူႇ…ၵဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်း” ၼႆလႄႈ- 
  မႃႉၸင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈႁင်းသွင်ၶႃ- 
  “ဢိူဝ်ႈ….ပေႃးၼၼ်သွင်ၶိူဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၼေႃႈသွင်ၶိူဝ်ဢမ်ႇ ႁဵတ်းၵေႃႈ ၵဝ်တႄႉႁဵတ်းဢိူဝ်ႈ…
ၵဝ်တေႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်းၵဝ်ၵႂႃႈ ပေႃးၵဝ်ႁဵတ်းယဝ်ႉယဝ်ႉသေ ၸင်ႇသွင်ၶိူဝ်သမ်ႉတေတႆႇႁိုဝ်?” ၼႆလႄႈသွင်ၶႃၵေႃႈ- 
  “ဢႃ….ႁႃးဢမ်ႇဢၢၼ်းတႆႇ” ၼႆလႄႈ မႃႉၸင်ႇဝႃႈႁင်းသွင်ၶႃဝႃႈ- 
  “ပေႃးသွင်ၶိူဝ်သမ်ႉတႆႇၺႃးၵႂႃႇၼႆလူး?” ၼူၵ်ႉၶီႇယုမ်းၸင်ႇဝႃႈ- 
  “ဢိူဝ်ႈ….သင်ဝႃႈႁႃးၵႂႃႇလႄႈၵႂႃႇၽႃႇၺႃးတၢင်းၵေႃ့ႁဝ်းၼႆ ၸိုင်ႁႃးတေမိၼ်ၶၢမ်ႈပႅတ်ႈၵႂႃႈ”
ၼႆယဝ်ႉ။ 
  ၼူၸၢင်ႉငႃး(ၼူသူပ်းလႅမ်)ၵေႃႈ-  
  “ဢိူဝ်ႈ….သွင်ဝႃႈႁႃးၵႂႃႇလႄႈသမ်ႉၺႃးတၢင်းၵေႃႉႁဝ်းၼႆၸိုင်ႁႃးတေၶူတ်ႉလိၼ်လၼ်ႈၶၢမ်ႈ
ဢဝ်ၵႂႃႈ သင်ဝႃႈႁႃးဢမ်ႇတၼ်းၶူတ်ႉ လိၼ်သေၶၢမ်ႈၺႃးၵႂႃႇၸိုင် ႁႂ်ႈႁႃးတၢႆထင်တီႈၼၼ်ႈသေ
လႃႈ” ၼႆလႄႈ- 

                မႃႉတႄႉၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးထိုင်ဝဵင်းသေ ၽိူဝ်ႇမၼ်းယဝ်ႉလီယဝ်ႉၼႆ 
မၼ်းၸင်ႇၵျွႃးတၢင်းမၼ်းတေႃႇဢူၺ်း ၵေႃႉမၼ်းသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ တိုပ်ႈတိၼ်ၼႄ သဵင်
မၼ်းသမ်ႉ ပေႃးၼၼ်ႈလူင်ၵႂႃႇ “ပလၢၵ်ႉ ပလၢၵ်ႉ” ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေၼူၸၢင်ႉငႃး(ၼူသူပ်း
လႅမ်)ၵေႃႈပေႃးဝႃႈမၼ်း ၵႂႃႇၺႃးတၢင်းၼႆ လႆႈၶူတ်ႉလိၼ်လၼ်ႈၶၢမ်ႈတၢင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ သင် ဝႃႈ
မၼ်ႈဢမ်ႇၶူတ်ႉၸိုင်မၼ်းၵေႃႈဢဝ်တၢႆပႅတ်ႈတႄႉယဝ်ႉ။ 
               ပေႃးပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈႁဝ်းၼႆၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ်ၼူၸၢင်ႉငႃး(ၼူသူပ်းလႅမ်ႈ) ၵႆႉလႄႇတၢႆ
ၸမ်းၶၢင်တၢင်းႁိုဝ်ၼႂ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈၸင်ႇမီးဢပုမ်ႇမၼ်းၼင်ႇ
ၼႆယဝ်ႉ…..။ 

ၼမ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ 
ၸဝ်ႈဢႃႇတိတ်ႉၸ(ၼွင်ၶဵဝ်) 
19.9.2013
ဢပုမ်ႇသတ်းသၢမ်တူဝ် ဢပုမ်ႇသတ်းသၢမ်တူဝ် Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.