[ၶၢဝ်ႇ]

သဵၼ်ႈမၢႆသင်ႇၶႃႇ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ

သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ Sunday, September 03, 2017
သဵၼ်ႈမၢႆသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင်ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ(ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ)၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႂ်းပီ (2017-2018)   ...»သိုပ်ႇလူ»
သဵၼ်ႈမၢႆသင်ႇၶႃႇ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆသင်ႇၶႃႇ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Sunday, September 03, 2017 Rating: 5

ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပၢင်လွတ်ႈဝၢၼ်းပရိတ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ

သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ Wednesday, August 02, 2017
1-8-2017 လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇၵဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းဢၢင်းၵၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၸဵတ်းမွင်း တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သင်ႇၶ...»သိုပ်ႇလူ»
ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပၢင်လွတ်ႈဝၢၼ်းပရိတ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပၢင်လွတ်ႈဝၢၼ်းပရိတ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Wednesday, August 02, 2017 Rating: 5

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၢမ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၸွမ်း ဝူင်ႈလႂ်ဝူင်ႈၼၼ်ႉ (ၼႂ်းပီ 2017)

သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ Sunday, July 16, 2017
ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၢမ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵူႈဝူင်ႈဝူင်ႈ သြႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးသွၼ်ၶဝ်ၼႂ်းဝတ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၸဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၶဝ်ပေႃ...»သိုပ်ႇလူ»
ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၢမ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၸွမ်း ဝူင်ႈလႂ်ဝူင်ႈၼၼ်ႉ (ၼႂ်းပီ 2017) ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၢမ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၸွမ်း ဝူင်ႈလႂ်ဝူင်ႈၼၼ်ႉ (ၼႂ်းပီ 2017) Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Sunday, July 16, 2017 Rating: 5

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇတၢင်းႁူႉၵၼ်

ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) Sunday, July 16, 2017
လုၵ်ႈႁဵၼ်းသၢႆလႅင်းၼမ်ႇ ဝပ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ(14)ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ...»သိုပ်ႇလူ»
ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇတၢင်းႁူႉၵၼ် ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇတၢင်းႁူႉၵၼ် Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Sunday, July 16, 2017 Rating: 5

" ၵေႃႇၾီႇ ၼိူဝ်ၽႃ "

ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) Thursday, June 22, 2017
ၵဝ်ၶႃႈၼင်ႈၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉၵဝ်တီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉ(ႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇ) ၵေႃႇၾီႇဢၼ်မီးၵူၼ်းႁုၸၵ်းၼမ်(ၸိုဝ်ႈလိုဝ်း)ဢၼ်ၼိုင်ႈတီႈၼႂ်းဝဵင်း ဝိၼ်ႇၼၢႆႊ(Venice) ၼႂ်းၸိ...»သိုပ်ႇလူ»
" ၵေႃႇၾီႇ ၼိူဝ်ၽႃ " " ၵေႃႇၾီႇ ၼိူဝ်ၽႃ " Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Thursday, June 22, 2017 Rating: 5
Powered by Blogger.