ဢပုမ်ႇၼူၵ်ႉၵၢတ်ႇ ထုၵ်ႇၼီႈၼူၵ်ႉၶုမ်ႈ

 https://d21tktytfo9riy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/02/30123957/characters-image.png

               မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇလူင်တီႈၼိုင်ႈၼၼ့်မီးလဝ်ႇႁၢမ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ 

ၼႂ်းလဝ်ႇၼၼ့်ၸင်ႇမီးပူႇၼူၵ့်ၵၢတ်ႇၶႃပူႇၼူၵ့်ၶုမ်ႈၶႃသွင်တူဝ်ယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ်ဝႆ့ယဝ့်။
               ဢတႃႇပီၼိုင်ႈၼၼ့် ၾႃႉၽူၼ်ၼမ်ၼႃႇလႄႈၶႃဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁႃႇၵိၼ်လႆႈလီ
လီ ပူႇၼူၵ့်ၶုမ်ႈတႄ့မိူဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈၼၼ့်မၼ်းလႆႈႁႃဝႆ့တၢင်းၵိၼ်တၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆလႄႈမၼ်း
တႄ့ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈသင်လူင်လၢင်ပူႇၼူၵ့်ၵၢတ်ႇတႄ့ႁႃဝၼ်းလႂ်ၵိၼ်ၸွမ်းဝၼ်းၼၼ့်တိၵ်း
တိၵ်းလႄႈတႃႇတေႁွမ်ဝႆ့ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်မၼ်းဢမ်ႇပေႃးမီး၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးၶၢဝ်းၽူၼ်ၼၼ့်ယူႇ


ဢမ်ႇတၼ်းႁိုင်ဢဝ်တၢင်းၵိၼ်မၼ်းသဵင်ႈပႅတ်ႈယဝ့်၊ မၼ်းၵေႃႈဝူၼ့်သင်ဢမ်ႇမႃးသင်ယဝ့်
လႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇၵူႈၵိၼ်ၶဝ်ႈပူႇၼူၵ့်ၶုမ်ႈယဝ့်။ပူႇၼူၵ့်ၶုမ်ႈၵေႃႈၸွမ်းၼင်ႇပူႇၼူၵ့်ၵၢတ်ႇယွၼ်း
ၵူႈမၼ်းၼၼ့်မၼ်းၵေႃႈပၼ်ၵႂႃႇတႃႇသေႇယဝ့်၊ၽိူဝ်ႇၸမ်ထိုင်ၶၢဝ်းၵတ်းမႃး ၾႃႉၽူၼ်ၵေႃႈ
ႁိူင်မႃးယဝ့်လႄႈ ပူႇၼူၵ့်ၵၢတ်ႇၸင်ႇမႃးလၢတ်ႈတီႈပူႇၼူၵ့်ၶုမ်ႈ လွင်ႈဝႃႈမၼ်းတေၵႂႃႇႁႃၶဝ်ႈ
ဢၼ်မၼ်းလူဝ်ႇတႅၼ်းပူႇၼူၵ့်ၶုမ်ႈၼၼ့်သေ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇပႅတ်ႈထႅင်ႈလဝ်ႇၼိုင်ႈယဝ့်၊ ပူႇၼူၵ့်
ၶုမ်ႈပႂ့်တင်းႁိုင်ၵေႃႈပူႇၼူၵ့်ၵၢတ်ႇဢမ်ႇမႃးတႅၼ်းၶဝ်ႈမၼ်း၊ မၼ်းၵေႃႈၸႂ်ဢမ်ႇယၢဝ်းသေ
ၸင်ႇႁွင့်လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ
"ပူႇၼူၵ့်ၵၢတ်ႇမႂ်းထုၵ်ႇၼီႈၵဝ်ၶဝ်ႈဢုမ်ၼိုင်ႈ  ပဵၼ်သင်မႂ်းဢမ်ႇပႆႇမႃးတႅၼ်းလႃႇ"
ၼႆယဝ့်၊ ပူႇၼူၵ့်ၵၢတ်ႇသမ့်ဢမ်ႇတႅၼ်းလႆႈတင်းဢုမ်လႄႈမၼ်းၸင်ႇၶိုၼ်းၸႂ့်ပူႇၼူၵ့်ၶုမ်ႈယွမ်း
ပၼ်မၼ်းဝႃႈ
"ႁႃးဢမ်ႇတႅၼ်းလႆႈဢုမ်ၼိုင်ႈလႄႈႁႃးတေတႅၼ်းတႃႇၶွၵ့်ၼိုင်ႈၵႂႃႈ" 
ၼႆယဝ့်၊ပူႇၼူၵ့်ၶုမ်ႈသမ့်ဢမ်ႇၽွမ့်လႃးလႃးလႄႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းထဵင်ဝႃႈ
"ဢုမ်ၼိုင်ႈ ဢုမ်ၼိုင်ႈ"
 ၼႆတိၵ်းတိၵ်းယဝ့်။ပူႇၼူၵ့်ၵၢတ်ႇၶိုၼ်းတူဝ်းပၼ်ထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈဝႃႈ
"ဢၢႆႈႁႃးတေပၼ်ၶွၵ့်ၼိုင်ႈပူဝ်ႇပူဝ်ႇ(လိူဝ်လိူဝ်)ၵႂႃႈ"
ၼႆၵေႃႈပူႇၼူၵ့်ၶုမ်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇၸူးလႄႈၸင်ႇလႆႈထဵင်ၶိုၼ်းဝႃႈ
"ဢုမ်ၼိုင်ႈ ဢုမ်ၼိုင်ႈ"
ၼႆယူႇတိၵ်းတိၵ်း
လႄးထိုင်တီႈပေႃးလႆႈထဵင်ၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း ႁၢၼ့်တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့
"ဢုမ်...ဢုမ်..."
"တၵ့်ဢင်ၶေႃၶေႃ တၵတဵတ်းတႃတႃ"
 ၼႆယူႇယဝ့်......။


                                                                    ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်သေၵမ်းဢေႃႈ....။
                                                                                ၼမ့်တိုင်းၶဵဝ်
ဢပုမ်ႇၼူၵ်ႉၵၢတ်ႇ ထုၵ်ႇၼီႈၼူၵ်ႉၶုမ်ႈ ဢပုမ်ႇၼူၵ်ႉၵၢတ်ႇ ထုၵ်ႇၼီႈၼူၵ်ႉၶုမ်ႈ Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.