ဢပုမ်ႇမႃႇယႃႇၼၢင်းယိင်း

http://rs1093.pbsrc.com/albums/i429/aing3264/ENAKEI%20Girl/sweet-korean-cartoon-007.png~c200 
 


            မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇဢွၼ်ၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈၸၢႆးၽူႈမၢၵ်ႈလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းၵႂႃႇသွၼ်တၢင်းမေႃတီႈမိူင်း
တၵ်ႉၵသူဝ်ႇပူၼ်ႉသေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။
            မိူဝ်ႈမၼ်းမႃးႁွတ်ႈထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉမၼ်းသမ်ႉတွင်ႉမႆႈၼမ်ႉၼႃႇဢႃးလႃႈလႄႈ
လိူၵ်ႈလိူၵ်ႈသမ်ႉမႃႈၺႃးၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတိုၵ်ႉမႃးတၵ်းၼမ်ႉယူႇတီႈၼမ်ႉမေႃႇႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၶဝ်
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ မၼ်းၵေႃႈၸင်ႇၵႂႃႇၸူးၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉသေဝႃႈ-
            "ၼွင်ႉယိင်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉၵွၵ်းၼိုင်ႈလူး" ၼႆလႄႈၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ-
            "ဢေႃႈ....ဢေႃႈ.....မႃးၶႃႈလႄႈ"
ၼႆသေ တၵ်းဢဝ်ၼမ်ႉၵွၵ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းၵိၼ်ယူႇ။
            ဝၢႆးသေၵိၼ်ၼမ်ႉယဝ်ႉ လီငၢမ်း ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၸင်ႇထၢမ်မၼ်းဝႃႈ-
            "ပီႈၸၢႆးလုၵ်ႉတၢင်းလႂ်မႃး သမ်ႉတေၵႂႃႇတၢင်းလႂ်?"
ၼႆလႄႈမၼ်းၵေႃႈ-          
            "ပီႈၸၢႆးၵႂႃႇသွၼ်တၢင်းမေႃတီႈမိူင်းတၵ်ႉၵသူဝ်ႇပုၼ်ႉမႃးသေ သမ်ႉတေမိူဝ်းၶိုၼ်းတၢင်းမိူင်း
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇပုၼ်ႉဢိူဝ်ႈ" ၼႆယဝ့်။
            ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၸင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ-
           "ၶႃႈၶႂ်ႈထၢမ်ပီႈၸၢႆးႁဝ်းဢိတ်းၼိုင်ႈဢေႃႈ ယႃႇပေဝႃႈၶႃႈထၢမ်ၸွတ်ႇထၢမ်ၸေးၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈလႂ်"
           "ဢိူဝ်ႈထၢမ်မႃးၼင်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈထၢမ်လႆႈယူႇၼွင်ႉယိင်း"
           "ပီႈၸၢႆးႁဝ်းၵႂႃႇသွၼ်တၢင်းမေႃတီႈမိူင်းတၵ်ႉၵသူဝ်ႇပုၼ်ႉၼၼ်ႉ ပီႈၸၢႆးႁဝ်းဢဝ်လွင်ႈသင်ဝႆႉ
ပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်းသေသွၼ်ဢဝ်မႃးၶႃႈလႃႇ?"
           "ပီႈၸၢႆးႁဝ်းဢဝ်လွင်ႈမႃႇယႃႇၼၢင်းယိင်းဝႆႉပဵၼ်ပိူင်လူင်သေႁဵတ်းသွၼ်ဢဝ်တေႃႇပေႃးသုတ်း
ဢိူဝ်ႈ"
           "ပီႈၸၢႆး...မႃႇယႃႇၼၢင်းယိင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈတိူၵ်ႈတီႈသုတ်းမၼ်းလႆႈၶႃႈ"
           "သုတ်းဢိူဝ်ႈ ပီႈၸၢႆးလႆႈသွၼ်ဢဝ်မႃးတေႃႇပေႃးယဝ်ႉလူင်"
           "ပေႃးၼႆ ၼွင်ႉယိင်းယွၼ်းၸၢမ်းတူၺ်းၼေႃႈ?"
           "ဢိူဝ်ႈ....ၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်သင်"
ၼႆလႄႈ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉၸင်ႇႁွင်ႉသႅၼ်ႇဝႃႈ-
           "ဢႃး....ၸွႆႈၽွင်ႈ ၸွႆးၽွင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼႆႉမၼ်းလူလၢႆတီႈၶႃႈဢေႃႈ...၊ ၽႂ်လႆႈငိၼ်းၵေႃႈမႃး
ၸွႆႈၶႃႈဢိတ်းၼိုင်ႈ..." ၼႆလႄႈ-
          ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ငိၼ်းမၼ်းၼၢင်းႁွင်ႉသႅၼ်ႇၼၼ်ႉၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ယိပ်းၶွၼ်ႉယိပ်းမႆႉဢဝ်
ၽႃႉဢဝ်လႅဝ်း ဢဝ်ႁွၵ်ႇသေလႅၼ်ႈမႃးၸူးမၼ်းၼၢင်းယဝ်ႉ။
          မိူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႆႇတၼ်းမႃးထိုင်ၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်သေဝႃႈ-
          "ႁႆး....မႂ်းႁွင်ႉႁဵတ်းသင်ၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ ႁိူဝ်ႇ..ပိူၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ ဢဝ်တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် တေပၢႆႈ
ၵေႃႈဢမ်ႇလွတ်ႈ"
          "ဢေႃ...ၼႆႉတႄႉထုၵ်ႈဢွၵ်ႇဢဝ်ၼႂ်းၵျၢမ်းမႃႇယႃႇၼၢင်းယိင်းဢၼ်ပီႈၸၢႆးႁဝ်းသွၼ်ယဝ်ႉမႃး
ၼၼ်ႉသေၵႄႈလိတ်ႈဢဝ်ၶႃႈလေႃႇ"
          "ဢိူဝ်ႈ..ၼွင်ႉယိင်း ၵဝ်ယွၼ်းသုမ်းယဝ်ႉ ၵဝ်ႁူႉယဝ်ႉလွင်ႈဝႃႈမႃႇယႃႇၼၢင်းယိင်းၼႆႉၼမ်းဢမ်ႇ
မီးသုတ်းတီႈတိူၵ်ႈမၼ်း ၵဝ်ယုမ်ႇယဝ်ႉ မႂ်းၶိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵဝ်ႁႂ်ႈလွတ်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈလႃႈ" ၼႆလႄႈ
          ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၸင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ-
         "ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းတႄႉ ငၢႆႈငၢႆႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း ပီႈၸၢႆးႁဝ်းယိပ်းၸိူၵ်ႈၼႆႉသေလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉမေႃႇၼႆႉ
ၶႃႈလႄႈ" ၼႆယဝ်ႉ။
         မၼ်းၵေႃႈၼႅတ်ႈၵၢၼ်းၵူၵ်ႉၵၢၼ်းၵၢၵ်ႉယိပ်းၸိူၵ်ႈသၢႆပုင်းသေလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉမေႃႇၼၼ်ႉဝႆးဝႆး
ယဝ်ႉ။
         ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၽႅဝ်မႃးသေထၢမ်ဝႃႈ-
         "ပဵၼ်သင်...ပဵၼ်သင်....မႂ်းႁွင်ႉႁဵတ်းသင် ႁဝ်းလႆႈငိၼ်းသဵင်ႁွင်ႉမႂ်းလႄႈႁဝ်းမႃးၸွႆႈမႂ်းဢိူဝ်ႈၼႆႉ"
        ဢေႃ....ၶႃႈတႄႉဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၶႃႈ ပီႈၸၢႆးၵေႃႉၼႆႉၶႃႈၼႄႈ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈမၼ်းတွင်ႉမႆႈၼမ်ႉၼႆ
လႄႈ မၼ်းမႃးယွၼ်းၵိၼ်ၼမ်ႉၶႃႈဢေႃႈ...၊ ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇသေဢဝ်ပလၢတ်ႈတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉ
မေႃႇၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ...ၶႅၼ်းတေႃႈၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ..."
         ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၸင်ႇၸွႆႈဢဝ်မၼ်းၸၢႆးဢွၵ်ႇသေ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉမၼးၸၢႆးၵေႃႈၸင်ႇ
ပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈမႃႇယႃႇၼၢင်းယိင်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈသုတ်းတီႈတိူၵ်ႈမၼ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ....။

                                                                                    ၼမ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်တၢင်းသဵင်ႈသေ
                                                                                    ၸဝ်ႈဢႃႇတိတ်ႉၸ(ၼမ်ႉတိုင်းၶဵဝ်)
ဢပုမ်ႇမႃႇယႃႇၼၢင်းယိင်း ဢပုမ်ႇမႃႇယႃႇၼၢင်းယိင်း Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.