ၵူဝ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၵွၼ်း

 http://swift-publishing.com/MegaPlrArticlePackage/images/articlespen.jpg

ပႃႈသႅင်ၵေႃႉၼိုင်ႈႁၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇမၼ်း ၼင်ႈလုတ်ႈလႅၼ်းယႃႈယူႇတီႈႁူဝ်မုၵ်ႉၽီးၽႆး
ၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇတူၵ်းၸႂ်လူင်လၢင်သေဝႃႈ-
 "ဢလူဝ်....တၢႆ...လႃႈၽြႃးလူင်ပဵၼ်ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၸၢႆးဢိူၺ် လုၵ်ႈၸၢႆးၵဝ်ယင်းတိုၵ်ႉၵေႃႉလဵၵ်ႉယူႇပဵၼ်
 သင်လႄႈသမ်ႉမႃးလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈသေပဵၼ်တႄႉပဵၼ်ဝႃႈယူႇလႃႇမႄႈ...." ၼႆလႄႈ
                လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇမၼ်းၵေႃႈၸင်ႇၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ
   "ဢေႃႈ....မိူဝ်ႈဝႃး လုၵ်ႈၸၢႆးလႆႈၵႂႃႇလႄႇတင်းႁိူၼ်းလုင်းသုၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းလုင်းသုပွင်ႉႁင်းပီႈ
ထုၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈ
  "လုၵ်ႈၸၢႆးၵဝ်ဢၢႆႈထုၼ်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈဢမ်ႇလႆႈတႃသင်ယူဝ်းၼႆႉ  ၵုမ်ႇၵႃႈၵိၼ်လဝ်ႈသေ
  မဝ်းယူႇတႃႇသေႇၵူၺ်း ယင်းပႆႇယႂ်ႇၵႃႈႁိုဝ် ယႂ်ႇမႃးၵေႃႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇၵွၼ်းသင်  ယူဝ်ႉၼႆႉ'' ၼႆလႄႈ
  လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႈၸင်ႇလႆႈမႃးၽိုၵ်းဢွၵ်ႇၵွၼ်းတူၺ်းဢေႃႈမႄႈ
               "တၢႆ....လႃႈၽြႃးလူင်ပဵၼ်ၸဝ်ႈ...."

                                                                                             ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ
                                                                                             ၸဝ်ႈဢႃႇတိတ်ႉၸ
                                                                                             (ၼွင်ၶဵဝ်)
                                                                                             28.2.2014
ၵူဝ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၵွၼ်း ၵူဝ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၵွၼ်း Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.